Advertisement

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 -2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 07.07.2022
Genel Kurul Tarihi 02.08.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.08.2022
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Selçuklu Kulesi Sitesi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/Konya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2020 ve 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi.
3 - 2020 ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporlarının özetinin okunması.
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
8 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
9 - 2020 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
10 - 2021 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
11 - Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin kayıtlı sermaye tavanına ilişkin tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınması halinde onaylanması.
12 - Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2021 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
13 - Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2022 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
14 - Esas sözleşmenin 11'nci maddesi uyarınca 2/3 oranındaki Yönetim Kurulu Üyelerinin (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilecek aday listelerinden, 1/3 oranındaki bağımsız üyelerin de genel kurulca gösterilecek adaylar arasından seçilmesi.
15 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
16 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
17 - Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
18 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
19 - Şirketin 2020 ve 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
20 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
21 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.08.2022 tarihinde (Bugün) saat 11:00 'de Şirket merkezinde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve toplantıya ilişkin Hazirun Listesi ekte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dökümanlara www.ittifak.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizden de ulaşmak mümkündür.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.08.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 - 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 04.08.2022 tarihinde
Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünde
tescil edilmiş,
04.08.2022 tarih ve 10632 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde
ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051946


BIST