Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) hazırladığı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği" ile "Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği" Resmi Gazetede yayımlandı.

30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Sermaye Piyasası Kanunu gereğince ikincil mevzuatın bir kısmının ilk altı ay içinde bir kısmının da bu yıl sonuna kadar tamamlanarak yürürlüğe konulması gerektiği için 27 Şubat'ta SPK'nın internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun görüş ve önerisine açılan portföy yönetim ve saklama hizmetlerini yürütecek kuruluşlara ilişkin esasları düzenleyen iki yeni tebliğ bugün itibariyle Resmi Gazetede yayımlandı.

SPK tarafından kanun hükmü uyarınca, uygulamada karşılaşılan problemlerin giderilmesi ve piyasaların şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması amaçları ile hazırlandığı belirtilen "Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği" ile ilgili olarak kolektif ve bireysel portföy yöneticiliği faaliyetinin kapsamına ilişkin esaslar düzenlenirken, ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi olan portföy yönetim şirketlerinin kuruluşuna, faaliyetlerine, mali yapısına, organizasyon yapısına ve yan faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

- Portföy yönetim şirketleri için sermaye yeterliliği 2 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olacak-

Bireysel portföy yönetimi hizmeti verecek kurumların yetkilendirilmelerine ilişkin esasların da düzenlendiği Tebliğ ile portföy yönetim şirketinin kuruluşu için asgari 2 milyon lira başlangıç sermayesi şartı getirilirken, sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülükler ise yönetilen portföy büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek şekilde düzenlendi. Buna göre 100 milyon liraya kadar olan portföy büyüklüğü için asgari 2 milyon lira, 500 milyon liraya kadar portföy büyüklüğü için 3 milyon lira, 5 milyar liralık portföy büyüklüğü için 5 milyon lira ve 5 milyar liranın üzerindeki portföy büyüklüğü için de 10 milyon lira asgari özsermaye şartı getirildi.

- Portföy şirketlerine bir yıl geçiş süresi verildi-

Tebliğde, tebliğin yayımı tarihinden önce Kurul tarafından karara bağlanmamış kuruluş başvurularında asgari başlangıç sermayesi olarak tebliğin ilgili maddesinin uygulanacağı bildirilerek geçiş hükmünde ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyette olan şirketler, tebliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde esas sözleşmeleri ile yapı ve organizasyonlarını bu tebliğ ve ilgili diğer düzenlemelere uygun hale getirmek ve tebliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 28 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkrası hükümlerine uymak zorundadırlar. Aksi takdirde, şirketler ana faaliyet konularını ve ticaret unvanlarında yer alan portföy yönetim şirketi ifadesini değiştirmek üzere Kurula başvurmak zorundadırlar."

- Portföy saklama hizmeti sunabilecek kurumlar ile bu kurumların yetkilendirilmesi-

SPK tarafından hazırlanarak bugün Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer tebliğ ise Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği oldu. SPK bu tebliğ ile portföy saklama hizmeti sunabilecek kurumlarla bu kurumların yetkilendirilmesine, uluslararası uygulamalar ve Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyumlu olarak kolektif ve bireysel portföylerde yer alan varlıkların saklanmasına ilişkin esasları düzenledi.

Tebliğ ile ayrıca kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerine ilişkin olarak portföy saklama kuruluşları tarafından yerine getirilecek gözetim, izleme ve kontrol görevlerine ve saklamaya konu portföylerin varlık ve nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesine ve kontrolüne ilişkin esaslar düzenlenirken tebliğin 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi.

AA