Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu'nun hazırladığı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SPK tarafından taslak olarak 8 Mart 2013 tarihinde internet sitesinde yayımlayarak kamuoyunun görüşüne açılan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" 22 Mart'a kadar gelen görüşler değerlendirilerek son haliyle bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile ilgili olarak SPK tarafından daha önce yapılan açıklamada, Finansal Raporlama Tebliği'nde temel olarak, işletmelerin finansal raporlarında, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanacak ''Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları''nın esas alınmasının zorunlu tutulduğu belirtilmişti.

Bu Tebliğ ile, kamunun zamanında, yeterli ve doğru bir şekilde aydınlatılmasını teminen, tanımlanan işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlenirken, ''İşletme'' tanımı da, yatırım fonları ile konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları dışında kalan tüm ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarını kapsayacak şekilde genişletildi.

- Finansal raporların kamuya açıklanma süreleri kısaltılıyor-

Tebliğ ile finansal raporların kamuya açıklanma süreleri de kısaltıldı. Buna göre, Sermaye piyasası araçları bir Borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmeler, yıllık finansal raporlarıyla bunlara ilişkin Kurulun bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerinde öngörülen bağımsız denetim raporlarını; Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen 60 gün, konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen 70 gün içinde kamuya açıklayacaklar.

Tebliğ ile ayrıca, İşletme yönetim kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca seçilecek denetim komitesini, denetim komitesi bulunmaması halinde ise üyeleri arasından en az bir üyeyi finansal raporlamadan sorumlu olarak belirleyeceği, ancak bu hususun, yönetim kurulunun finansal raporların hazırlanması, sunulması ve gerçeğe uygunluğuna ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı belirtildi.

- Ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğü-

Tebliğ'de ara dönemlerde finansal rapor düzenleme yükümlülüğü getirildi. Buna göre ihraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören ortaklıklar, yatırım kuruluşları, yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları ve varlık kiralama şirketleri bu Tebliğde düzenlenen esaslara uygun olarak 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle ara dönem finansal rapor düzenlemekle yükümlü oldukları ifade edilirken, konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan yatırım ortaklıkları, ara dönem konsolide finansal tabloları ile birlikte ara dönem bireysel finansal tablolarını da hazırlamakla yükümlü oldukları kaydedildi.