Advertisement

Kredi garanti kurumlarınca Hazine desteğiyle sağlanabilecek kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar liraya, bu kefaletlerin tazmini için Hazinenin aktarabileceği kaynağın limiti ise azami 25 milyar liraya yükseltildi.

Bakanlar Kurulunun Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle "kurum" tanımı, "Müsteşarlık ile protokol imzalaması kaydıyla Kredi Garanti Fonu AŞ" yerine "Müsteşarlık ile protokol imzalaması kaydıyla ilgili kanun uyarınca Müsteşarlık destekli kefalet sağlayan kredi garanti kurumları" şeklinde değiştirildi. Böylece başka kredi garanti kurumlarınca Hazine destekli kefalet sağlanabilmesi imkanı getirildi.

Bu karar ve ilgili diğer Bakanlar Kurulu kararları kapsamında, kredi garanti kurumlarınca Hazine desteğiyle sağlanabilecek kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar liraya yükseltildi. Hazine tarafından kurumlara aktarılacak kaynağın limiti ise azami 25 milyar liraya çıkarıldı. Bakanlar Kurulu kararı bağlamında verilen kefaletler kapsamında Hazine tarafından aktarılan kaynak 25 milyar lira tutarındaki limite dahil edilecek.

Kredi garanti kurumlarının verdiği kefaletler karşılığı, yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak azami yüzde 0,03 komisyon tahsil edilecek.

İşletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla bir yıl olmak üzere azami 5 yıl olacak. Yatırım kredilerinin vadesi ise asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıl olabilecek. Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi/yapılandırılması ve bu durumlarda söz konusu sürelerin aşılması durumunda azami sürelere en fazla 36 ay eklenebilecek. Eximbank ve diğer kredi verenlerin, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları için bu ülkelerdeki kurumlara finansman sağlayan uluslararası finansal kuruluşlardan aldığı işletme ve yatırım kredisi ürününün ana para ödemesiz dönemi veya vadesi söz konusu sürelerden farklıysa, bunların anapara geri ödemesiz dönemleri ve vadeleri esas alınacak. Dünya Bankası ve bünyesindeki finansman kurumları, Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri kuruluşlardan alınan işletme ve yatırım kredileri de bu kapsamda değerlendirildi.

- İhracatçıya banka kolaylığı

Sağlanan kefalet tutarı, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda kredinin tazmin tarihindeki anapara bakiyesiyle temerrüt faizi hariç olmak üzere faiz/kar payı/kira tutarı ödemeleri toplamının azami yüzde 90'ını, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılarda yüzde 85'ini geçemeyecek. Bu oranlar, KOBİ'lerde yüzde 85, KOBİ tanımı dışında kalan işletmelerde yüzde 75'ti.

KOBİ ve KOBİ dışında kalan ihracatçı ve Döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan yararlanıcıların kefalet taleplerinin doğrudan Eximbanka veya kredi veren aracılığıyla Eximbanka yönelik ya da kredi veren kaynaklı olması durumunda bu oran yüzde 100'e kadar artırılabilecek. Böylelikle ihracatçılara Eximbankın yanı sıra diğer bankalar aracılığıyla da yüzde 100'e kadar kefalet sağlanabilecek.

Müsteşarlık tarafından belirlenen tazmin üst limitine ulaşıldıktan sonra takipten tahsilat sağlanması durumunda, tahsilat sonucu işletme hesabına aktarılan tutarlar miktarında ilave limit oluştuğunda Müsteşarlık yeniden tazmin üst limitine ulaşana kadar tazmin ödemesi yapacak.

Her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 12 milyon lira, diğer yararlanıcılar için azami 200 milyon lira olmak üzere Hazine tarafından belirlenecek.

Kurum kredi verenler tarafından alınmış veya alınacak teminatlardan başka teminat aramayacak. Kurum bu teminatlara kefalet sağlanan işleme münhasıran kefaleti oranında ortak olacak. Kurum tarafından Eximbanka yönelik yüzde 100 kefalet sağlanan krediler için teminat belirleme yetkisi kredi garanti kurumlarında olacak.

Hazine işletme hesabındaki tutarın 5 milyon liranın altına düşmesi durumunda işletme hesabına, hesap bakiyesi 50 milyon liraya ulaşana kadar destek hesabı aracılığıyla aktarım yapabilecek.

Kredi garanti kurumları tarafından Hazine desteğiyle sağlanan toplam kefalet tutarının asgari yüzde 80'i portföy garanti sistemi (PGS) kapsamında kullandırılacak. PGS kapsamındaki toplam kefalet tutarının asgari yüzde 70'i KOBİ'lere kullandırılacak. Hazine PGS aracılığıyla çeşitli sektör ve yararlanıcılarda uygulanmak üzere daha önce kefalet verilen tutarlar hariç kefalet verilen azami kredi vadesi ve anapara ödemesiz dönemini, kefalet oranını, yararlanıcı türleri için kefalet limitleri, komisyon, tutar ve oranını belirleme ve değiştirmeye yetkili olacak.

Hazine ile kredi garanti kurumları arasında imzalanan protokol uyarınca söz konusu kurumlarca verilen kefaletler aynı koşullarda devam edecek.

Değişiklikle denizcilik sektörü işletme ve yatırım kredilerine ilişkin süre ve vadeler ise 1'er yıl uzatıldı.