Advertisement

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kalkınma ajansları ve bazı kurumların kadro ve pozisyonlarında, 15 Ocak 2012 tarihinden sonra istihdam edilen personelin mali hakları ile sosyal hak ve yardımlarının üst sınırının belirlenmesinde emsal alınacak devlet memuru kadrolarının sınıf ve unvanları belirlendi.

Bakanlar Kurulu'nun, ''375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 11'inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) ve (c) Bentleri Kapsamındaki Kamu İdarelerinde İstihdam Edilen Personelin Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Emsal Alınacak Devlet Memuru Kadro Unvanlarının Tespitine İlişkin Karar''ı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kadro ve pozisyonlarında 15 Ocak 2012 tarihinden sonra istihdam edilen personelin, 375 sayılı KHK'da belirlenmemiş olanların mali hakları ile sosyal hak ve yardımlarının üst sınırının belirlenmesinde emsal alınacak devlet memuru kadrolarının sınıf ve unvanları belirlendi.

Buna göre, emsali belirlenen kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personele, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kar payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı, emsal olarak belirlenen devlet memuruna ilgili mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemeyecek.

Kurumlar, ilgili mevzuatı çerçevesinde hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla söz konusu tutarın altında bir ücret belirleyebilecek.

Yapılabilecek ödemelerin üst sınırının tespitinde listelerde kadro ve pozisyon unvanları yer alanlar için emsal olarak belirlenen kadro unvanında bulunan ve eğitim düzeyi ile hizmet süresi itibarıyla aynı durumda olan devlet memuruna yapılan ödemeler esas alınacak.

Karar, 15 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karara göre söz konusu kurumlardaki kadro ve pozisyonuna göre emsal alınacak devlet memuru kadrolarından bazıları şöyle:Kadro ve Pozisyon Unvanı Emsal alınacak devlet memuru . kadrosunun unvanı

------------------------                                          ----------------------------------

-Arşivci       Kütüphaneci

-Basın Danışmanı      Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

-Basın Sorumlusu     Şef

-Basın ve Hal. İl. Danışmanı                Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

-Baş Hukuk Danışmanı            1. Hukuk Müşaviri

-TSE Başkanı                          SGK Başkanı, TÜİK Başkanı

-BOREN Başkanı                       Bakanlık Genel Müdürü

-TÜRKAK Başkanı          Bakanlık merkez teşkilatında yer alan genel müdürlük daire başkanı

-Başkan Başmüşaviri       Genel Müdürlük Müşaviri

-Başkan Danışmanı         Bakanlık Müşaviri

-KOSGEB VE Mesleki Yeterlik Bakanlık merkez teşkilatında yer alan

Kurumu Başkan Yar. genel müdürlük genel müdür yardımcısı

-Başkanlık Özel Kalem Müd.          Müdür

-Grup Başkanı Bakanlık merkez teşkilatında yer alan

genel müdürlük                   daire başkanı

-Halkla İlişkiler Sorumlusu          Şef

-Rekabet Kurumu İdari Bakanlık merkez teşkilatında yer alan Koordinatörleri    genel müdürlük daire başkanı

-TSE Kurul Başkanı                 Bakanlık bağlı kuruluşu statüsündeki genel müdürlük teftiş kurulu başkanı

-SPK Kurul İstanbul Tems.       Bakanlık il müdürü

-TSE Merkez Başkan Yard.      Bakanlık merkez teşkilatında yer alangenel müdürlük daire başkanı

BU HABERE YORUM YAZ
 
05 Aralık 2012 Çarşamba, 10:37 Misafir çok yerinde bir karar