TVRadyo

Afyon Çimento Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

10 Mart 2010 Çarşamba, 00:00 Güncelleme: 10 Mart 2010 Çarşamba, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının Bildirimi Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 10.03.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009 Tarihi : 05.04.2010 Saati : 9:30 Adresi : Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44 Kat:4 Sahrayıcedid/ Kadıköy/İstanbul GÜNDEM: AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'NİN 2009 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 05.04.2010TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ GÜNDEM 1- Açılış ve divan teşekkülü, 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 3- Yönetim ve denetçi raporlarının okunması ve müzakere edilmesi, 4- Dönem içersinde yapılan bağış ve yardımların açıklamasının yapılması, 5- Bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı konusunda yapılan teklifin kabulü veya değiştirilerek kabulü yahut reddi, 6- Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmesi, 7- Yönetim kurul üyeleri ve denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti, 8- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 9- Seçilecek olan yönetim kurulu üyelerine, TTK'nın 334 ve 335 maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 10- Şirketin 2010 yılı hesaplarının incelenmesi için yapılan Bağımsız Denetçi Şirketinin seçimi hususunda Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesine, 11- Dilek ve temenniler. EK AÇIKLAMALAR: AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu, 2009 faaliyet yılı ile ilgili olarak aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 05 Nisan 2010 günü saat 09:30'da Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44 Kat:4 Sahrayıcedid/ Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplantıya çağrılmış bulunmaktadır. Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur."Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolan ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "genel kurul blokaj mektubu"nu Genel Kurul Toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır. MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul Toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:8 sayılı Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir. Şirketimizin 2009 yılına ait Bilanço, Kar-Zarar Cetveli,Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporu toplantı tarahinden 15 gün öncesinden Şirket Merkezinde Sayın Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VEKALETNAME .. A.Ş. Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.' nin 05 Nisan 2010 günü, saat 09.30'da Pakpen Plaza, Halk Sokak No:40-44 4.Kat Sahrayıcedid/Kadıköy/İstanbul adresinde yapılacak olan genel kurul toplantılarında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ...................' yı vekil tayin ediyorum. A. YETKİ BELGESİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (özel talimatlar yazılır) c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar : (özel talimatlar yazılır.) B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve Serisi : b) Numarası : c) Adet/Nominal değeri : d) Oyda imtiyazı olup olmadığı : e) Hamiline-Nama yazılı olduğu : ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI İMZASI ADRESİ Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı