TVRadyo

Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

11 Mart 2010 Perşembe, 00:00 Güncelleme: 11 Mart 2010 Perşembe, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: 2009 yılı Olağan Genel Kurul hakkında Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 11.03.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009 Tarihi : 31.03.2010 Saati : 14:00 Adresi : Efes İşhanı 1379 Sk. No :57/1-A K.7 Alsancak / İzmir Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurulu ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2010 Çarşamba günü saat 14:00'de Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak/İZMİR adresinde aktedilecektir.Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır. Şirketimizin mevcut 40.000.000 TL sermayesinin tamamı hamiline paylardan oluşmakta olup, Genel Kurul toplantısında hazır bulunacak hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey hakkı vardır. Bilgilerinize arz ederiz. GÜNDEM 1. Başkanlık Divanı seçimi, 2. Zabıtların imzalanması için Başkanlık Divanına Yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluş Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 2009 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ibrası, 5. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun ve görev süresinin tasvibi, 6. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin üyeliklerinin tasvibi ve görev sürelerinin tesbiti, 7. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üye adedinin tesbiti, görev süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin tesbiti, 8. Yönetim kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar, 9. Şirket Ana Sözleşmesinin 13. Maddesi uyarınca murakıp adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murakıplar yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin tesbiti, 10. Murakıp ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması, 12. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması, 13. Yıl karı konusunda müzakere ve karar, 14. Şirket Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 15. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 16. Dilekler, VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Şirketimiz 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2010 Çarşamba günü saat 14:00'de Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak/İZMİR adresinde gerçekleştirilecektir. MKK'nın 294 sayılı Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul'a katılımı mümkün olmaktadır. Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirerek genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6 ıncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile www.viking.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.l994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Sistemi (MKS) İş ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup (www.mkk.com.tr ) ekinde belirtilen Genel Kurul Blokaj prosedürü çerçevesinde hisse senetleri üzerinde genel kurul blokajı uygulanmak suretiyle Genel Kurula katılmaları mümkündür. Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma üsulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2009 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, bilanço ve gelir tablosu, kar dağıtım önerisi, 16.03.2010 tarihinden itibaren, Şehit Fethi Caddesi No.120 İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde ve www.viking.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır. Ortaklarımızın bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur. GÜNDEM 1. Başkanlık Divanı seçimi, 2. Zabıtların imzalanması için Başkanlık Divanına Yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluş Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 2009 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ibrası, 5. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun ve görev süresinin tasvibi, 6. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin üyeliklerinin tasvibi ve görev sürelerinin tesbiti, 7. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üye adedinin tesbiti, görev süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin tesbiti, 8. Yönetim kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar, 9. Şirket Ana Sözleşmesinin 13. Maddesi uyarınca murakıp adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murakıplar yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin tesbiti, 10. Murakıp ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması, 12. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması, 13. Yıl karı konusunda müzakere ve karar, 14. Şirket Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 15. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 16. Dilekler, VEKALETNAME VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin 31 Mart 2010 Çarşamba günü saat 14:00'de Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak/İZMİR adresinde yapılacak olan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın ............................................................................................................................'ı vekil tayın ediyorum. A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimetlar (özel talimatlar yazılır) c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar (Özel talimatlar yazılır) B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a. Tertip ve Serisi b. Numarası c. Adet-Nominal değeri d. Oyda imtiyazı olup olmadığı e. Hamiline-Nama yazılı olduğu ORTAĞIN ADI SOYADI VE ÜNVANI : İMZASI : ADRESİ : NOT: ( A) bölümünde (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek tüzel kişi veya gerçek kişi ortaklarımızın, vekaletlerini yukarıdaki forma göre hazırlayarak 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde noter'e onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı