Advertisement

İhracat Genel Müdürlüğü, uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı Döviz kullanım oranlarını dönemsel ve sektörel olarak yükseltmeye veya düşürmeye yetkili olacak.

Ekonomi Bakanlığı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğe, döviz kullanım oranı ve bazı özel şartların yerine getirilememesine ilişkin geçici maddeler eklendi.

Döviz kullanım oranına ilişkin geçici uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen, ihracat ve ithalat işlemleri kısmen ya da tamamen gerçekleştirilen dahilde işleme izin belgeleri için, İhracat Genel Müdürlüğü uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı bu oranları dönemsel ve sektörel olarak yükseltmeye veya düşürmeye yetkili olacak. Bu durumda, dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması halinde ortaya çıkacak yükümlülüklerde yeni döviz kullanım oranı esas alınacak.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının hesaplanmasında, yurt içi alımlar hariç CIF ithal tutarının (fatura bedelinin CIF ABD Dolarına karşılık gelen değerinin) FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranı dikkate alınıyor.

Yürürlük tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme izin belgelerinde (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler dahil) ayniyet ve/veya ekspertiz raporu aranmasına, dönemsel ithalat kısıtlaması uygulanmasına ya da önceden ihracata tekabül eden miktarı aşmamak üzere ithalat yapılabilmesine ilişkin özel şartların yerine getirilememiş olması durumunda, belge kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığının yeminli mali müşavir raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, söz konusu özel şartların yerine geldiği kabul edilebilecek.

AA