Advertisement

Bazı kimyasal maddeler ile mineral ve sıvı yağlar ÖTV tevfikatı kapsamına alındı.

Maliye Bakanlığının Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince mükellefin Türkiye'de ikametgahının, iş yerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahip olduğu hatırlatıldı.

Yayımlanan tebliğ ile "Oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar"ın dışındaki malların teslimlerinde imalatçılar tarafından tevkifat uygulaması kapsamında işlem yapılmayacağı hükme bağlandı.

Tebliğ kapsamında teslim alınan mallar üzerinden hesaplanan ÖTV'nin tamamı, vergi sorumluları tarafından tevkifata tabi tutulacak. Tevkifata tabi tutulan ÖTV tutarı, vergi sorumlularınca teslimin gerçekleştiği vergilendirme dönemine ilişkin olarak KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine elektronik ortamda verilecek ÖTV beyannamesi ile ödenecek.

Alıcı imalatçılar tarafından verilmesi gereken söz konusu beyanname, sadece tevkifata tabi alımların olduğu vergilendirme döneminde verilecek.

Uygulama kapsamındaki teslimlere ait fatura veya benzeri belgeler, izleyen ÖTV vergilendirme dönemi içinde düzenlenmiş olsa dahi sorumlu sıfatıyla beyan, teslimin gerçekleştiği vergilendirme döneminin beyan süresi içerisinde yapılacak.