Advertisement

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 20.04.2022
Genel Kurul Tarihi 18.05.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe AVCILAR
Adres Firuzköy Mh. Mezarlık Üstü Cd. No:8/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması
9 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması
11 - Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 (birmilyar) TL'ye çıkarılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tadilinin Genel Kurulun onayına sunulması
12 - 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2021 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi
15 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18 MAYIS 2022 GÜNÜ YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 18 MAYIS 2022 tarihinde, saat 14,00'de, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17/05/2022 tarih ve 74714306 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner KAKI 'nın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26/04/2022 tarih 10567 sayılı nüshasının 500,501,502 ve 503 sayfalarında, KAP'ta ve şirketimiz http://www.mega-pol.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 49.441.217 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 49.441.217 adet hisseden 19.428.453 TL'lik sermayeye karşılık fiziken 2039 TL'lik sermayeye karşılık elektronik ortamda olmak üzere toplam 19.430.492 TL'lik sermayeye karşılık 19.430.492 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı EDA ÖZHAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDE 1:
Açılış ve yoklama yapıldı
Divan Başkanlığına : Eda Özhan' ın,
Tutanak Yazmanlığı : Ömer Naci DEMİR'in
Oy Toplama Memurluğuna : Hakan ÖZHAN' ın
Seçilmesi teklif edildi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile elektronik ortamda ise sistemde kullanılan oyların hesaplanması ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirtti.
GÜNDEM MADDE 2:
Başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 3:
Şirketin 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesi www.mega-pol.com.tr' de paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi için yapılan öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2021 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. 2021 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4
2021 Faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesinde yayınlandığından okunmuş kabul edilmesi için yapılan öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2021 Faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. 2021 Faaliyet yılına ait bağımsız denetim raporu oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 5:
2021 yılı finansal tabloların Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve http://www.mega-pol.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi için yapılan öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2021 yılı finansal tabloların okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. 2021 yılı finansal tabloları oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 6:
Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Eda ÖZHAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan ÖZHAN, Yönetim Kurulu Üyesi Duran ÖZHAN, Yönetim Kurulu Üyesi İrfan DEMİR Oylamaya sunuldu, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.
GÜNDEM MADDE 7:
2021 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 15.967.641 TL net dönem karı mevcuttur.
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 24.343.552,10 TL net dönem karı mevcuttur.
2021 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar'la ilgili olarak, karın dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 8:
Yönetim kurulu huzur hakkı ödemeleri hakkında genel kurula bilgi verildi ve yapılan öneri doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına 40.000 TL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 25.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyelerine 6.000 TL aylık brüt huzur hakkı ödemesi yapılması oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9:
20.01.2022 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısında bağımsız üye olarak Yönetim Kurulu'na seçilen Fehmi BULDUK ve Yüksel TOPGÜL'ün görev sürelerinin mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev bitiş tarihine olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 10:
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2022 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararı ile önerilen "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş"nin seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 11:
Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanının 1.000.000.000-TL'ye (Bir Milyar Türk Lirası) çıkarılması için Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvurunun 28.03.2022 tarih ve 19265 sayılı izniyle onaylanarak tarafımıza gönderilmiş olduğunun, akabinde Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuzun ise Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 07.04.2022 tarih ve 00073588626 sayılı izniyle onaylanmış olduğunu genel kurulun bilgisine sundu. Yapılan oylama sonucunda Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin değişmesine ilişkin tadil metninin kabulüne ve tutanağa eklenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ek1-Tadil Metni 2 Sayfa)
GÜNDEM MADDE 12:
2021 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda genel kurul bilgi verildi. 2022 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış ve yardımların üst sınırı olarak tespit edilmesi hususunda yapılan öneri oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 13:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2021 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 14:
Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 15:
Dilekler bölümünde söz alan paydaşlar iyi temennilerini iletti. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.
İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 3 (üç) nüsha tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 18.05.2022 Avcılar/İSTANBUL
Bakanlık Temsilcisi
Güner KAKI
Toplantı Başkanı
Eda ÖZHAN
Oy Toplama Memuru
Hakan ÖZHAN
Tutanak Yazmanı
Ömer Naci DEMİR


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2021 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031162


BIST