Advertisement

Kamu teşebbüslerince, tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alınacak.

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'nın tespitine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı,

Buna göre, kararda, 2015 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye çıkartmalarını sağlayacak strateji ve yöntemler belirlendi.

Kamu teşebbüsleri kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösterecek. Tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alınacak. Etkin bir insan kaynakları politikası izlenecek, bu çerçevede, tüm personelin kamu teşebbüsü içinde işin gereği ve ihtiyaçlar dikkate alınarak rasyonel bir şekilde dağıtılması ve mevcut olması halinde atıl personelin eleman açığı bulunan diğer hizmet birimlerine kaydırılması sağlanacak.

Stokta tutulacak mal ve hizmet üretimine ilişkin envanter miktarı ile üretilen nihai ürün miktarı, 2015 yılı ile takip eden yıllarda yapılması öngörülen mal ve hizmet satışı dikkate alınarak optimum seviyede belirlenecek.

Kamu teşebbüslerine ait atıl durumdaki gayrimenkuller, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla satış, kiralama veya bedelli devir gibi usullerle, rayiç bedel esas alınarak değerlendirilecek.

Faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda AR-GE ve inovasyon çalışmalarına gereken önem verilecek, piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla, üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim alt yapısı ile organizasyon yapıları gözden geçirilecek.

Cari açığın azaltılmasını teminen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak.

-KİT'lerde istihdam ve personel alımları

Teşebbüs içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde kamu teşebbüslerinde, 2014 yılında ayrılan eleman sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan veya naklen atanması ile en fazla yüzde 10'u kadar personelin, özelleştirme uygulamaları nedeniyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personelden atanması hususlarında kamu teşebbüsünün yönetim kurulu yetkili olacak.

Ataması müşterek kararname ile yapılan görevlere ve bu görevlere eş düzeydeki pozisyonlara atananlar, özel kanunlarda belirtilenler ve sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu teşebbüslerinde istihdam edilecek uçucu personel hariç, 2015 yılında emekli yeni personel istihdamı yapılmayacak.

Bu fıkra kapsamında ilaveten atanacak personel sayısı, 2014 yılında ayrılan personel sayısının yüzde 25'ini geçmeyecek.

Açıktan atama yoluyla personel alımları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya Türkiye İş Kurumu ile Devlet Personel Başkanlığının yürürlükteki mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, ilgili yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve Stajyer AIM Memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren teşebbüslerde Ar-Ge birimlerinde istihdam edilecek mühendis pozisyonlarına yapılacak atamalarda ve bağlı ortaklıkların Milli Tren projesinde ve yapımında görev alacak mühendis pozisyonlarına yapılacak atamalarda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanmayacak.

Kamu teşebbüsleri, yıl içerisinde 179 prim gün süresini aşmamak üzere ve sadece mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilecek

Maaş ve ücret ödemeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca karşılanan kuruluşlarda, 2014 yılı içinde emeklilik veya iş akdi feshi nedeniyle ayrılan işçilerin pozisyonlarının tamamı 30 Haziran 2015 tarihine kadar yönetim kurulu kararı ile iptal edilecek ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bilgi verilecek.

AA