TVRadyo

Yeni "Bütçe Çağrısı" Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni "Bütçe Çağrısı" Resmi Gazete

Maliye Bakanlığı'nın ''2015-2017 Dönemi Bütçe Çağrısı''na ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı

11 Ekim 2014 Cumartesi, 12:02 Güncelleme: 13 Ekim 2014 Pazartesi, 10:24

Kamu kaynaklarının kullanımında, yeni Orta Vadeili Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan'da belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek. Mevcut harcama programları gözden geçirilerek verimsiz harcamalar tasfiye edilecek.

Maliye Bakanlığı'nın ''2015-2017 Dönemi Bütçe Çağrısı''na ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Orta Vadeli Program (OVP) (2015-2017) Bakanlar Kurulu tarafından, OVP esas alınarak hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) ise Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edildi.

Buna göre, 2015-2017 döneminde ekonomi politikasının temel amacı bir yandan enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam etmek, diğer yandan cari işlemler açığını tedricen düşürerek büyümeyi artırmak olarak belirlendi. Aynı dönemde maliye politikasının temel önceliklerini ise ekonomik istikrarın desteklenmesi, yurtiçi tasarrufların artırılması, kamu kesimi borçlanma gereği ile faiz dışı harcamaların kontrol altında tutulması ve kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması oluşturdu.

Kamu kaynaklarının kullanımında, OVP ve Orta Vadeli Mali Plan'da belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek, kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanması teşvik edilecek. Mevcut harcama programları gözden geçirilerek verimsiz harcamalar tasfiye edilecek.

Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacak, kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planı'nda yer alan politikalarla uyumu gözetilecek ve kurum bütçelerinin; harcama politika ve öncelikleriyle ilişkisini güçlendirmek ve çok yıllı bütçeleme anlayışının kamu idareleri tarafından daha fazla benimsenmesini sağlamak amacıyla Program Bazlı Performans Bütçelemeye geçilecek.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, OVP ve Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacak.

-Bütçe Hazırlama Rehberi

Çağrı kapsamında yer alan bütçe hazırlama rehberine göre, bütçe teklifi hazırlanırken, yıl sonu tüketici fiyatları endeksindeki artış 2015 yılı için yüzde 6,3, 2016 yılı için yüzde 5 ve 2017 yılı için yüzde 5 olarak esas alınacak.

GSYH'deki büyüme oranı ise 2015 yılı için yüzde 4, 2016 yılı için yüzde 5 ve 2017 yılı için de yüzde 5 olarak dikkate alınacak.

Döner sermaye gelirleri ile bütçe kaynakları birlikte kullanılarak yürütülen hizmetlerde, döner sermayeler aracılığı ile karşılanabilecek ihtiyaçlar için bütçeden ödenek talebinde bulunulmayacak.

Yükseköğretim kurumları dışında kalan özel bütçeli idareler son 3 yıla ait bilanço, gelir tablosu ve yıl sonu kesin mizanı ile 2014 yılı 6 aylık bilanço, gelir tablosu ve mizanını, tekliflerine ekleyecek.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve Eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'ndeki esas ve usuller çerçevesinde bütçe tekliflerini hazırlayacaklar ve 14 Ekim 2014'e kadar kesinleşen bütçe tasarılarını 4 nüsha olarak Maliye Bakanlığına (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) teslim edecek. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ise bütçe tekliflerini TBMM'ye ve bir örneğini de Maliye Bakanlığına gönderecek.

Sosyal Güvenlik Kurumları 2015-2017 dönemi bütçelerini bu rehberde yer alan sınıflandırma kriterleri ve rehber ekindeki sınıflandırma listelerini esas alarak hazırlayacaklar ve merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına eklenerek TBMM'ye sunulmak üzere Maliye Bakanlığına gönderecek.

Performans programı hazırlamakla yükümlü kamu idareleri 2015 yılına ilişkin performans programlarını bütçe teklifleriyle birlikte Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına gönderecek.

AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 96.962 0,88
USD/TRY 6,2738 1,19
EUR/TRY 7,3989 1,16
EUR/USD 1,1786 0,08
FAİZ 25,40 0,32
ALTIN/ONS 1.209,83 0,22
BRENT 79,01 0,39
Yukarı