Advertisement

Borçları tecil edilenlerin, tecil talep tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tahakkuk eden ve bu kapsama giren borçları da tecil edilebilecek.

TBMM Başkanlığına sunulan Bazı AlacaklarınYeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi'ne göre, devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve gerekli şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş borçlar, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilecek.

Bundan yararlanacak borçlunun, başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması, başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması şartı aranacak. Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmayacak.

Borçlunun, bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması şartı aranacak. Tecil edilen veya özel kanunlara göre ödeme planına bağlanan borcun bulunması, bu madde hükmünden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecek.

Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı 500 bin lirayı aşmadığı takdirde teminat şartı aranmayacak. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı, 500 bin lirayı aşan kısmın yüzde 25'i olacak.

Bakanlar Kurulu, teminatsız tecil tutarını 10 katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye, zorunlu teminat oranını yüzde 50'ye kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, yeniden kanuni orana getirmeye yetkili olacak.

Borçlunun çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterleri belirleme, belirlenen kriterler çerçevesinde çok zor durum halini derecelendirme ve bu dereceleri dikkate alarak tecil süresini 60 aya kadar uzatma ve farklı faiz oranları belirleme yetkisini de Bakanlar Kurulu kullanacak.

Bakanlar Kurulu ayrıca tecil edilecek gecikme zammını, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplatma, alacaklı diğer amme idarelerini, alacak türlerini ve uyumlu borçlu kapsamına girebilecek borçlu kriterlerini belirleyerek uygulatma yetkisini bulunduracak.

Maliye Bakanına tanınan yetkiler, alacaklı amme idarelerinin tecile yetkili makamları tarafından kullanılabilecek. Maliye Bakanı, tecil edilecek amme alacağını tür ve tutar olarak belirlemeye, tecilde taksit zamanlarını, ödemelerin başlayacağı ayı, tecil talep tarihini takip eden aydan başlamak üzere 12 ayı geçmeyecek şekilde belirlemeye, ödeme dönemlerini azami altı ayda bir yapılacak şekilde düzenlemeye, tecilde diğer şartları belirlemeye yetkili olacak. Maliye Bakanı, tecil yetkisini, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla oluşturulacak tecil komisyonlarına devredebilecek.

- Borçların tecili

Borçları tecil edilenlerin, tecil talep tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tahakkuk eden ve bu kapsama giren borçları da ilgili madde hükümlerine göre tecil edilebilecek. Tecil şartlarına riayet edilmemesi nedeniyle muaccel olan amme alacağının tecili, talep edilmesi halinde en fazla iki defa geçerli sayılabilecek. Haciz yapılmışsa mahcuz mal, değeri tutarınca teminat yerine geçecek.

Tecil edilen amme alacağının iki milyon lirayı aşmaması, mahcuz malın ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar olması ve ilgili kanuna göre belirlenmiş değerinin yüzde 50'sinden aşağı olmamak üzere satış bedelinin yüzde 50'sinin tahsil dairesine ödenmesi şartıyla mahcuz malın satışına izin verilecek. Bu takdirde, kalan tecilli borç tutarı için zorunlu teminat tutarını karşılayacak mahcuz mal veya teminat bulunması şartıyla satılan mal üzerindeki haciz kaldırılacak. Bu hüküm, iki milyon lirayı aşan tecilli borçlarda, değeri iki milyon liraya kadar olan mahcuz mallar için uygulanacak.

Tecil şartlarına riayet edilmemesi halinde tecil talep tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe bu madde hükümlerinden yararlanılamayacak.

- Maden Kanununda değişiklik

Teklifle, Maden Kanununda da değişiklik öngörülüyor.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca buluculuk belgesi talep edilmesi halinde kaynak veya rezerv raporu verilmesi yeterli olacak.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından buluculuk hakkı kazanılan maden ruhsat sahaları, bedeli karşılığında ihtisaslaşmış devlet kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına bakan onayı ile devredilebilecek. Devir aşamasında, Maden Kanununda belirtilen süreler, bu kararların uygulanması esnasında aranmayacak. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, kanunda belirtilen arama dönemi faaliyet raporları yerine kaynak/rezerv raporu verecek.

- Kredi borçlarına yeniden yapılandırma

Teklifle, orman köylerinde oturan köylüler ile bu köylülerce kurulan tarımsal kalkınma kooperatiflerine Orman Genel Müdürlüğünce kullandırılan kredi borçları ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31 Mart 2017 tarihinden önce kullandırılan kredi borçları ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden 31 Mart 2017 tarihinden önce ödeme süresi geldiği halde ödenmeyen kredi borçları ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun bandrol ücreti ve buna bağlı olarak kesilen idari para cezaları ile elektrik enerjisi payı alacaklarına yapılandırma imkanı sağlanıyor.

Teklifte, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle, Vergi Usul Kanuna göre sadece doğal afetler nedeniyle Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen hallerde uygulanabilen, faiz almadan ya da uygulanmakta olan faiz oranından daha düşük oranda faiz uygulanarak tecil yapılmasını sağlayan yetki, Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen tüm halleri kapsayacak şekle getiriliyor.

Teklifte yer alan bazı düzenlemeler, daha önce TBMM Başkanlığına sunulan tasarıda da yer alıyor.

AA