Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Resmi Gazete'nin 16 Kasım 2017 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren "Bankaların bi̇rleşme, devi̇r, bölünme ve hi̇sse deği̇şi̇mi̇ hakkında yönetmeli̇kte deği̇şi̇kli̇k yapılmasına dai̇r yönetmeli̇k"e ilişkin olarak yönetmelik değişikliğinin bir bankanın aktifinde yer alan varlıkların bankanın iştirakine aktarılmasında mükerrer izin mekanizmasını ortadan kaldırmak amacını taşımakta olduğu ve bugün bazı basın yayın organlarında yer alan bir bankanın varlıklarının başka bir bankaya devredileceğine yönelik haberlerle ilgisi bulunmadığını duyurdu.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte (Yönetmelik) bankaların birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimlerine ilişkin
usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Bununla birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 159'uncu maddesinde ise bir şirketin tam veya kısmi bölünebileceği, bu kapsamda kısmi bölünmede bir şirketin mal varlığının bir veya birden fazla bölümünün diğer şirketlere devrolduğu, bölünen şirketin
ortaklarının, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ettiği veya bölünen şirketin, devredilen mal varlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek yavru şirketini oluşturduğu hususları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik uyarınca bankaların iştirak edinmelerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun
iznine tabi olduğu hususu da dikkate alınarak, bir bankanın mal varlığının bir veya birden fazla bölümünün bankanın infisah etmesine neden olmayacak şekilde devredilmesi ve bu suretle bankanın devredilen mal varlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek yavru şirketini oluşturması şeklindeki kısmi bölünmenin Yönetmelik
hükümlerine tabi olmaksızın, TTK ve genel hükümler çerçevesinde yapılabilmesini teminen bahse konu kısmi bölünme türü 16 Kasım 2017 tarihli ve 30242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yönetmelik kapsamından çıkarılmıştır."

Açıklamada, yapılan yönetmelik değişikliğinin bir bankanın aktifinde yer alan varlıkların bankanın iştirakine aktarılmasında mükerrer izin mekanizmasını ortadan kaldırmak amacını taşımakta olduğu ve bugün bazı basın yayın organlarında yer alan bir bankanın varlıklarının başka bir bankaya devredileceğine yönelik haberlerle ilgisinin bulunmadığı bildirildi.

AA