TVRadyo

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

25 Mart 2010 Perşembe, 00:00 Güncelleme: 25 Mart 2010 Perşembe, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi ve Vekaletname Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 25.03.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009 Tarihi : 22.04.2010 Saati : 10:00 Adresi : Abbasağa Mahallesi, Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Ap. No:16/A Beşiktaş/İstanbul OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1.Açılış ve Divan seçimi, 2.Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3.Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve görüşülmesi, 4.Şirket 2009 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması, 5.Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri , 6.Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi, 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur haklarının belirlenmesi, 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu teşkili, 9.Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması, 10.Şirketin sosyal yardım amacıyla 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması, 11.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi, 12.Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi, 13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından Değerleme Kuruluşuna hazırlatılan Değerleme Raporlarının özeti ile ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi 14.Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi 15.Dilekler ve temenniler. Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.03.2010 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1. Şirketimiz 2009 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 25.03.2010 Perşembe günü saat 10.00 'da yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında gerekli nisap sağlanamadığından dolayı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22.04.2010 Perşembe günü saat 10.00'da şirket merkezi olan Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Ap. No: 16/A BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde yapılmasına, GÜNDEM: 1.Açılış ve Divan seçimi, 2.Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3.Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve görüşülmesi, 4.Şirket 2009 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması, 5.Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri , 6.Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi, 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur haklarının belirlenmesi, 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu teşkili, 9.Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması, 10.Şirketin sosyal yardım amacıyla 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması, 11.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi, 12.Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi, 13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından Değerleme Kuruluşuna hazırlatılan Değerleme Raporlarının özeti ile ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi 14.Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi 15.Dilekler ve temenniler. 2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nı temsilen toplantıda hazır bulunmak üzere Komiser istenmesine ve toplantı yeri ve tarihi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu' na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' na bilgi verilmesine, 3. Türk Ticaret Kanunu'nun 368'nci maddesi ve Şirketimiz ana sözleşmesi hükümlerine uygun olarak aşağıda metni yazılı Yönetim Kurulu Duyurusunun gerekli gazetelerde yayınlanmasına, DUYURU METNİ SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET İLANIDIR. Şirketimiz 2009 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 25.03.2010 Perşembe günü saat 10.00 'da yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında gerekli nisap sağlanamadığından dolayı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22.04.2010 Perşembe günü saat 10.00'da şirket merkezi olan Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Ap. No: 16/A BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca, toplantıdan bir hafta öncesine kadar şirket merkezimizden giriş kartlarını alarak , bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2005 tarihli Kararı doğrultusunda, hisse senetleri dolaşımda bulunmayan pay sahiplerinin aracı kurumlardan blokaj belgesi alması mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla giriş kartlarının verilmesinde şu esaslara uyulacaktır: * İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda dolaşımda olan/olmayan ancak henüz kaydileştirilmemiş hisse senetleri için ; şirket merkezine veya herhangi bir bankaya, adet ve seri numaraları yer alacak şekilde, hisse senetlerinin tevdi edildiğini gösteren blokaj belgesini teslim eden ortaklarımıza giriş kartları verilir. * Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirilmiş bulunan hisseler için, MKK'nın 'Merkezi Kaydi Sistem İş ve İşlem Kuralları' hakkındaki 28 No.lu Genel Mektubu ekinde belirtilen 'Genel Kurul Blokaj' prosedürünü takip ederek kendilerini 'Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kaydettiren ortaklarımıza giriş kartı verilir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak tanzim etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri.IV ve No.8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Giriş kartı almamış veya MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmemiş hissedarlarımızın toplantıya katılmalarının kanunen mümkün olmadığı ilanen duyurulur. Şirketimizin 2008 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları T.T.K.' nun 362 'inci maddesi gereğince toplantı gününden 15 gün önce şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1.Açılış ve Divan seçimi, 2.Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3.Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve görüşülmesi, 4.Şirket 2009 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması, 5.Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri , 6.Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi, 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur haklarının belirlenmesi, 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu teşkili, 9.Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması, 10.Şirketin sosyal yardım amacıyla 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması, 11.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi, 12.Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi, 13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından Değerleme Kuruluşuna hazırlatılan Değerleme Raporlarının özeti ile ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi 14.Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi 15.Dilekler ve temenniler. VEKALETNAME Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22.04.2010 Perşembe günü, saat 10.00'da Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Ap. No: 16/A BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.........................................'u vekil tayin ediyorum. A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır) B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN Tertip ve serisi : Numarası : Adet-Nominal Değeri : Oyda imtiyazı olup olmadığı : Hamiline-Nama yazılı olduğu : ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI İMZASI : ADRESİ : NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Oy birliği ile karar verilmiştir.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 103.912 -2,19
USD/TRY 3,9245 -0,11
EUR/TRY 4,6096 -0,03
EUR/USD 1,1741 0,07
FAİZ 14,21 3,50
ALTIN/ONS 1.278,83 0,15
BRENT 62,22 -0,80
Yukarı