Advertisement

Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Hazine Garantili Yükümlülüklerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yönetmelik, yükümlülükleri ilgili mevzuat çerçevesinde müsteşarlıkça garanti edilen kurum ve kuruluşlar ile ülkelerin söz konusu yükümlülüklerinin üstlenilerek geri ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.


Buna göre, hazine garantisi altındaki yükümlülüklerin borçlu tarafından yerine getirilmesi esas olacak. Borçlu, hazine garantisi altındaki yükümlülükleri için gereken tutarı vadesinde geri ödenecek şekilde planlayacak ve yılı bütçelerinde öncelikli olarak ayıracak.


Borçlu, bütçesinde yeterli kaynak ayırmış olmakla beraber, nakit akışlarında ortaya çıkabilecek beklenmeyen aksamalara bağlı olarak mali imkanlarının, ödemekle mükellef olduğu garantili yükümlülüğünün geri ödenmesinde yetersiz olması durumunda, hazine tarafından yükümlülüğün tamamen veya kısmen üstlenilmesini talep edebilecek.


Üstlenim talepleri, ödeme vadesinden en az 15 gün önce, yazılı olarak ve gerekçesiyle birlikte gereği için Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne yapılacak. Borçlu, üstlenim başvurusunu yapmadan önce belirtilen süreyi de dikkate alarak müsteşarlıktan Garanti Üstlenim ve İkraz Anlaşması'nı temin edecek.


Borçlu üstlenim başvurusunu yaparken ödeme vadesindeki ay ve bir önceki aya ilişkin gelir ve harcama kalemlerinin detaylı dökümünü içeren nakit akım tablosunu ibraz etmekle mükellef olacak. Buna ilaveten, borçlu, müsteşarlıktan temin ettiği Garanti Üstlenim ve İkraz Anlaşması'nı iki nüsha ve usulüne uygun olarak doldurup imzalayarak Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne gönderecek. Üstlenilmesi uygun görülen geri ödemeye ilişkin Garanti Üstlenim ve İkraz Anlaşması'nın bir örneği müsteşarlık tarafından imzalanarak borçluya geri gönderilecek.


Üstlenimin il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar adına yapılması halinde müteselsil kefaleti aranacak. Ayrıca belediye birliklerinin borçlu olması halinde, birliğe üye her bir belediyenin müteselsil kefaleti zorunlu olacak.


Üstlenimin kamu iktisadi teşebbüslerinin veya bağlı kuruluşları adına yapılması halinde bağlı bulunduğu kamu iktisadi teşebbüsünün müteselsil kefaleti aranacak.


Hazine ülke garantisi altında olan yükümlülüklerin üstlenilmesine ilişkin usul ve esaslar, hazine ülke garantisi verilmesi sırasında belirlenecek ve üstlenim işlemleri söz konusu usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek.


Müsteşarlık üstlenim talebine esas teşkil eden ve borçlu tarafından ibraz edilen bilgilerin doğruluğunun ve sağlanan Hazine garantisinin gerektiği gibi kullanılıp kullanılmadığının tespiti maksadıyla ilgili kuruluşlar nezdinde denetim yapabilecek.


Müsteşarlık, borçlu tarafından usulüne uygun olarak yapılmayan başvurulardan ve borcun gerektiği gibi izlenmemesinden kaynaklanan gecikme faizi, gecikme cezası ve benzeri mali yükümlülükler doğduğunun ve yönetmelikte belirlenen hususlara aykırı işlemlerin yapıldığının tespiti halinde, garanti üstlenim ve ikraz anlaşması hükümleri ile genel hükümlerin uygulanması yönünde girişimde bulunabilecek.


Hazine garantisi altındaki yükümlülüklerin geri ödenmesinde aksamaya sebebiyet verdiği tespit edilenlere, bu aksamadan doğan zarar ölçüsünde rücu olacak.


Yönetmelikle 21 Aralık 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine Garantileri Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.