Advertisement

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararların Tescili Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul Tarihi 12.05.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir KAHRAMANMARAŞ
İlçe DULKADİROĞLU
Adres Genel Kurulun Yapılacağı Adres: Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binası.

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2021 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemi kar dağıtımı hususundaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, seçilecek yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında görev taksimi.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
11 - Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
12 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.
14 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
15 - 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
16 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ARSAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2 ARSAN Vekaletname Örneği 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 ARSAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI-2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 14.00'da Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binasında yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.
-2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmıştır.
-2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetçi Raporu onaylanmıştır.
-2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2021 yılı yasal finansal tablolar onaylanmıştır.
-Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
-Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar gereğince, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 271.958.110 TL ana ortaklığa ait net dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarımıza göre de 87.890.107,32 TL dönem karı elde etmiştir. Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağıtım politikamız gereği, şirketin mevcut öz kaynak yapısının korunmasının temin edilmesi amaçlanmıştır. Tasarruf ve likiditenin artırılması gereği, güçlü şirket yapısının sağlanması, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları ve öz kaynak yapımızın güçlendirilmesi hususu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar dağıtımı yapılmamasına dair yönetim kurulu kararı okundu. Vecih Yamanyılmaz söz alarak Yönetim Kurulunun Kredi kullanma maliyetlerinin artış, döviz kurlarındaki hareketlilik, öz kaynak yapısının kuvvetlendirilmesi ve diğer sebeplerle karın dağıtılmamasına dair Yönetim Kurulunun kar payı dağıtılmamasına dair görüşüne katılmakla birlikte 2021 yılı sermaye tutarı olan 204.449.465,000TL.'nin % 10 kadarının 2 ay içerisinde dağıtılmasına teklif ediyorum dedi. Bu kapsamda 2021 yılı için 20.444.946,00TL.'nin kar payı olarak 2 ay içerisinde nakden dağıtılması kalan kısmın dağıtılmayarak şirket uhdesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarında olağanüstü yedeklere aktarılmasına dair teklif oylamaya sunularak kabulüne karar verildi.
-2022 yılı hesap döneminde Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
-Yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Alişan ARIKAN, Burak ARIKAN, Mehtap İLKMEN, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Şefika Şebnem AYATA KAPLAN ve Tolunay TOYBUKOĞLU'nun seçilmelerine karar verildi.
-Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 18.500.00 TL (Onsekizbinbeşyüz TL) ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda net 8.500.00 TL (Sekizbinbeşyüz TL) ücret ödenmesine karar verildi.
-Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
-Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda şirket ortaklarına bilgi verildi.
-SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 sayılı ilkeleri kapsamında şirket ortaklarına bilgi verildi.
-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine izin verilmesi hususu kabul edildi.
-2021 yılında yapılan bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verdi.
-2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 1.500.000 TL (Birmilyonbeşyüzbin TL) olarak belirlenmesine karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 18.05.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Arsan toplantı tutanagı.pdf - Tutanak
EK: 2 Arsan Hazirun Listesi .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 12 Mayıs 2022 tarihinde saat 14:00'da Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binasında yapılacaktır.
Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.17.I) Kurumsal Yönetim Tebliğine uygun olarak 12 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Sayın Şefika Şebnem Ayata Kaplan ve Sayın Tolunay Toybukoğlu'nun aday gösterilmelerine ilişkin hususun genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
2021 yılına ilişkin Arsan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet, Arsan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.
Şirketimiz 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Kahramanmaraş Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031238


BIST