TVRadyo

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

24 Mart 2010 Çarşamba, 00:00 Güncelleme: 24 Mart 2010 Çarşamba, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Sonucu Özet Bilgi: OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009 Genel Kurul Tarihi : 24.03.2010 Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki konular görüşülüp karara bağlanmıştır. 1.Başkan gündemin 2. Maddesi gereğince konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimiz'in 2009 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a Member of PricewaterhouseCoopers) rapor özetlerinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Josephus Joannes Nicolaas Maria Bakx Yönetim Kurulu Raporu'nu, Denetçi Başar Engin Denetçi Raporu'nu ve Katip Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a Member of PricewaterhouseCoopers) rapor özetini okudular. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri Xl, No: 29 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca ve SPK'nın 17.03.2005 tarihinde yayınlamış olduğu 11/367 sayılı kararı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2009 yılı konsolide olmayan finansal tablolar oybirliği ile kabul edildi. 2.Başkan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 3.29 Nisan 2009 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII , No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. maddesi uyarınca Şirket'in Kurumsal internet sitesinde www.mares.com.tr yayınlanan ve Faaliyet Raporu'nda yer alan "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 4.Şirketin Faaliyet Raporu ve internet sitesinde kamuya açıklanan kar dağıtım politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirketimizin kar dağıtım politikası ; uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları ile karlılık durumu da dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabilir karın en az %20'sini ortaklara temettü olarak dağıtmaktadır. Dağıtılacak temettünün tamamı nakit veya bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz hisse olabilir. 5.Şirketimizin 2009 yılı konsolide olmayan Net Dönem K rı 820.397 TL olarak gerçekleşmiştir. Kar dağıtımı yapılmamasına ve oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi. 6.Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan; Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4. noterliğinin 28.01.2010 tarih ve 7247 yevmiye numaralı, Kamil Ömer Bozer'in Kadıköy 4. noterliğinin 18.01.2010 tarih ve 4528 yevmiye numaralı, Temel Kamil Atay'ın Kadıköy 4. noterliğinin 18.01.2010 tarih ve 4525 yevmiye numaralı, Emine Alangoya'nın Kadıköy 4. noterliğinin 28.01.2010 tarih ve 7245 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yönetim Kurulu üye adedi 5 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Semahat Sevim Arsel , Koç Holding A.Ş'yi temsilen Sayın Kamil Ömer Bozer , Sayın Emine Alangoya , Sayın Temel Kamil Atay ve Sayın Faik Öztunç' un 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere 1 yıl süreyle üye seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 7.Gündemin Denetçilerin seçimi ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan Mert Şaban Bayram'ın Kadıköy 4. noterliğinin 05.01.2010 tarih ve 435 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi iki olarak belirlenerek, Sayın Mert Şaban Bayram ve Başar Engin'in 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 8.Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 380-TL , denetçilere de ayda brüt 175-TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 9.Şirketimizin, 2009 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 45.-TL bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi verildi. 10.Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğin esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Şirketin 2010 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin" seçilmesi oybirliği ile kabul edildi. 11.Sermaye Piyasası Kurulu ( 01.03.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13./247 sayılı onay yazısı ile ) ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün ( 04.03.2010 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-32236-29065-1222 sayılı onay yazısı ile ) izinleri doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ve "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. 12.Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve335. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Kar Dağıtım Tablosu ile Hazirun Cetveli ektedir.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.268 1,30
USD/TRY 3,9628 0,86
EUR/TRY 4,6547 0,95
EUR/USD 1,1739 0,05
FAİZ 14,28 0,49
ALTIN/ONS 1.282,22 0,42
BRENT 62,47 0,40
Yukarı