Advertisement

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, ''faaliyet izni kaldırılan'' bankaların hakim ortak ve yöneticilerinin banka kaynaklarını istismarından doğan alacakları da takip ve tahsil edebilecek.

''Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TMSF, ''yönetimi ve denetimi kendisine devredilenlerin'' yanı sıra ''faaliyet izni kaldırılan'' bankaların hakim ortak ve yöneticilerinin banka kaynaklarını istismarından doğan alacakları ile Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddesinde sayılan banka kaynağı kullanılmak suretiyle edinildiği kabul edilen alacakları da takip ve tahsil edebilecek.

Fon ayrıca, tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar hakkında başlatılan işlemler sonuçlanıncaya ve her türlü Fon alacakları tahsil edilinceye kadar, her türlü alacakları ve devraldığı alacaklarla ilgili olarak borçlu aleyhine başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara kaldığı yerden devam edebileceği gibi, takibi devam ettirmekten veya davanın takibinden ''haktan feragat anlamına gelmemek'' üzere sarfınazar edildiği ilgili dosyalara bildirilerek devraldığı alacağın kaldığı yerden takip ve tahsiline devam edebilecek.

Sarfınazar edilmesi hususunda karar alınması halinde, alacaklı tarafından yapılan haciz, tedbir ve benzeri tüm hukuki işlemler kaldığı yerden devam ettirilen takip kapsamında yapılmış işlemler mahiyetini kazanarak geçerliliklerini koruyacak.-Sigorta primlerinin tahsili

Fon Kurulu kararı uyarınca, hesaplanarak tespit edilen prim tutarları, süresi içinde bankalarca Fonun Merkez Bankası'ndaki hesabının dışında Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplara de ödenebilecek.

Yapılan denetim ve incelemeler sonucunda fazla yatırıldığı tespit edilen prim tutarları, ''bankanın yazılı talebi üzerine'' Fonun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ''faizsiz olarak'' iade veya takip eden dönem primlerinden mahsup edilecek.-Zaman aşımına uğrayan kıymetlerden kaynaklanan gelirlerin tahsili

Zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu veya alacaklar, ilgili bankanın beyanını veya yapılacak tebliği müteakip en geç bir ay içinde gecikme zammı ile birlikte Fonun Merkez Bankası veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına, emanetler ise Fona veya Fon adına muhafaza edilmek üzere Merkez Bankasına devredilecek.

Kuruluş izni almış olan bankaların faaliyet iznini alabilmesi için yatırılması gereken sisteme giriş payının en az dörtte birinin kurucular tarafından aynı hesaplara yatırılması gerekecek.-Para cezalarının uygulanması ve tahsili

Kanuna aykırılık nedeniyle hükmolunan adli para cezaları Cumhuriyet Savcılıkları tarafından ilgili kanun hükümleri uyarınca tahsil edilerek yüzde 50'si Fonun Merkez Bankası veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplara ödenecek.

Öte yandan, ''tahsil edilen tutarlardan yüzde 50 oranındaki Fona ait pay düşüldükten sonra kalan kısmın genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere, tahsil tarihini izleyen ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesabına gönderileceğine ilişkin'' hüküm kaldırıldı.-Fon gelirlerinin tahsiline ilişkin yetkiler


Süresi içinde tahsil edilemeyen Fon gelirlerinin, takip ve tahsilini teminen, sürenin dolduğu günü takip eden iş günü yerine 5 iş günü içinde Finansman Daire Başkanlığı tarafından 2. Tahsilat Daire Başkanlığına bildirilebilecek.

Ödeme süresi bitiminden sonra takip başlatılmadan önce ödenen Fon gelirleri ilgili kanun kapsamındaki alacaklara uygulanan oranda gecikme zammı ile tahsil edilecek.-İade ve tazmin tutarının hesaplanması

İade ve tazmin tutarı, iade ve tazmin talebinin muhatapları, koşulları ve ödeme süresi Hukuk İşleri Daire Başkanlığının görüşü de alınarak Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı'nın önergesi üzerine Fon Kurulu kararı ile belirlenmesi hükmü korunurken, söz konusu tutarın verilen süre içerisinde ödenmesi halinde ödeme tarihine kadar, ödenmemesi halinde ise ödeme süresinin sonuna kadar banka defter, kayıt ve belgelerine göre faiz yürütüleceği hükmü kaldırıldı.-Kanuni temsilcinin zorunlululuğu

Kanun kapsamındaki Fon alacakları ile ilgili, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından tahsil edilecek. Hüküm, limited şirket ortakları hakkında sermaye hisseleri oranında uygulanacak.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden payı devreden ve devralan şahıslar ile amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar amme alacağının ödenmesinden zincirleme olarak sorumlu tutulacak.

Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden zincirleme sorumlu olacak. Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmayacak.

Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, ödedikleri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebilecekler.

Öte yandan TMSF'nin genel görev ve yetkilerinde yapılan değişiklikle, Fon'a borçlu gerçek ve tüzel kişilerin kanuni temsilcileri hakkında Pasaport Kanunu hükümlerinin uygulanması talep edilmeyecek.

AA