Advertisement

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikte Risk Merkezi'nin; Kanunun ilgili maddesinde öngörülen kredi kuruluşları ile Kurulca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla gerçek veya tüzel kişiler ile de paylaşılmasını sağlamak üzere TBB nezdinde kurulan, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezini ifade ettiği belirtildi.

- Risk Merkez Raporu tüzel kişilerin yanında gerçek kişilere de verilebilecek-

Yönetmelikle, gerçek ya da tüzel kişilerin gerekçesini belirterek risk bilgilerinin kendilerine verilmesi için yazılı talepte bulunmaları ya da kredi kuruluşları ile Kurulca uygun görülecek finansal kuruluşlar dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiye bu nitelikteki bilgilerin verilmesi için onay verdiklerinin ispat edilmesi halinde bahse konu bilgilerin talepte bulunan tarafça karşılanacak belli bir ücret karşılığında verilebileceği düzenlendi.

Resmi Gazetede yine bugün yayımlanan bir diğer yönetmelikle de daha önce varolan Yönetmelikte yer alan "Tüzel kişilere verilmesine" kısmı "Gerçek veya tüzel kişilere verilmesin" şeklinde değiştirildi. Böylece yeni yönetmelik, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Gerçek veya Tüzel Kişilere verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" olarak yeniden düzenlendi.

Yönetmelikte, "TBB Risk Merkezi üyelerinin müşterilerinin TBB Risk Merkezi nezdindeki bilgilerinin, kendilerine ya da onay vermeleri koşuluyla belirledikleri gerçek veya tüzel kişilere verilmesini teminen başvuru ve onay verme sürecine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir" ifadesi kullanılırken, raporun başvuru sahibine veya muvafakat verdiği gerçek veya tüzel kişiye tesliminin Yönetmelikle belirlenen teslim yöntemleri kullanılmak suretiyle gerçekleştirileceği düzenlendi.

- Risk Merkezi Raporu en geç 30 gün içinde teslim edilecek-

Başvuru sahibinin başvurusunda Yönetmelikte belirtilen veya Risk Merkezi Yönetimi tarafından belirlenen yöntemlerden birini seçmek zorunda olduğu belirtilen Yönetmelikte, başvuru sahibinin bu yöntemler dışında bir yöntemle Risk Merkezi raporunun teslim edilmesini isteyemeyeceği kaydedildi.

Risk Merkezi raporunun, mücbir sebepler hariç, başvurunun Risk Merkezine ulaştığı tarihi takip eden en geç otuz gün içinde hazırlanarak teslim edileceği düzenlemesi getirilen Yönetmelikle ayrıca, "Başvuru sahibi, Risk Merkezi raporunun yazılı metin halinde ve başvuru formunda belirtmiş olduğu kendisinin veya muvafakat verdiği gerçek veya tüzel kişinin açık adresine posta yoluyla gönderilmesini talep etmiş ise; Risk Merkezi raporu, mücbir sebepler hariç, başvurunun Risk Merkezine ulaştığı tarihi takip eden en geç otuz gün içinde hazırlanır ve Risk Merkezince postaya verilir" ifadelerine yer verildi.

AA