TVRadyo

Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

15 Şubat 2010 Pazartesi, 00:00 Güncelleme: 15 Şubat 2010 Pazartesi, 00:00
Özet Bilgi: Şirket Ana Sözleşme Tadilatı Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2010 tarihli toplantısında, SPK'nın 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararını da dikkate alarak şirketimiz ana sözleşmesinin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3.maddesinin, SPK'nın kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri, kaydileştirme ve YTL'den TL'ye dönüşüm kapsamında ise Ana Sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "İlan" başlıklı 21., "Karın Taksimi" başlıklı 26. ve "Geçici Madde 2" başlıklı maddelerinin aşağıdaki şekilde tadiline karar verilmiştir. ESKİ ŞEKİL MAKSAT VE MEVZUU Madde 3- Şirketin maksat ve mevzuu aşağıdaki gibidir. 1. Et ve süt hayvancılığı, besiciliği ve bunların hertürlü yan ürünlerinin değerlendirilmesi, bunlarla ilgili olarak mezbaha ve kombinalar kurulması, gövde et, paketlenmiş et, işlenmiş et, konserve et, şarküteri mamulleri ve benzeri mamullerin imali ile her türlü yan ürünlerin değerlendirilmesi, dondurulmuş, konserve edilmiş sebze ve meyve ürünleri, dondurulmuş, kurutulmuş hamur ürünleri, her türlü hazır yemekler, kanatlı et, tavuk eti, balık eti, kanatlı, tavuk, balık şarküterisi ve benzeri ürünleri imali ve her türlü yan ürünlerin değerlendirilmesi, 2. Buğday, mısır, arpa ve benzeri tahıl ve taneli sair tarım ürünlerini işleyecek tesisler kurup işletmek, 3. Bu tesislerde tüm tarım ürünlerini işleyerek un, irmik ve benzeri mamulleri ve bunların yan ürünlerini, benzeri gıda maddelerini,her türlü unlu mamulleri ve hazır yiyecekleri üretmek, 4. Tesislerde işlenecek hammadelerin teminine yönelik olarak üreticilere tohum temin etmek, bunları ektirmek, 5. Her türlü hayvan yemi hazırlamaya elverişli hammaddeleri işlenmiş veya işlenmemiş olarak iç ve dış piyasalardan tedarik etmek, bunları işleyerek hazırlamak veya hazırlatmak, 6. Hayvan yemi hazırlamaya elverişli hububat, bakliyat, pamuk ve ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin tarlada kalan sap, çöp, gövde, koçan, tabla ve benzeri artıklarının besin değerini kimyasal yönden arttırmak, 7. Diğer şirketlerin hayvan yemi hammaddesi olarak kullanılabilecek artıklarını kurutmak, un haline getirmek, helet haline getirmek ve sair şekilde işlemek suretiyle yem katkılarında bulunmak, 8. Her hayvan tipine, onun beslenme yönüne ve istihsal maksadına, beslenmenin hususiyetine en uygun şekilde, ayrı ayrı tiplerde kolay kullanılır şekilde, ince, helet ve granüle karma yem çeşitleri ile kaba yem çeşitlerini imal ve istihsal etmek, 9. Yem katkı maddelerini imal ve istihsal etmek, 10. Hazırlanacak formüllere göre karma yem yapmak, 11. Hazırlanacak formüllere göre kaba yem yapmak, 12. Hazırlanacak formüllere göre yem katkı maddeleri yapmak, 13. Hayvanların rasyonel beslenmesini teşvik ve bu maksatla sergiler, müsabakalar, kurslar tertiplemek ve tertip ettirmek, mükafatlar vermek, yemleme sahasında ve bunlara ilgili konular üzerinde her türlü yayın yapmak ve yaptırmak, 14. Karma yem, kaba yem ve katkı maddelerinin satışları için toptan veya perakende satış mağazaları kurmak ve işletmek, ajanslar ve bayilikler ihdas etmek, 15. Büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanların alımı, beslenmesi, üretilmesi, satışı, icabında ithalinin yapılması, 16. Şirketin iştigal konusu ile ilgili yukarıda belirtilen maddelerin üretimi amacıyla sınai yatırım yapmak, her türlü tesis, fabrika, kombina, imalathane, tesisat ve atölyeler kurmak, depo ve soğukhava depoları kurmak, işletmek, 17. Yukarıdaki maddelerde belirtilen konuların ticareti, pazarlaması, ithal ve ihracı, 18. Yukarıda belirtilen maddelerin üretim, ticaret, ithalat, ihracat, mümessillik ve sair konularla iştigal eden yerli ve yabancı şirketlerle ortaklıklar kurmak veya bunlara iştirak etmek, 19. Şirketin iştigal konusu ile ilgili yurt içinden ve dışından lisans, patent haklarını kiralamak, satın almak, şirket adına tescil ettirmek ve mümessillikler almak, 20. Şirketin iştigal konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında her türlü nakliyecilik işleri yapmak, nakliye ile ilgili ve nakliye için gerekli kamyon, treyler vs. satın almak, kiralamak, işletmek ve bu konu ile ilgili anlaşmalar yapmak, 21. İştigal mevzuu dahilinde kullanılmak üzere menkul ve gayrimenkul malları alıp satmak, ipotek almak ve vermek, ayni hak tesis ve fekketmek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek, rehin veya diğer teminatlar karşılığında teminatsız olarak bankalardan, diğer finansman kurumları veya mukrizlerden ödünç almak, 22. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas Mukavele tadili olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır. KAYITLI SERMAYE Madde 6- Şirket 28.7.l98l tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 27.4.l983 tarih ve lll sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 YTL. dır. (YÜZMİLYON YENİ TÜRK LİRASI) Herbir payın nominal değeri : l Ykr. Şirketin çıkarılmış sermayesi 43.335.000 YTL. olup, bu sermayenin 41.877.500 YTL.lık kısmı İç Kaynaklardan karşılanmış, 337.500 YTL.lık kısmı ise Pınar Un ve Tarım Ürünleri Sanayi A.Ş.'nin 45.000 YTL. olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve ortaklarca uygun görülen 7.5 katlık değiştirme birimi ile çarpılması yolu ile elde edilmiş, kalan 1.120.000 YTL.lık kısmın tamamı nakden ödenmiştir. 43.335.000 YTL. tutarındaki çıkarılmış sermaye beheri l Ykr. nominal değerde l.500.000 adet A grubu nama ve 4.332.000.000 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 4.333.500.000 paydan oluşmuştur. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda ilgili mevzuat hükümleriyle Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde Kayıtlı Sermaye miktarına kadar nama ve/veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Nama yazılı "A" grubu paylar Yönetim Kurulunun muvafakatı olmadıkça satılamaz, devredilemez. Nama yazılı "A" grubu payların kısmen ya da tamamen 3.şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir. Yönetim Kurulu imtiyazlı ve nominal değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikle karar almaya yetkilidir. İLAN Madde 2l- Şirkete ait ilanlar T.T.K.nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari l5 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesine uygun olarak davet yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyiye ait ilanlarda kanunun 397. ve 438.maddesi hükümleri tatbik olunur. T.T.K 368.maddesi hükmü saklıdır. Şirket İdare Meclisi yapılan ilanı yıllık faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu, genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna vermekle yükümlüdür. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı saklıdır. KARIN TAKSİMİ Madde 26- Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri, karşılıklar, vergi ve mali mükellefiyetler gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan net kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safi karın % 5'i T.T.K. Md. 466 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ettiği nisbette I. Temettü payı ayrılır . Geriye kalan kısmından ; a. % 5'e kadar bir meblağ İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığı ve İdare Meclisinin tesbit ve lüzum göstereceği hususlara ayrılabilir. b. Geri kalan kısım da Umumi Heyetin kararlaştıracağı şekilde dağıtılır veya fevkalade ihtiyat olarak ayrılır. Karın dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek tesbit edilir. c. Pay sahipleri için ödenmiş/çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şu kadar ki, kar payının sermaye artırımı suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması veya doğrudan doğruya bilançodaki olağanüstü yedek akçeler gibi dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunların karşılığında hisse senedi verilmesi durumlarında bunlar üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz. d. Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına , ertesi yıla kar aktarılmasına, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri, Memur, Müstahdem , İşçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. e. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir. GEÇİCİ MADDE 2- Payların nominal değerleri 1.000 TL. iken, T.T.K.'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı Kanun kapsamında 1 Ykr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azaltılmış olup, her 10.000.-TL.lık (10 adet) pay için 1 Ykr tutarında pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. YENİ ŞEKİL MAKSAT VE MEVZUU Madde 3- Şirketin maksat ve mevzuu aşağıdaki gibidir. 1. Et ve süt hayvancılığı, besiciliği ve bunların hertürlü yan ürünlerinin değerlendirilmesi, bunlarla ilgili olarak mezbaha ve kombinalar kurulması, gövde et, paketlenmiş et, işlenmiş et, konserve et, şarküteri mamulleri ve benzeri mamullerin imali ile her türlü yan ürünlerin değerlendirilmesi, dondurulmuş, konserve edilmiş sebze ve meyve ürünleri, dondurulmuş, kurutulmuş hamur ürünleri, her türlü hazır yemekler, kanatlı et, tavuk eti, balık eti, kanatlı, tavuk, balık şarküterisi ve benzeri ürünleri imali ve her türlü yan ürünlerin değerlendirilmesi, 2. Buğday, mısır, arpa ve benzeri tahıl ve taneli sair tarım ürünlerini işleyecek tesisler kurup işletmek, 3. Bu tesislerde tüm tarım ürünlerini işleyerek un, irmik ve benzeri mamulleri ve bunların yan ürünlerini, benzeri gıda maddelerini,her türlü unlu mamulleri ve hazır yiyecekleri üretmek, 4. Tesislerde işlenecek hammadelerin teminine yönelik olarak üreticilere tohum temin etmek, bunları ektirmek, 5. Her türlü hayvan yemi hazırlamaya elverişli hammaddeleri işlenmiş veya işlenmemiş olarak iç ve dış piyasalardan tedarik etmek, bunları işleyerek hazırlamak veya hazırlatmak, 6. Hayvan yemi hazırlamaya elverişli hububat, bakliyat, pamuk ve ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin tarlada kalan sap, çöp, gövde, koçan, tabla ve benzeri artıklarının besin değerini kimyasal yönden arttırmak, 7. Diğer şirketlerin hayvan yemi hammaddesi olarak kullanılabilecek artıklarını kurutmak, un haline getirmek, helet haline getirmek ve sair şekilde işlemek suretiyle yem katkılarında bulunmak, 8. Her hayvan tipine, onun beslenme yönüne ve istihsal maksadına, beslenmenin hususiyetine en uygun şekilde, ayrı ayrı tiplerde kolay kullanılır şekilde, ince, helet ve granüle karma yem çeşitleri ile kaba yem çeşitlerini imal ve istihsal etmek, 9. Yem katkı maddelerini imal ve istihsal etmek, 10. Hazırlanacak formüllere göre karma yem yapmak, 11. Hazırlanacak formüllere göre kaba yem yapmak, 12. Hazırlanacak formüllere göre yem katkı maddeleri yapmak, 13. Hayvanların rasyonel beslenmesini teşvik ve bu maksatla sergiler, müsabakalar, kurslar tertiplemek ve tertip ettirmek, mükafatlar vermek, yemleme sahasında ve bunlara ilgili konular üzerinde her türlü yayın yapmak ve yaptırmak, 14. Karma yem, kaba yem ve katkı maddelerinin satışları için toptan veya perakende satış mağazaları kurmak ve işletmek, ajanslar ve bayilikler ihdas etmek, 15. Büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanların alımı, beslenmesi, üretilmesi, satışı, icabında ithalinin yapılması, 16. Şirketin iştigal konusu ile ilgili yukarıda belirtilen maddelerin üretimi amacıyla sınai yatırım yapmak, her türlü tesis, fabrika, kombina, imalathane, tesisat ve atölyeler kurmak, depo ve soğukhava depoları kurmak, işletmek, 17. Yukarıdaki maddelerde belirtilen konuların ticareti, pazarlaması, ithal ve ihracı, 18. Yukarıda belirtilen maddelerin üretim, ticaret, ithalat, ihracat, mümessillik ve sair konularla iştigal eden yerli ve yabancı şirketlerle ortaklıklar kurmak veya bunlara iştirak etmek, 19. Şirketin iştigal konusu ile ilgili yurt içinden ve dışından lisans, patent haklarını kiralamak, satın almak, şirket adına tescil ettirmek ve mümessillikler almak, 20. Şirketin iştigal konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında her türlü nakliyecilik işleri yapmak, nakliye ile ilgili ve nakliye için gerekli kamyon, treyler vs. satın almak, kiralamak, işletmek ve bu konu ile ilgili anlaşmalar yapmak, 21. İştigal mevzuu dahilinde kullanılmak üzere menkul ve gayrimenkul malları alıp satmak, ipotek almak ve vermek, ayni hak tesis ve fekketmek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek, rehin veya diğer teminatlar karşılığında teminatsız olarak bankalardan, diğer finansman kurumları veya mukrizlerden ödünç almak, 22. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas Mukavele tadili olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır. KAYITLI SERMAYE Madde 6- Şirket 28.7.l98l tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 27.4.l983 tarih ve lll sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 TL. dır. (YÜZMİLYON TÜRK LİRASI) Herbir payın nominal değeri : l Kr. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 43.335.000 TL. olup, bu sermayenin 41.877.500 TL.lık kısmı İç Kaynaklardan karşılanmış, 337.500 TL.lık kısmı ise Pınar Un ve Tarım Ürünleri Sanayi A.Ş.'nin 45.000 TL. olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve ortaklarca uygun görülen 7.5 katlık değiştirme birimi ile çarpılması yolu ile elde edilmiş, kalan 1.120.000 TL.lık kısmın tamamı nakden ödenmiştir. 43.335.000 TL. tutarındaki çıkarılmış sermaye beheri l Kr. nominal değerde l.500.000 adet A grubu nama ve 4.332.000.000 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 4.333.500.000 paydan oluşmuştur. Yönetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Nama yazılı "A" grubu paylar Yönetim Kurulunun muvafakatı olmadıkça satılamaz, devredilemez. Nama yazılı "A" grubu payların kısmen ya da tamamen 3.şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir. Yönetim Kurulu imtiyazlı ve nominal değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikle karar almaya yetkilidir. İLAN Madde 2l- Şirkete ait ilanlar T.T.K.nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari l5 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Nama yazılı pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesine uygun olarak davet yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397. ve 438.maddesi hükümleri tatbik olunur. T.T.K 368.maddesi hükmü saklıdır. Şirket İdare Meclisi yapılan ilanı, yıllık faaliyet raporunu ve denetim kurulu raporunu, genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna vermekle yükümlüdür. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı saklıdır. KARIN TAKSİMİ Madde 26- Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri, karşılıklar, vergi ve mali mükellefiyetler gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan net kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safi karın % 5'i T.T.K. Md. 466 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ettiği nisbette I. Temettü payı ayrılır . Geriye kalan kısmından ; a. % 5'e kadar bir meblağ İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığı ve İdare Meclisinin tesbit ve lüzum göstereceği hususlara ayrılabilir. b. Geri kalan kısım da Umumi Heyetin kararlaştıracağı şekilde dağıtılır veya fevkalade ihtiyat olarak ayrılır. Karın dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek tesbit edilir. c. Pay sahipleri için ödenmiş/çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şu kadar ki, kar payının sermaye artırımı suretiyle pay olarak dağıtılması veya doğrudan doğruya bilançodaki olağanüstü yedek akçeler gibi dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunların karşılığında pay verilmesi durumlarında bunlar üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz. d. Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına , ertesi yıla kar aktarılmasına, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri, Memur, Müstahdem , İşçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. e. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir. GEÇİCİ MADDE 2- Payların nominal değerleri 1.000.- TL iken önce Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair 5274 sayılı Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 103.886 -1,31
USD/TRY 3,9753 0,48
EUR/TRY 4,6676 0,46
EUR/USD 1,1741 0,03
FAİZ 14,31 0,21
ALTIN/ONS 1.283,83 0,25
BRENT 63,15 0,93
Yukarı