Advertisement

Bakanlar Kurulu'nun ''2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar''ın kabulüne ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2014 Yılı Yatırım Programı, Onuncu Kalkınma Planında, 2014-2016 Orta Vadeli Programında ve 2014 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlandı.

Programda; Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50'nin üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlendi.

6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine kullandırılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinde 346 milyon lira ödenek tahsis edildi. Söz konusu ödenek Yatırım Programı toplamına dahil edilmedi.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atık su projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim Şirketine tahakkuk ettirilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinde 557 milyon 30 bin lira ödenek tahsis edildi. Söz konusu ödenek Yatırım Programı toplamlarına dahil edilmedi.

AA