Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) uygulamada karşılaşılan problemlerin giderilmesi ve piyasaların şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması amaçları da dikkate alınarak 6 yeni tebliğ taslağının hazırlanarak kamuoyu ile paylaşıldığını bildirdi.

SPK tarafından yapılan açıklamada, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince ikincil mevzuatın bir kısmının ilk altı ay içinde bir kısmının da bu yılsonuna kadar tamamlanarak yürürlüğe konulması gerektiği hatırlatılarak "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı", "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı", "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Derecelendirme Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı", "Yabancı Yatırım Fonu Paylarının Satışına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı" ve "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağı" hazırlanarak Kurulun internet sitesinde yayımlandığı belirtildi.

Bunların yanı sıra, Türkiye'de ilk defa düzenlenen ve Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyan, gelişme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile iş fikirlerinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacına yönelik hazırlanan "Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı"nın da internet sitesinde yayımlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı'nda temel olarak, Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kuruluşuna, kurucularına, pay devirlerine ve ortaklarında aranacak niteliklere ilişkin esaslar belirlenmekte, Ortakların pay sahipliği şartlarını kaybetmeleri halinde tabi olacakları hükümler belirlenmekte, Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy sınırlamaları ile portföyde yer alan varlıkların saklanmasına ilişkin esaslara yer verilmektedir."

-Performans ücreti uygulamalarında simetri yerine "Yüksek Su İzi"-

Açıklamada, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı'nda temel olarak, asgari sermaye şartına, asgari halka açıklık oranına ve nitelikli yatırımcılara satışa ilişkin esaslara yer verildiği belirtilirken, Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Derecelendirme Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı'nda ise temel olarak,karşılaştırma ölçütü ve eşik değer tanımları yapılmakta, karşılaştırma ölçütü ve eşik değer belirlenmesinde uygulanacak esaslar düzenlenmekte ve bireysel portföyler ile kolektif yatırım kuruluşları için farklı ilke ve esaslar belirlenmekte olduğu kaydedildi.

Ayrıca performans ücreti uygulamalarında simetri esası yerine gelişmiş ülke uygulamalarına paralel olarak Yüksek Su İzi (High Watermark) esası uygulamaya konulduğu ve yatırım fonu yatırımcılarının yeterli düzeyde bilgi alabilmelerini ve sağlıklı yatırım kararı alabilmelerini teminen performans sunumu ve performansa dayalı reklam ve ilanlara ilişkin esaslar ayrıntılı olarak belirlendiği ifade edildi.

Yabancı Yatırım Fonu Paylarının Satışına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı'nda temel olarak,Temsilci tanımı portföy yönetim şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletildiğini kaydedildiği açıklamada "Türkiye"de satışı yapılacak yabancı yatırım fonlarına ilişkin ön şartlar yeniden düzenlenmekte,Bildirimler ve finansal raporlar için Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan zorunluluğu getirilmekte, Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyumlu olarak yatırımcıların etkin bir şekilde bilgilendirilmelerini teminen Yatırımcı Bilgi Formu düzenlenmektedir" denildi.

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağı'na ilişkin olarak açıklamada, yatırım fonlarının finansal raporlamalarına ve portföy değerlemelerine ilişkin esasların düzenlendiği belirtilerek Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı'nda ise temel olarak, girişim sermayesi yatırım fonlarının kuruluş ve katılma payı ihracı ile bu fonların paylarının satılabileceği yatırımcıların niteliğine ilişkin esaslar düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ilgili tarafların söz konusu Tebliğ Taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini 31 Mayıs 2013 tarihine kadar ''kydtaslak@spk.gov.tr'' e-posta adresine ya da Kurula yazılı olarak gönderebilecekleri belirtildi.

AA