Advertisement

Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere 700 TL idari para cezası verilecek ve sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınacak.

Alkol ile ilgili düzenlemeleri de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Teklife göre, sürücü belgesi olmayanların, sürücü belgesi geçici ya da tedbiren geri alınanların, sürücü belgesi iptal edilenlerin, araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti halinde, bu kişilere 1407 TL idari para cezası verilecek.

Ayrıca, aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilecek.
Sürücülerin narkotik veya psikotrop maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla teknik cihazlar kullanılacak. Bu tespit, solunum havası veya tükürük gibi biyolojik örnekler üzerinden yapılabilecek.

Belirlenen miktarların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, eylemi başka bir suç oluştursa bile 700 TL idari para cezası verilecek ve sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınacak.
Alkollü araç kullanma ya da ölçüm yaptırmama nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlar hakkında, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 TL idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise 1407 TL idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınacak.

Bir promile kadar alkollü olan sürücünün başkalarının hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından somut bir tehlikeye sebebiyet vermesi halinde, ayrıca TCK'nın ilgili hükümleri uygulanacak.
Teknik cihaz ile alkol tespitini kabul etmeyenler hakkında, bir promil alkollü olarak araç kullanmış sayılacaklar ve ilgili ceza hükümleri uygulanacak.

Teknik cihaz ile alkol tespitini kabul etmemesi veya alkollü olarak araç kullanması nedeniyle son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri ikinci defa geri alınan sürücüler, Sağlık Bakanlığınca, sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; üç veya üçten fazla geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulacak.

-İki yıla kadar hapis-

Narkotik veya psikotrop madde kullandığından şüphe edilen ancak teknik cihaz bulunmaması nedeniyle tespit yapılamayan veya trafik zabıtasınca teknik cihazla tespit yapılmasına müsaade etmeyen sürücüler ile teknik cihazla yapılan ölçüm sonucunda narkotik veya psikotrop madde kullandığı tespit edilen sürücüler, mahalli zabıtaya teslim edilecek. İlgili zabıta tarafından bu sürücüler, tıbbi yönden incelenmek, kan, veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak ve benzeri örnekler üzerinden analiz yaptırılmak üzere Cumhuriyet savcılığına sevk edilecek.

Narkotik veya psikotrop madde kullandığı tespit edilerek hakkında soruşturma başlatılan sürücülerin sürücü belgesi, soruşturma ve kovuşturma sonuçlanıncaya kadar tedbiren geri alınacak ve 3600 TL idari para cezası verilecek.

Kovuşturma sonucunda kişinin hüküm giymesi halinde hükümlülük kaydı adli sicilinden silindikten sonra, tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle denetim süresi öngörülmesi halinde ise tedavi ve denetim süresi sonunda davanın düşmesi kararı verildikten sonra, sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi koşuluyla sürücü belgesi iade edilecek. Kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi veya hüküm giymemesi halinde de sürücü belgesi iade edilecek.
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi veya hüküm giymeme hariç, bu fıkra hükmüne göre sürücü belgesinin iade edilmesi için tedbiren geri alma tarihinden itibaren en az beş yıl geçmiş olması gerekecek.

Narkotik veya psikotrop madde ya da bir promil ve üzerinde alkollü içki aldığı tespit edilen sürücüler, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecekleri ve emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecekleri kabul edilerek haklarında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" başlıklı 179. maddesine göre iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek.