Advertisement

Gelecek yıl için yüzde 5,58 olarak uygulanacak yeniden değerleme oranı kapsamında, maktu had ve tutarlar ile bir kısım menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranları belirlendi.

Maliye Bakanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2016 takvim yılında elde edilen gelirler için 3 bin 800 lira oldu.

İşverenlerce iş yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, gelecek takvim yılında uygulanmak üzere 13,70 lira olacak.

Engellilik indirimi tutarları, 2016'da uygulanmak üzere birinci derece engelliler için 900 lira, ikinci derece engelliler için 460 lira, üçüncü derece engelliler için 210 lira olarak tespit edildi.

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan iş yeri kira bedeline ilişkin tutar, büyükşehir belediye sınırları içinde 6 bin 300 lira, diğer yerlerde 4 bin 200 lira olarak belirlendi.

Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, gelecek yıl gelirlerine uygulanmak üzere 11 bin lira olarak tespit edilirken, arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 24 bin lira oldu.

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere bin 580 lira olacak.

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, gelecek yıl gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere 12 bin 600 liraya kadar yüzde 15, 30 bin liranın 12 bin 600 lirası için bin 890 lira, fazlası için yüzde 20, 69 bin liranın 30 bin lirası için 5 bin 370 lira, fazlası için yüzde 27, 69 bin liradan fazlasının 69 bin lirası için 15 bin 900 lira, fazlası için yüzde 35 olarak belirlendi.