Advertisement

İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlık, Emniyet ve Jandarma bünyesinde görevli personelden belirtilen şartları taşıyanlar arasından büyükelçilik, başkonsolosluk ve konsolosluklara İçişleri müşavirleri ile İçişleri ataşeleri atanacak.

İçişleri Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkındaki Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelikle, 21 Haziran 2008 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkındaki Yönetmelik iptal edildi.

Bakanlığın yurt dışı teşkilatına büyükelçilikler nezdinde İçişleri müşaviri, başkonsolosluklar nezdinde ise İçişleri ataşesi atanmasına imkan tanıyan yönetmeliğe göre, İçişleri Müşavirliklerinde ihtiyaca göre birden fazla İçişleri müşaviri görevlendirilebilecek. Görevlendirilen müşavirlerin aynı birim personeli olması halinde rütbe ve kıdem olarak önde olan, farklı birim personeli olması halinde ise Bakanlık tarafından koordinasyon görevi verilen personel, ihtisas biriminin yöneticisi olarak belirlenecek. İçişleri müşavirleri, misyon şefine karşı sorumlu olacak.

İçişleri müşavirleri, Bakanlığın görev alanına giren konularda Türkiye ile ilgili olayları izleyip değerlendirerek önlem alınması amacıyla gerekli çalışmaları sürdürecek ve edinilen bilgileri ilgili birime iletecek. Görevli bulunduğu ülkenin kolluk teşkilatlarının teknolojik gelişmelerini ve Bakanlığı ilgilendiren mesleki yayınları takip ederek bu konuda elde edilen veya talep edilen bilgi ve belgeleri ilgili birime gönderecek. Bakanlık ile görevli bulunulan ülkenin devlet kuruluşları arasında iş birliğini artırmak için gerekli çalışmaları yapacak ve kurulan iş birliğinin sürekliliğini sağlayacak.

Görevli bulunduğu ülkeye giden Bakanlık personeli veya heyetlerin koordinasyonundan da sorumlu olacak İçişleri müşavirleri, görev yaptığı ülke veya bölgede görev alanına giren konulardaki gelişmeler hakkında misyon şefine ve Bakanlığa bilgi verecek, uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantı ve konferanslara uygun görülmesi halinde katılarak düzenlenen rapor ve belgeleri ilgili birimlere iletecek.

Aylık, yıllık faaliyet ve görev dönüş raporu hazırlamakla da yükümlü olan İçişleri müşavirleri, görevli oldukları ülkede, uluslararası antlaşmalar ve ilgili ülke mevzuat hükümleri çerçevesinde Türk vatandaşlarının işlediği suçlar ile onlara karşı işlenen suçları takip etmekle sorumlu olacak ve ilgili ülke makamlarından elde edilen bilgileri genel kolluğun ilgili birimlerine iletecek. İçişleri müşavirleri ayrıca nüfus ve vatandaşlık işlemleri ile ilgili bulunduğu ülkedeki mevzuat çalışmalarını ve gelişmeleri takip ederek raporlayacak.

İçişleri müşavirinin bulunmadığı yerlerde görevlendirilecek İçişleri ataşeleri de müşavirin görev ve sorumluluklarını yerine getirecek.

YDSden 60 puan şartı

İçişleri müşaviri olarak atanacaklarda halihazırda geçici veya sürekli olarak altı ay ve daha uzun süre ile yurt dışında görev yapıyor olmamak şartı aranacak. Daha önce sürekli görevle yurt dışı teşkilatında görevlendirilmemiş olmak ile hakkında yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı adli soruşturma veya kovuşturma bulunmamak, aynı suçlar nedeniyle idari soruşturma yürütülüyor olmamak veya mahkumiyet kararı bulunmamak şartını taşıyanlar İçişleri müşaviri olarak atanabilecek.

Görevlendirme için son beş yıl içerisinde YDS’den veya buna denkliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarının birisinden en az 60 puan almış olmak şartı da aranacak ancak Bakanlık önceden duyurmak suretiyle dil barajını belirleyeceği diller için düşürebilecek.

Daha önceki yurt dışı görev veya eğitimlerden disiplinsizlik veya yetersizlik nedeniyle süresinden önce geri çekilmemiş olmak da aranan şartlar arasında.

Emniyet hizmetleri sınıfından İçişleri müşaviri olarak atanacaklar için son üç yıl içinde, kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası almamış olmak, emniyet genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, polis akademisi başkanı, birinci hukuk müşaviri, daire başkanı, il emniyet müdürü unvanlarında görev yapıyor olmak veya birinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde olmak şartları aranacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik hizmetlerinde ise sicil not ortalaması 90 ve üzerinde olmak, subaylarda kıdemli binbaşı, yarbay, albay, kıdemli albay; general ve amirallerde ise tuğgeneral-tümgeneral/tuğamiral-tümamiral rütbelerinde olmak şartlarını taşıyanlar arasında atama yapılacak.

Astsubaylardan atama yapılabilecek

İçişleri ataşesi olarak atanacaklarda ise son beş yıl içerisinde YDS’den veya buna denkliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarının birisinden en az C seviyesi puan almış olmak şartı aranacak. Emniyet hizmetleri sınıfından İçişleri ataşesi olarak atanacakların emniyet amiri, dördüncü, üçüncü veya ikinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde olması gerekecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfından ise subaylarda yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı, binbaşı; astsubaylarda ise astsubay başçavuş veya astsubay kıdemli başçavuş rütbelerinde olmak şartlarını taşıyanlar arasından atama yapılacak.

İçişleri ataşeleri için sınav şartı

İçişleri Bakanının onayı ile belirlenen kadrolara İçişleri ataşesi ataması için duyuru yapılmasının ardından gerekli şartları taşıyanlar, çalıştığı kadronun en üst dereceli amirinin muvafakati üzerine sınav başvuru formlarını doldurarak ilgili birimlerin dış ilişkilerden sorumlu daire başkanlıklarına teslim edecek.

Başvuruları kabul edilenlere ait liste Bakanlık internet sitesinde duyurulacak.

İçişleri Bakanının onayı ile kurulacak sınav komisyonuna Personel Genel Müdürü veya yardımcısı başkanlık edecek. Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden bir hukuk müşaviri, Emniyet Genel Müdürlüğünden bir genel müdür yardımcısı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından birer komutan yardımcısından oluşacak komisyonun toplam üye sayısı beş olacak.

Mülakatlara başvuru şartlarına haiz adaylardan, YDS puanı en yüksek olandan aşağıya doğru sıralanarak, ilgili birime tahsis edilen boş kadro sayısının beş katı kadar aday çağrılacak. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan aday başarısız sayılacak.

İçişleri müşaviri olarak görevlendirilmek üzere birimlerce tespit edilen personel ile yurt dışı teşkilatında görevlendirilmek üzere nihai başarı listesinden başarı sırasına göre tespit edilen personelin atamaları, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın uygun görmesinden sonra, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda öngörülen usule göre yapılacak.

Görevlendirilecek personel, atama öncesi Bakanlığın ilgili birimlerce koordineli olarak hazırlanacak program çerçevesinde en az beş gün hizmet içi eğitime tabi tutulacak. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı sürekli göreve atanan personeli için düzenlenen hazırlayıcı eğitime katılmaları da sağlanacak.

Görev süresi iki yıl

Yurt dışı teşkilatında görevlendirilecek Bakanlık personelinin görev süreleri iki yıl olacak. Bu süre İçişleri Bakanının onayı ile bir kez bir yıl uzatılabilecek ancak bu personel görevlendirme süresi dolmadan görevlendirme usulü ile geri çekilebilecek. Yurt dışı görev süresi sona erenler Bakanlıkça durumlarına uygun kadrolara atanacak.

Atama ertelenebilecek

Yurt dışında sürekli görevlendirilecekler hakkında atama tarihi itibarıyla ceza soruşturması veya kovuşturması veya kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası ile daha ağır bir cezayı gerektirecek disiplin soruşturması bulunması halinde, bu personelin yurt dışı teşkilatına ataması ertelenecek. Soruşturma veya kovuşturma sonucunda ceza alınmaması ve yeni bir sınav yapılmamış olması halinde, söz konusu personel başarı listesine puan sıralamasına göre ilave edilecek. Yeni bir sınav yapıldıktan sonra soruşturma veya kovuşturma ilgili personelin lehine sonuçlansa dahi bu durum ilgili açısından başarı listesine ilave veya yurt dışı teşkilatına atanma sonucunu doğurmayacak.

Yurt dışı teşkilatında bir göreve müracaat ve atanabilmek için öngörülen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlar veya bu niteliklerini sonradan yitirenler yurt dışı görev süresinin bitmesi beklenmeden yurt içi görevine atanacak.