Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), beş yeni tebliğ taslağını daha yayımladı.

Bu taslaklar arasındaki "Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Yöntemleri ve Dağıtımı ile Teslim Esasları Tebliği Taslağı"na göre, halka arzlarda uygulanan teşvikler ve halka arzlarda yetkili kuruluşların sorumlulukları yeniden düzenlendi.

SPK'dan yapılan açıklamaya göre, uygulamada karşılaşılan problemlerin giderilmesi ve piyasaların şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması amaçları kapsamında hazırlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği Taslağı", "Birleşme ve Bölünme İşlemleri Tebliği Taslağı", "Varant ve Sertifika Tebliği Taslağı", "Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları Tebliği Taslağı" ve "Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Yöntemleri ve Dağıtımı ile Teslim Esasları Tebliği Taslağı" Kurul'un internet sitesinde yayımlandı.

"Kurumsal Yönetim Tebliği Taslağı"nda temel olarak şunlar yer aldı:

"Kurumsal yönetim ilkeleri, ilişkili taraf işlemleri, önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkı, imtiyazlı paylar, örtülü kazanç aktarımı yasağı, yöneticilerin elde ettikleri kazançların ihraççılara iadesi ile teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim ilkeleri, ilişkili taraf işlemleri ve pay sahipleri ile ilişkiler birimi ile teminat rehin ve ipoteklere ilişkin hükümlerin uygulanması sadece payları Ulusal Pazar, İkincil Ulusal Pazar ve Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar için öngörülmüştür."

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasında yeni ilkeler getirildi, denetimden sorumlu komite de dahil olmak üzere kurulacak komitelere ilişkin hükümler ayrı ayrı düzenlendi.

Önemli nitelikte işlemler ile ilişkili taraf işlemlerinde değerleme raporu istenilmesinde, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayının aranmasında ve işlemlerin genel kurul onayına sunulmasında işlem sınırları yeniden belirlendi.
İlişkili taraf işlemleri sürecinde uyulması gereken yükümlülükler detaylandırılarak, değerleme hizmeti verecek kuruluşların taşıması gereken şartlar ile ayrılma hakkı kullanımına ve ayrılma hakkının doğmadığı hallere ilişkin detaylı düzenleme yapıldı.

-"Birleşme ve Bölünme İşlemleri Tebliği Taslağı"-

Halka açık ortaklıkların taraf olduğu birleşme ve bölünme işlemlerinin esasları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile getirilen hükümlerle uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Birleşme ve bölünme sürecinde hazırlanacak değerleme raporlarına ilişkin hükümler belirlendi. Birleşme ve bölünme işlemlerinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin esaslar, Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyumlu olarak yatırımcıların etkin bir şekilde bilgilendirilmelerini teminen yeniden düzenlendi.

Birleşme ve bölünme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kanunu ile tanınan ayrılma hakkının kullanımına ilişkin esaslar ayrıntılı olarak belirlendi.

Kolaylaştırılmış birleşme ve bölünme ile ilgili hükümler Sermaye Piyasası Kanunu, TTK ve AB Düzenlemeleri dikkate alınarak yeniden düzenlendi. Birleşme ve bölünme işlemlerine esas alınacak finansal tablolarla ilgili olarak yeni hükümler getirildi.

-"Varant ve Sertifika Tebliği Taslağı"

Daha önceden iki farklı tebliğle düzenlenen aracı kuruluş ve ortaklık varantları bu tebliğ ile aynı çatı altında birleştirildi.

Aracı kuruluş varantlarının ve sertifikaların halka arz edilmeksizin satılmak üzere de ihraç edilebilmesine imkan sağlandı. Buna göre halka arz edilmeksizin yapılacak satışlar yalnızca nitelikli yatırımcılara yapılabilecek. Dayanak varlık olarak devlet iç borçlanma senetleri de kullanılabilecek.

Yurt dışında yerleşik banka ya da aracı kurum yerine, bu banka ya da aracı kurumun dahil olduğu grup bünyesinde faaliyet gösteren ancak banka ya da aracı kurum sıfatını taşımayan başka bir kuruluş tarafından da aracı kuruluş varantı ihracı gerçekleştirilebilecek.

Aracı kuruluş varantları ve sertifika ihraççılarının tebliğde belirtilen derecelendirme kuruluşlarınca notlandırılması zorunlu tutulacak.

-"Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları Tebliği Taslağı"-

Halka arz yoluyla yabancı sermaye piyasası aracı satışında hazırlanacak izahnamede yer alması gerekli hususlar gözden geçirildi ve izahname ekinde kamuya duyurulacak beyanlar belirlendi. Yabancı sermaye piyasası aracı ihraç edecek yabancı ortaklıklarca yapılacak halka arzlarda ön şart olarak talep edilen derecelendirme yükümlülüğünün kapsamı genişletildi.

Piyasa yapıcının yer aldığı sermaye piyasası araçlarında piyasa yapıcının, çıkar çatışmasının oluşmamasının temini ve temsilci niteliklerini taşıması koşuluyla temsilci olabilmesi düzenlendi.

Yabancı ortaklıkların kamuya aydınlatma yükümlülükleri ile finansal raporlar ve bağımsız denetim raporlarının Türkiye'de ilanına ve bağımsız denetim yaptıracağı kuruluşlara ilişkin hususlar yeniden düzenlendi.

Yabancı sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında izahname ve diğer kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan sorumluluk esasları yeni Sermaye Piyasası Kanunu ile uyumlu hale getirildi.

-"Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Yöntemleri ve Dağıtımı ile Teslim Esasları Tebliği Taslağı"-

Tüm sermaye piyasası araçlarının satışı, dağıtımı ve teslimine ilişkin genel esaslar bu tebliğ ile birlikte tek bir çatı altında toplandı.

Sermaye piyasası araçlarının satışa başlama ve satış sürelerinde değişiklikler yapıldı. Sermaye piyasası araçlarının satış şekilleri ve satış esasları ayrıntılı olarak; halka arzlarda uygulanan teşvikler ve halka arzlarda yetkili kuruluşların sorumlulukları yeniden düzenlendi.

AA