Advertisement

Elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dahil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya uzun dönemli sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amacıyla kurulan mekanizma yönetmeliğinin "h" bendinde yer alan kriterler yeniden düzenlendi.

Buna göre, daha önce kapasite mekanizmasında yer almayan kaynaklar listesinde yer alan hidroelektrik santralleri yapılan değişiklikle 2019 başvuruları için mekanizmaya dahil edildi.

Söz konusu yönetmeliğe, "2019 için kapasite mekanizmasından yararlanmak isteyen ve katılım şartlarını sağlayan hidroelektrik santrali sahibi tüzel kişiler bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde sistem işletmecisine başvurur. Başvurusu uygun bulunan tüzel kişilerin santralleri, başvuru tarihi ayın ilk 15 günü içerisinde ise sistem işletmecisine başvurdukları tarihi takip eden aydan itibaren, değil ise sistem işletmecisine başvurdukları tarihi takip eden ikinci aydan itibaren kapasite mekanizmasından yararlanacak tesisler listesine eklenir ve internet sitesinde duyurulur." maddesi eklendi.

Gelecek yıl için mekanizmadan yararlanmak isteyen ve tekrarlanan verimlilik performans testi sonuçlarına göre verimlilik şartını sağlayan tüzel kişiler, ilgili şartları sağladıkları tarih itibarıyla sistem işletmecisine başvurabilecek.

Geçici kabul kapsamında veya bakanlığa başvurularak tekrarlanan verimlilik performans testi sonuçlarında verimlilik oranı yüzde 50'nin altında olduğu belirlenen yerli kaynaklara dayalı olmayan santraller de mekanizmadan faydalanamayacak.

Üretim tesislerine yapılacak kapasite ödemeleri ilgili fatura döneminin sonunu takip eden 30 gün içinde hesaplanarak lisans sahibi tüzel kişilere bildirilecek ve 45 gün içinde gerçekleştirilecek. Daha önceki yönetmeliğe göre, hesaplamalar 15 gün içinde yapılıyor ve ödeme 30 gün içinde gerçekleştiriliyordu.

İthal kömür santrallerinde kapasite ödemeleri hesaplanırken, santral üretiminin yerli kaynak kullanılarak yapılan kısmı için yerli kömür santralleri için belirlenmiş sabit ve değişken maliyet bileşeni kullanılacak.