Advertisement

BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel kurul Toplantısının Çoğunluk Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 27.04.2023
Genel Kurul Tarihi 25.05.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Nişantaş Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Selçuklu/Konya- Bera Otel

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması,
3 - 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
4 - 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,
5 - 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
6 - 2022 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
7 - 2022 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - 01.01.2023 ? 31.12.2023 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - 2022 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
13 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Erteleme Tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 hazirun_.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Türk Ticaret Kanunu'nun 418. ve 421. Maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi ve Şirket Ana sözleşmesinin 12/2. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluğun sağlanamaması.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Ek Açıklamalar
Bera Holding A.Ş.'nin 2022 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.05.2023 tarihinde saat 10:00'da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu/Konya adresinde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 418. ve 421. Maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi ve Şirket Ana sözleşmesinin 12/2. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamaması nedeni ile, toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153749


BIST