Advertisement

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, halka açık olmayan kurum ve kuruluşlara ait taşınır ve taşınmazlar ile kullanma, yararlanma, işletme ve sair haklar gibi maddi olmayan varlıklara ilişkin, alım, satım, geri alım, kiraya verme, geri kiralama, bedelli veya bedelsiz devir ve benzeri işlemleri tesis etmeye ve bu işlemleri aynı usule tabi olarak yapmak üzere varlık kiralama şirketleri kurmaya veya kurmak üzere kamu sermayeli kurumları görevlendirmeye Bakan yetkili olacak.

Bu şirketler taşınır ve taşınmazlar ile varlıklara dayalı olarak, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kira sertifikası ihraç edebilecek. Bu ihraçlara konu olan varlıklar üzerinde, ihracın vadesi süresince ihraç koşullarına aykırı herhangi bir hukuki işlem tesis edilemeyecek. Bu husus, ilgili taşınmazın tapu kütüğüne şerh edilecek.

Bakan tarafından kurulmasına karar verilen ve tamamı Hazine Müsteşarlığı'na ait olan varlık kiralama şirketlerinin denetimi, Hazine Müsteşarlığı'nın denetimi çerçevesinde yapılacak. Bu şirketler, Vergi Usul Kanunu ile defter tutma ve diğer yükümlülüklerden muaf olacak. Varlık kiralama şirketlerine ait her türlü taşınmazlar, zorunlu deprem sigortasına tabi olmayacak. Varlık kiralama şirketlerine ait mallar ve varlıklar, ceza ve takip hukuku bakımından devlet malı hükümlerine tabi olacak.

Hazine garantileri ile lehine garanti sağlanan taraftan verilecek her garanti için, bir defaya mahsus olmak kaydıyla garanti edilen tutarın yüzde 1'ine kadar garanti ücreti alınacak.

Yerel yönetimler tarafından Müsteşarlık garantisi altında ihraç edilecek tahvillerin geri ödemeleri için de Dış Borç Ödeme Hesabı kurmaları zorunlu hale getirilecek.

Gerçekleştirilecek işlemler ve ihraç edilecek kira sertifikaları ile kira sertifikalarının ihracına ilişkin işlem ve kağıtlar, damga vergisi ve harçlardan, kamu idareleri ile bu idarelere bağlı kuruluşlarca döner sermaye altında alınan ücretlerden müstesna olacak.

Müsteşarlığa bağlı muhasebe birimleri hesaplarına kaydedilen menkul kıymetlerden hukuken takip kabiliyeti kalmayan veya ekonomik değeri bulunmayanların hesaplardan çıkarılmasına Bakan yetkili olacak. Hesaplardan çıkarılan menkul kıymetler, ilgili kanunda yer alan sürelere tabi olmaksızın Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek.

-Bakanlar Kurulu belirleyecek-

Tam mükellef sermaye şirketlerine iştirak etmek suretiyle, finansman sağlayan tüzel kişi ve girişim sermayesi fonları ile bireysel katılım yatırımcılarının yatırım yaptığı girişim şirketlerine eş finansman sağlayan ortak yatırım fonlarına kaynak sağlamak amacıyla kurulan üst fonlara, Müsteşarlık tarafından taahhüt edilecek kaynağın üst sınırını ve niteliğini, kaynak aktarılacak üst fonların, üst fonlara bağlı alt fonların ve ortak yatırım fonlarının seçim kriterlerini, yatırım yapılabilecek alanları, denetimi, taahhüt edilen tutardan kaynaklanan her türlü ücret ve masrafın üst sınırlarını ve uygulamaya ilişkin diğer hususları Bakanlar Kurulu belirleyecek.

Taahhüt edilen tutardan dönemler itibarıyla üst fona ödenecek miktarı belirlemeye ve aktarmaya Bakan yetkili olacak. Üst fonun ve alt fonun tasfiyesi veya sona ermesi durumunda Müsteşarlık tarafından üst fona aktarılan kaynakların bakiye tutarı genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Türkiye tarafından sağlanacak eş finansman ile Avrupa Komisyonu'na yapılacak iade, kur farkı, gecikme faizi ve benzeri nedenlerden doğabilecek finansman ihtiyaçları, yararlanıcılar tarafından sağlanacak. Finansman, ulusal yetkilendirme görevlisinin talebi üzerine yararlanıcılar tarafından en geç 30 gün içinde Ulusal Fona aktarılacak.
Yararlanıcıların yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri halinde, uygulama birimlerine aktarılması gereken tutarlar ile Avrupa Komisyonu'na yapılacak ödemeler için ihtiyaç duyulan kaynak, Müsteşarlığın yılı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten Ulusal Fona transfer edilecek. Avrupa Komisyonu tarafından tahsis edilen fonların Ulusal Fona transferinde gecikme yaşanması halinde, projelere ilişkin zorunlu aktarımlar için ihtiyaç duyulan kaynak, Müsteşarlığın bütçesine bu amaçla konulan ödenekten Ulusal Fona transfer edilecek.

Ulusal Fon hesaplarına aktarılan ancak kullanılmayan tutarlar, ilgili program kapandıktan sonra genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler, özel bir fon hesabında tutulacak ve gelir olarak dikkate alınmayacak. Bu hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin olarak bu fondan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınmayacak. Proje sonunda herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutar kalırsa gelir kaydedilecek.

Hibelerle finanse edilen yıllara sari inşaat ve onarım işleri dolayısıyla yapılacak hak ediş ödemeleri ile serbest meslek ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılmayacak.

-Belediyeye aktarılacak-

Elektrik üretim lisans harçları her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilecek, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmeyecek ve mayıs ayı içerisinde ödenecek.

Genel bütçe geliri olarak kaydedilen elektrik üretim faaliyeti lisans harçlarının yüzde 90'ı, tahsil edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar, hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi yapan tesisin bulunduğu yerin il özel idaresine, il özel idaresi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesi başkanlığına aktarılacak.

-Merkez Bankası Denetleme Kurulu-

Merkez Bankası Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilecek 4 üyeden oluşacak. Denetleme Kurulu üyelerinin görev süreleri 2 yıl olacak. Denetleme Kurulu üyeliğine seçileceklerin yüksek öğrenim yapmış, bankacılık ve muhasebe alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şartı aranacak. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Denetleme Kurulu üyeleri, görev sürelerinin bitimine kadar görevlerine devam edecek.

Hazine Müsteşarlığı varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına konu olan binalar ile arazi ve arsalar tekrar ilgili kurumlara iade edileceğinden, emlak vergisinden muaf tutulacak.

Hazine nam ve hesabına yürütülen destekleme alımlarına ilişkin olarak Gayrimenkul A.Ş. tarafından yönetilen Tütün Destekleme Bilançosu, bilanço kalemlerinin anılan şirket bilançosuna devri suretiyle tasfiye edilecek.
Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için, atamanın yapıldığı tarihte Müsteşarlık merkez teşkilatı birimlerinde en az 3 yıldan beri görev yapmış olmak zorunluluğu Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdürlerde olduğu gibi Kurul Başkanları için de aranmayacak.

Bu düzenlemeden önce SGK'dan İşsizlik Sigortası Fonu'na aktarılan tutarlar ile Hazine Müsteşarlığından İşsizlik Sigortası Fonu'na aktarılan devlet payı tutarlarına ilişkin fazla veya eksik ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine getirecek.

Yasayla, uzun vadeli ve emekliliğe yönelik tasarrufların teşviki amacıyla, emekliliğe yönelik taahhüt ve tutarların bireysel emeklilik sistemine aktarımı için getirilen vergisel önemli avantajların, bu amaçlarla örtüşmeyecek biçimde kullanılmasının önlenmesi ve sistemden 3 yıldan önce ayrılmaların caydırılması amacıyla düzenleme yapılıyor.
Buna göre, aktarım tarihinden itibaren 3 yıl içinde katılımcı tarafından maluliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle aktarılan birikimlerin bir kısmının veya tamamının alınarak sistemden çıkılması durumunda, aktarım nedeniyle istisnadan yararlanılan tutar üzerinden yüzde 3,75 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacak.

-Yassıada ve Sivriada kısıtlamaya tabi olmayacak-

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yassıada ve Sivriada'da, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına veya üst kuruluşlarına doğrudan sözleşme yapma suretiyle kültürel ve turizm amaçlı yatırım ve hizmetler yaptırabilecek.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya üst kuruluşları, yatırım ve hizmetleri kendileri yapabileceği gibi başka şirketler vasıtasıyla da yapabilecek. Daha önce yap-işlet-devret projesi üstlenmiş şirketler de bu kapsamda yeni bir proje yüklenebilecek.

Yassıada ve Sivriada'da yapılacak planlama, imar ve inşaat uygulamaları ile diğer düzenlemeler, Kıyı Kanunu hükümlerine ve diğer mevzuatta yer alan kısıtlama ve prosedürlere tabi olmayacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tarımsal amaçlı kooperatifler aracılığıyla çiftçilere kullandırdığı krediler yeniden yapılandırılıyor.

Yasaya göre, Hazine'nin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların üzerinde tersane, tekne imal ve çekek yeri yatırımı yapılmak için irtifak hakkı tesis edilen veya izin verilen yatırımcıların başvuruda bulunması halinde; yıllık hasılatlarının binde biri payında hasılat payı alınacak ve ayrıca irtifak hakkı veya kullanma bedeli alınmayacak.

Zorunlu tasarruf hesaplarıyla ilgili yasada yapılan değişiklikle; düzenlemenin yürürlüğünden önce açılanlar da dahil olmak üzere birden fazla kurum hasım gösterilerek açılan davalarla ilgili olarak mahkemelerce Hazine Müsteşarlığı ve SGK aleyhine hüküm altına alınan tutarlar, Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenecek. Kişilere yapılmış ve yapılacak ödemeler ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerine ilişkin tutarlar, SGK tarafından asıl sorumlu işverenlerden tahsil edilerek Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili hesabına aktarılacak.

Zorunlu tasarruf hesaplarıyla ilgili olarak kişi bazında hak sahipleri belirlenemediği için Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bekletilen tutarlar, Hazine Müsteşarlığı hesaplarına aktarılacak.

İç denetçi ihtiyacının kısa vadede karşılanabilmesi amacıyla, 2014 yılı sonuna kadar mevcut denetim elemanları ile merkez teşkilatlarında çalışan uzman personel ve bazı meslek mensuplan için belirli şartlar dahilinde iç denetçi kadrolarına atanma imkanı getiriliyor.

TCK'nın ''nitelikli dolandırıcılık'' suçunun sigorta bedelini almak maksadıyla işlenmesi durumunda hapis cezasının alt sınırı 3 yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamayacak.
Bankacılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle, müşterinin onay vermesi halinde risk bilgileri gerçek kişilerle paylaşılabilecek.

Yasayla, tamamı Hazine Müsteşarlığı'na ait olan varlık kiralama şirketlerine Kurumlar Vergisi'nden muafiyet sağlanıyor.

Aktüerler, brokerler ve acentelerde olduğu gibi, eksperler için de nitelik, kayıt, faaliyet esas ve usulleri bakımlarından yönetmelik düzenlenebilmesi için açık yetki alınıyor.

Bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar hariç olmak üzere, sigorta acenteleri, bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili aracılık ile Müsteşarlığın uygun göreceği diğer aracılık faaliyetleri dışında başka bir ticari faaliyette bulunamayacak.


Zorunlu sigortalar ve hayat sigortası acenteleri de diğer acenteler gibi başka işle uğraşamayacak. Sigorta acentelerinin sigorta aracılığı dışında diğer finansal faaliyetler alanında da aracılık hizmeti sunabilmelerine Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görmesi kaydıyla imkan verilecek.

Zorunlu sigortalarda tahkim sistemine ilgili kurumun üye olmasına bağlı olmadan hak sahibinin tahkim sistemine başvurmasına imkan sağlanıyor. Sigorta tahkim sistemine üye olmayan kuruluşlar bakımından Sigorta Tahkim Komisyonu giderlerine katılım Hazine Müsteşarlığınca ayrıca belirlenecek.

-40 bin TL üzerindeki uyuşmazlıklar-

Beş bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesin olacak. Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı, kararın komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren 10 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilecek.

İtiraz talebi hakkında işin heyete intikalinden itibaren iki ay içinde karar verilecek. Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları, süresinde itiraz başvurusunda bulunulmaması halinde kesinleşecek. Bu uyuşmazlıklar hakkında yapılan itiraz üzerine verilen kararlar kesin olacak. 40 bin Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için temyize gidilebilecek.

Katılım paylarının Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi giderlerini karşılayamaması durumunda, yayımlanacak yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslar dahilinde Birlik Yönetim Kurulunca üye şirketlerden ayrıca katılma payı talep edilebilecek.

Özel hukuk hükümlerine tabi sigortalar kapsamında hak sahiplerine ödenmesi veya iadesi gereken her türlü paranın ilgili mevzuat uyarınca zaman aşımına uğraması ve ilgili şirket veya özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, anılan paralar yapılacak ilanı müteakiben ilgisine göre Güvence Hesabına veya özel kanun hükümlerine dayalı olarak kurulmuş bulunan kuruluşlara gelir kaydedilecek.

İlgili kanunlar çerçevesinde sigorta yapan kuruluşlar ile sigorta ettirenler, sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayanlar veya rücu edilenler arasında sigortacılık mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklardan dolayı yargılama yapmaya HSYK'nın ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği mahkemeler yetkili kılınıyor.

-Banker krizi düzenlemesi kaldırılıyor-

Yasayla, 1981 yılı sonlarına doğru yaşanan bankerlik krizinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine ilişkin çıkarılan ve uygulama alanı kalmayan Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılıyor.

Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya mazbut vakıflara ait işletme ve iştiraklerin; kurumlar vergisi matrahının yüzde onunun, yeterli geliri bulunmayan mazbut vakıflara ait vakıf kültür varlıklarının onarımında kullanılmak üzere Genel Müdürlüğe aktarılmasına ilişkin düzenleme, yürürlükten kaldırılıyor.

-Görev zararına yeni düzenleme-

Görev zararı uygulamasında yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla ''Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname''de değişiklik yapılıyor. Buna göre teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar, işletmelerinde üretilen mal ve hizmet fiyatlarını tespitte serbest olacak. Bakanlar Kurulu; teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkları faaliyet alanlarıyla ilgili olarak görevlendirilecek veya ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarını tespit edebilecek. Bakanlar Kurulu'nca bunların ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarının satış fiyatının altında tespit edilmesi veya teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklara faaliyet alanları ile ilgili olarak görev verilmesi halinde söz konusu görevler ile ilgili bu kuruluşlara ödenecek görev zararı bedeli, Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulacak ödenekle karşılanacak.

Görev zararı bedeline ilişkin hususlar ve bu bedelin hesaplanma yöntemi Bakanlar Kurulu kararında açıkça belirtilecek.

Her bir görev zararı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığınca ilgili Bakanlığın görüşü alınarak belirlenecek.

Görev zararı bedeli Hazine Müsteşarlığınca teşebbüs muhasebe kayıtları esas alınarak yapılacak inceleme sonucunda tespit edilecek. Hazine Müsteşarlığı'nın talebi üzerine, ilgili Bakanlık ve diğer kamu kuruluşlarının denetim personeli incelemede görevlendirilebilecek. Talep edilmesi halinde incelemeyle ilgili her türlü bilgi ve belgenin bir örneğinin teşebbüsçe denetim personeline sunulması ve gereken kolaylığın sağlanması zorunlu olacak.
Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların muhasebe kayıtlarına göre gerçekleşen görev zararı bedeli; teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.

Yapılan inceleme sonucunda hesaplanan görev zararı bedeli ile Hazine Müsteşarlığı bütçesinden yapılmış bulunan ödemeler arasında fark bulunduğunun tespit edilmesi halinde taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine getirecek. Ancak, ilgili teşebbüs, müessese veya bağlı ortaklık tarafından yapılan talebin sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve işlemlere ilişkin tutarları da içerdiğinin tespiti hâlinde, bu belge ve işlemlere ilişkin Hazine Müsteşarlığı tarafından teşebbüse ödenmiş bulunan tutar, söz konusu ödemenin yapıldığı tarihten itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilecek.

Maliye Bakanı, bu teşebbüslerin karlarından Hazineye tekabül eden tutarları, belirtilen kısıtlamalara tabi olmaksızın, Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine genel bütçeye gelir kaydettirmeye yetkili olacak.

KİT ile Hazinenin pay sahibi olduğu diğer işletme, şirket ve bankaların Hazineye tekabül eden temettü tutarları ile diğer öz kaynaklarının tamamı veya bir kısmı, ilgili teşebbüs, işletme, şirket ve bankanın ödenmemiş sermayesine ve görev zararı alacaklarına mahsup edilebilecek.

-Türkiye Şeker Fabrikaları görev zararı-

Üretilen şekerin Türkiye Şeker Fabrikalan A.Ş.'nin özelleştirme programına alındığı tarih itibarıyla sözleşmesi ve bağlantısı yapılmış olan dahilde işleme rejimi kapsamındaki satışlarıyla ihracatından doğan görev zararı bedeli, Türkiye Şeker Fabrikalan A.Ş. tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak incelemeyi müteakip, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.

Vakıflar tarafından kurulan yüksek öğretim kurumları kamulaştırma yoluyla taşınmaz edinemeyecek.

-İdari uyuşmazlıklarda Bakanlar Kurulu yetkili olacak-

Mülkiyeti Hazineye veya kamu idarelerine ait olan taşınmazlardan bir kamu idaresine tahsisli olan ancak başka bir kamu idaresince kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazlardan fiilen kamu hizmetlerinde kullanılanlar dahil olmak üzere, hangi kamu idaresinin taşınmaza daha çok ihtiyacının olduğunun belirlenmesi ve bunların tahsislerinin kaldırılarak ihtiyacı olan kamu idaresine tahsisi konusundaki idari uyuşmazlıklarda nihai karar vermeye, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor.

Mahalli idareler hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan tatil köyü, termal tesis, eğitim ve dinlenme kampları, eğitim, dinlenme ve spor tesisleri, misafirhane ve diğer sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması amacıyla, bu tesislerin maliklerinin kendilerince, Bakanlıkça, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca; değerlendirme işlemini yapacak idarenin mevzuatına göre ve bu mevzuatta belirtilen usullere göre satılmak, kat ve arsa karşılığı inşaat yaptırılmak, üzerlerinde sınırlı ayni hak tesis edilmek suretiyle veya diğer yöntemlerle değerlendirilmesine, değerlendirmenin hangi idare tarafından ve hangi yöntemle yapılacağına, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilecek.

-Çiftçilere yeniden yapılandırma-

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tarımsal amaçlı kooperatifler aracılığıyla çiftçilere kullandırdığı krediler yeniden yapılandırılacak. Yeniden yapılandırmada ilk taksit tutarı 2015 yılının ekim ayında başlayacak ve 5 eşit taksitte ödenecek.

Borçlunun, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce dava konusu edilen veya icra takibi başlatılan alacaklar için başvurması halinde davalar sonlandırılacak ve icra takipleri durdurulacak.

Alacakların tamamının ödenmemesi halinde, alacak ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde hesaplanacak ve ödenen tutardan mahsup edilecek.

Borçlu, ödeyemediği taksitini bir sonraki taksit ile birlikte öderse yapılandırmadan yararlanmaya devam edecek. Ancak, gene ödenmemesi veya ikiden fazla taksitin ödenmemesi halinde yapılandırma hakkını kaybedecek.
Muaccel durumda olan borçların yeniden yapılandırılmasıyla, temerrüt faizi kaldırılacak, faiz oranı sözleşmedeki yüzde 3'e çekilecek, her bir taksit sayısı için (1,05) katsayı uygulanacak.

Yeniden yapılandırma ile ödenemez durumda olan kredilerin geri dönüşü sağlanabilecek, kooperatif ortağı çiftçiler iktisadi ve sosyal açıdan rahatlatılmış olacak.

Siyasi Partiler Kanunu'nun, Anayasa Mahkemesi'nce yapılacak mali denetim içinde yer alan Kesinhesap ile ilgili değişiklik hükümleri, bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Anayasa Mahkemesi'nce sonuçlandırılmamış denetimler hakkında da uygulanacak.

-Tasfiye kararı olan birliklerin borçları terkin edilecek-

1 Mayıs 2000'den sonra Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından kredi kullanan birliklerin, 3 ay içinde tasfiye kararı almaları halinde, Hazine alacağına dönüşen DFİF kaynaklı kredi borçlarının terkin edilmesi konusunda Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Birliklerin kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçları, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında engel teşkil etmeyecek. Bu borçlara faiz ve gecikme cezası uygulanmayacak. Borçlara ilişkin olarak birlikler ve yöneticileri hakkında yürütülen icra, takip ve haciz işlemleri durdurulacak. Tasfiye ve terkin işlemlerinin tamamlanması halinde, durdurulmuş olan icra, takip ve haciz işlemleri ile davalara kendiliğinden düşecek.

Birliklerin varlıklarının tasfiyesi sonucunda elde edilecek gelir, öncelikle personeline olan borçlarının ödenmesinde kullanılacak. Tasfiye tamamlandıktan sonra artı değer kalması durumunda bu tutar Hazine'ye aktarılacak.
Birlikler tasfiye ve terkin işlemleri tamamlanmadan bu karardan dönerse, faiz ve gecikme cezaları donduruldukları günden itibaren yeniden hesaplanarak tahsil edilecek.

Borçlara ilişkin şahsi sorumluluğu tespit edilen birlik yönetim kurulu üyeleri başka bir kooperatife veya birliğin yöneticisi ve üyesi olamayacak. Tasfiye olan birliğin faaliyet konusu ile ilgili başka bir birlik kurulamayacak.
Bu arada, Türkiye ve Ukrayna Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, tasarının kabul edilmesinin ardından, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray'a başarılar dileyerek, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

AA