Advertisement

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme)

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2022
Açıklamalar

Pegasus Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) içerisinde 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararına uygun olarak 2022 yılı birinci çeyreğindeki gelişmeler doğrultusunda güncelleme yapılmıştır. 1.3.7 ve 1.3.10 sayılı ilkelerde uyum durumu sırasıyla "İlgisiz" / "Kısmen" yerine "Evet" olarak güncellenmiştir. Bunun dışında 1. ve 4. başlıkta 13 diğer ilke için açıklamalar 04.03.2022 tarihinde yayımlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu ve 31.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı doğrultusunda güncellenmiştir.İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X Pegasus, 2022 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konuların gündemde açık bir şekilde ifade edilmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda her bir gündem maddesinde tek bir konu oylamaya sunulmuştur.
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.
X Pegasus Yönetim Kurulu üye adaylarının şirket dışında üstlendikleri görevler 2022 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanında açıklanmıştır. Bunun haricinde Genel Kurulda ayrıca bilgi verilmesini gerektiren bir işlem bulunmamaktadır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.
X Yönetim Kurulunu temsilen bir üye, Pegasus Genel Müdürü, Finans Genel Müdür Yardımcısı ve Bağımsız Denetçi Temsilcisi 31.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına katılmıştır.
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.
X 31.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi yer almıştır. Bu kapsamda Pegasus tarafından yıl içinde yapılan toplam bağış tutarı, yararlanıcılar ve yapılan bağışların Pegasus Bağış ve Yardım Politikasına uygun olduğu hakkında bilgi verilmiştir.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X Pegasus, Genel Kurul toplantılarının söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak gerçekleştirileceği prensibine Ana Sözleşmenin 17/1/e maddesinde ve 31.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı davetinde yer vermiştir.
1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X Pegasus Ana Sözleşmesi oy hakkına yönelik herhangi bir kısıtlama içermez. 31.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında toplantıya katılım için herhangi bir şekilde pay depo/blokaj uygulanmamış, pay sahiplerinin asaleten ve vekaleten, fiziki ve elektronik ortamda temsili için gerekli olanaklar sağlanmıştır.
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.
X Pegasus Ana Sözleşmesi pay sahiplerine tanınan yasal azınlık haklarını genişletmemektedir. Pegasus, BIST'te işlem gören diğer şirketlerin bu yönde bir uygulamasının olmaması ve pay sahipleri tarafından bu güne kadar bu kapsamda iletilen bir talep olmaması nedeniyle mevcut durumun kurumsal yönetişim uygulamaları açısından olumsuz bir etkisinin olmadığı görüşündedir. Bu nedenle 2022 yılı içerisinde mevcut uygulamada bir değişiklik öngörülmemektedir.
1.6. KAR PAYI HAKKI

1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.
X Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar uyarınca 2021 yılı net dönem zararının geçmiş yıl zararları hesabına aktarılması 2022 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanında açıklanmıştır.
1.7. PAYLARIN DEVRİ

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.2. FAALİYET RAPORU

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X 2022 yılında yayımlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 1/F ve 1/H bölümlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin başkan/başkan yardımcısı/üye, icrada görev alıp almadığı, bağımsız üye ve komite üyelikleri ile ilgili olarak görev ve sorumlulukları açıklanmıştır.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X 2022 yılında yayımlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 4/C bölümnde Pegasus bünyesinde iç kontrol sisteminin işleyişi hakkında bilgi verimiştir.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.
X Pegasus Yönetim Kurulu sekiz üyeden oluşmakta ve bünyesinde üç komiteyle faaliyet göstermektedir. Sekiz üyemizin dördü bağımsız, altısı icrada görev almayan üye olarak ilkelerde zorunlu tutulan komitelerde başkan ve/veya üye olarak görev alabilmektedir. Bu nedenle bağımsız/icrada görev almayan üyelerin bir kısmı birden fazla komitede görev almaktadır. Ancak her bir yönetim kurulu üyesi tek bir komiteye başkanlık yapmaktadır. Mevcut çalışma yapısının komitelerin etkin işleyişi açısından olumsuz bir etkisi olmadığı görülmektedir. Bu nedenle 2022 yılı içerisinde herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X Pegasus, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkabilecek potansiyel çıkar çatışmalarını önlemeye özen göstermektedir. 2022 yılında yayımlanan Faaliyet Raporunun 1/G bölümünde bu kapsamda çıkar çatışmasına yol açacak herhangi bir işlem gerçekleşmediği açıklanmıştır.
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
X 2022 yılında yayımlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuzun 2. bölümünde Yönetim Kurulu üyelerine veya üst düzey yöneticilere verilmiş borç, kullandırılmış bir kredi veya verilmiş bir teminat verilmediği belirtilmiştir.
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Pegasus Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeleri yıllık finansal raporlama kapsamında iki grup halinde açıklamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin kişi bazında huzur hakkı ve Komite görevlerine ilişkin hak ediş bilgisi 31.03.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında belirlenmiş ve toplantı tutanağı ile kamuya duyurulmuştur. Pegasus, BIST'te işlem gören diğer şirketlerin bu yönde genel bir uygulamasının olmaması ve rekabetçi çıkarları doğrultusunda üst yöneticilere ait maaş bilgisini kişi bazında paylaşmamayı tercih etmekte, bu durumun kurumsal yönetişim uygulamaları açısından olumsuz bir etkisinin olmadığı görüşündedir. Bu nedenle 2022 yılı içerisinde mevcut uygulamada bir değişiklik öngörülmemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028972


BIST