Advertisement

Endüstri bölgelerinde stratejik yatırım yapacak yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde 1'i olacak.

Maliye Bakanlığı'nın, "Hazi̇ne Taşınmazlarının İdaresi̇ Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Endüstri Bölgeleri Kanunu hükümleri uyarınca ilgilileri lehine tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde 5'i olarak kabul edilecek.

Endüstri bölgelerinde stratejik yatırım yapacak yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ise ilk yıl bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde 1'i olacak.

Yapılacak ihalelerde, tahmin edilen bedelin yüzde 10'undan az olmamak üzere yüzde 30'una kadar, işin niteliğine göre belirlenecek miktarda geçici teminat alınacak. Ancak, tarım arazilerinin çiftçilere kiraya verilmesinde geçici teminat alınmayabilecek.

Tarım arazilerinin kiraya verilmesi

Tarım arazilerinin kiraya verilmesinde, büfe, kantin ve çay ocağı gibi yerlere ilişkin sözleşmeler, bunların bulunduğu yerin yetkilisi huzurunda düzenlenecek ve bu kişilerce imzalanacak. Tarım arazilerine ilişkin kira sözleşmeleri ile ön izin sözleşmeleri devredilemeyecek ve bu sözleşmelere ortak alınamayacak.

Söz konusu tarım arazileri, yönetmeliğin tahmin edilen bedel tespitine göre belirlenen bedel üzerinden, ihale komisyonunca kiraya verilebilecek.

Harfiyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca, tarım arazileri tahmin edilen bedel tespitine tabi olmaksızın, hasılat veya gelirden pay alınmasıyla, varsa öncelikle büyükşehir belediyelerine yoksa ilgili belediyelere düzenlenecek protokolle kiralanabilecek. Belediyelerin talebinin olmaması halinde ise gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, sahaya dökülebilecek toplam malzeme miktarı ile birim bedelinin çarpımı sonucu bulunan tahmini kira bedeli üzerinden malzemenin dökülebileceği süre dikkate alınarak düzenlenecek sözleşmeyle kiraya verilebilecek.