Advertisement

Belediyelerin imar planlarında elektrik iletim sistemi master planları da dikkate alınacak. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) bu konuda gerekli girişimleri yapacak. Bu imar planlarına bağlı kalınıp kalınmadığı takip edilecek ve iletim hatlarının kamulaştırma işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliği mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, elektrik iletim sisteminin güvenilir ve düşük maliyetli olarak planlanması, işletilmesi ve sistem kararlılığının sağlanmasında uygulanacak standartlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile tüketicilere kaliteli ve yeterli elektrik enerjisi arz edilebilmesi için uygulanacak arz güvenilirliği ve kalitesi koşullarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Buna göre, iletim sistemindeki kısıtlılık hallerinde, sistemin oturmasını önlemek amacıyla üretim veya tüketim tesislerinin yüklerinin kesilmesi yöntemlerine başvurulabilecek.

İletim hatlarının güzergahlarının ve transformatör merkezlerinin yerlerinin seçiminde, teknik, ekonomik, sosyal ve çevrenin korunmasına yönelik hususlar ile ilgili mevzuat dikkate alınacak. İletim sistemi master planlarının ilgili belediyelerin imar planlarında dikkate alınması için TEİAŞ tarafından gerekli girişimler yapılacak. Bu imar planlarına bağlı kalınıp kalınmadığı takip edilecek ve iletim hatlarının kamulaştırma işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacak. İmar alanı dışında kalan yerler için ise ilgili mercilerden izin alınması için gerekli girişimler TEİAŞ tarafından yapılacak. Nüfusun yoğun olduğu yerleşim merkezlerinde ve sanayi bölgelerinde şartlar göz önünde bulundurularak, düşük kapasiteli iletim hatları aynı güzergah üzerinde yüksek kapasiteli çok devreli iletim hatları ile yenilenecek. Transformatör merkezleri, elektrik sistemi tesis ve teçhizatı için geliştirilen, onaylanan ve kullanılan uluslararası tasarım, tesis, imalat ve performans standartlarına uygun olarak uzaktan insansız çalıştırılabilecek şekilde gerekli altyapı ile tasarımlanacak ve tesis edilecek.

TEİAŞ, mülkiyet sınırında bulunan tesislerine ait tüm fiderlerin koruma sistemlerinin periyodik işletme, bakım ve test çalışmalarını yapacak ve arızaları ivedi olarak gidermek için gerekli tedbirleri alacak. Her kullanıcı da gerek kendi tesisinde gerekse iletim sisteminde meydana gelecek arızalardan etkilenmemek için gerekli tüm koruma ve izleme tedbirlerini tesisinde sağlayacak.


- Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Gelişim Planı

TEİAŞ, Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanmasının ardından gelecek 20 yılı kapsayacak şekilde yapılan talep tahminini, mevcut arz potansiyelini, potansiyel arz imkanlarını, yakıt kaynaklarını, iletim ve dağıtım sisteminin yapısı ve gelişme planlarını, ithalat veya ihracat imkanlarını ve kaynak çeşitliliği politikalarını dikkate alarak enerji politikalarının belirlenmesinde yararlanmak üzere Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Gelişim Planını hazırlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayına sunacak. Bu plan, onaylanmasını müteakip Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanacak. Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Gelişim Planı hazırlanırken, yükün karşılanamama olasılığı, puant yükün bir yılda toplam 7 gün karşılanamaması anlamına gelen yıllık yüzde 2 veya bu orandan daha düşük bir değer olacak şekilde dikkate alınacak.


- Devre dışı kalma durumunda bildirim süresi

Nihai yıllık devre dışı olma planında yer almayan fakat üzerinde mutabakata varılmış, başlangıç zamanı ve süresi planlı devre dışı olma durumlarında 8 saatten az süreler için kullanıcı tarafından en az 24 saat önceden bildirim yapılacak.

8 saatten 48 saate kadar olan planlı devre dışı olma durumlarında, kullanıcı tarafından en az 7 takvim günü önceden bildirimde bulunulacak.

TEİAŞ, iletim sisteminin güvenliğinin olumsuz bir şekilde etkilenme ihtimalinin söz konusu olması durumunda, kullanıcıdan plansız devre dışı olmaya ilişkin işlemini erkene almasını veya ertelemesini talep edebilecek.

Sistemin tamamında veya önemli bir kısmında, sistemde gerilim sınırlarının dışında ve kritik veya kararsız işletme koşullarının ortaya çıkması halinde, bunun sonucunda kısmi veya genel bir sistem oturmasını önlemek üzere sistem işletmecisinin gerekli görmesi durumunda plansız zorunlu kesinti/kısıntı uygulanabilecek.


- Güvenlik önlemleri

Çalışmaya başlamadan önce kullanıcılar birbirlerinin elektrik kesme ve topraklama ile ilgili güvenlik önlemlerini onaylayacak. Kullanıcılar karşılıklı olarak birbirlerine çalışmanın bittiğini teyit edene kadar güvenlik önlemleri muhafaza edilecek. Kullanıcılardan birinin güvenlik önlemlerinde bir değişiklik meydana gelmesi halinde değişiklik karşılıklı teyit edilecek ve güvenlik önlemleri yeniden onaylanacak.


- Yükümlülükler

Yönetmelik kapsamında kurulması gereken SCADA kontrol merkezleri, 31 Aralık 2015'e kadar elektrik dağıtım şirketleri ve dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgeleri tarafından işletmeye alınacak.

Rüzgar santralleri, "rüzgar enerjisi santrallarının izlenmesi" konusunda kendilerine düşen görevleri 31 Mayıs 2015'e kadar yerine getirecek.

1 Ocak 2006 itibariyle 30 yılın üzerinde işletmede bulunan üretim tesisleri, primer frekans kontrolüne katılımları için gerekli sistem ve teçhizatı kurmak ve performans testi yaptırmak zorunluluğundan muaf olacak.

Yönetmelikle, 22 Ocak 2003'te yayımlanan Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği ve 10 Kasım 2004'te yayımlanan Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.