TVRadyo

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

25 Mart 2010 Perşembe, 00:00 Güncelleme: 25 Mart 2010 Perşembe, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi ve Vekaletname Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 25.03.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009 - 31.12.2009 Tarihi : 28.04.2010 Saati : 11:30 Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şehabettin Bilgisu Caddesi Numara: 609 Gebze Kocaeli OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ GÜNDEM 1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi, 2. Genel kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına izin verilmesi, 3. 1 Ocak 2009 -31 Aralık 2009 arasındaki mali döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetici Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi(a member of PricewaterhouseCoopers) raporlarının okunması, müzakere ve tasdiki, 4. 1 Ocak 2009 -31 Aralık 2009 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin bilanço ve kar - zarar hesaplarının okunması, müzakere ve tasdiki, 5. 1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Deneticilerin faaliyet, işlem ve hesaplardan ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 6. 1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin karın dağıtılıp dağıtılmaması konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek bu husus hakkında karar verilmesi, 7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi, 8. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 9. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Deneticinin seçimi, 10. Yönetim Kurulu ve Denetçinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti, 11. Genel kurulun yapıldığı döneme ilişkin olarak şirketin var ise yaptığı bağışların görüşülmesi ve bu konuda ortaklara bilgi verilmesi, 12. TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri veya bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi, 13. Şirketimizin 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca bağımsız denetimine ilişkin Yönetim Kurulunca imzalanması uygun görülen "bağımsız denetim sözleşmesi" nin ve sözleşme süresinin görüşülmesi, karara bağlanarak onaylanması, 14. Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu ölçmek amacıyla SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından, 22 Aralık 2009 tarihinde sunulan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu hakkında bilgi verilmesi, 15. Şirketimizin "Kamuoyunu Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi, 16. Şirketimizin "Etik Kurallar Politikası" hakkında bilgi verilmesi, 17. Dilek ve öneriler, kapanış LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI' NA ÇAĞRI Ticaret Sicil No: Gebze-12750 Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28 Nisan 2010 Çarşamba günü saat 11:30'da Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609 adresinde yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket Merkezimizden bilgi almaları mümkündür. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.logo.com.tr adresindeki şirket internet adresinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: IV, No: 8 Tebliğinde yer alan hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gereklidir. Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK internet sitesinde (www.mkk.gov.tr) yer alan hükümler çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi' ne kayıt ettirmeleri gereklidir. MKK nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise, Sermaye Piyasası Kanunu' nun Geçici 6.maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştiremedikleri sürece Genel Kurula katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Şirket Merkezimizden bilgi alınabilir. Şirketimizin 1 Ocak 2009 -31 Aralık 2009 arası hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetici Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ve vekaletname örneği toplantı tarihinden 21 gün önce Şirketimizin Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609 adresinde bulunan Merkez adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte vekaletname örneği de aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.logo.com.tr adresinde yer alacaktır. Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla LOGO YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş YÖNETİM KURULU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN 28 NİSAN 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ GÜNDEM 1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi, 2. Genel kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına izin verilmesi, 3. 1 Ocak 2009 -31 Aralık 2009 arasındaki mali döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetici Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi(a member of PricewaterhouseCoopers) raporlarının okunması, müzakere ve tasdiki, 4. 1 Ocak 2009 -31 Aralık 2009 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin bilanço ve kar - zarar hesaplarının okunması, müzakere ve tasdiki, 5. 1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Deneticilerin faaliyet, işlem ve hesaplardan ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 6. 1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin karın dağıtılıp dağıtılmaması konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek bu husus hakkında karar verilmesi, 7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi, 8. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 9. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni Deneticinin seçimi, 10. Yönetim Kurulu ve Denetçinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti, 11. Genel kurulun yapıldığı döneme ilişkin olarak şirketin var ise yaptığı bağışların görüşülmesi ve bu konuda ortaklara bilgi verilmesi, 12. TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri veya bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi, 13. Şirketimizin 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca bağımsız denetimine ilişkin Yönetim Kurulunca imzalanması uygun görülen "bağımsız denetim sözleşmesi" nin ve sözleşme süresinin görüşülmesi, karara bağlanarak onaylanması, 14. Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu ölçmek amacıyla SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından, 22 Aralık 2009 tarihinde sunulan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu hakkında bilgi verilmesi, 15. Şirketimizin "Kamuoyunu Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi, 16. Şirketimizin "Etik Kurallar Politikası" hakkında bilgi verilmesi, 17. Dilek ve öneriler, kapanış VEKALETNAME ÖRNEĞİ VEKALETNAME LOGO YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NA Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 28 Nisan 2010 Çarşamba günü saat 11:30'da Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara: 609 adresinde yapılacak 1 Ocak - 31 Aralık 2009 arası hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .......................................................... Vekil tayin ediyorum. A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir Talimatlar : (Özel Talimatlar Yazılabilir) c. Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar : (Özel Talimatlar Yazılabilir) B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN Tertip Serisi : Numarası : Adet-Nominal Değeri : Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı : Hamiline-Nama Yazılı Olduğu : ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI : İMZASI : ADRESİ : Not: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.026 -0,88
USD/TRY 3,9219 0,09
EUR/TRY 4,6526 0,46
EUR/USD 1,1853 0,26
FAİZ 14,21 -0,91
ALTIN/ONS 1.291,17 -0,07
BRENT 63,55 0,36
Yukarı