Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), gayrimenkul sertifikaları tebliğinde yaptığı değişiklikler kapsamında, halka arz yoluyla yapılan ihraçlarda fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde bulunulması ve ihraçtan elde edilen fonun tamamının doğrudan ihraççıya aktarılabilmesi mümkün kılındı.

SPK'nın "Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği"nde değişiklik yapılmasına dair tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında tebliğde geçen asli edimin tanımında değişikliğe gidilerek, yeni tanımda "kat mülkiyeti" ibaresi kullanıldı.

Bu kapsamda yeni tanım, "Asli edim; ifa süresi içerisinde izahname veya ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, ihraççı tarafından gayrimenkul sertifikası sahipleri adına kat mülkiyetinin tesis edilmesi ve bağımsız bölümün teslim edilmesini ifade eder." şeklinde belirlendi.

Gayrimenkul sertifikalarının ihraç edilmesine yönelik esaslarda da değişiklik yapılan tebliğde, "Bir bina veya blok gibi ancak bütünü tamamlandığında kullanılabilecek yapılarda yer alan bağımsız bölümlerin bir kısmı ihraca konu edilemez, bunların tamamının gayrimenkul sertifikası ihracına konu edilmesi zorunludur" maddesine, "aynı projedeki sertifika ihracına konu edilmeyen yapılarda yer alan bağımsız bölümler ile aynı kalite standartlarında inşa edilmesi zorunludur." ifadesi eklendi.

Böylece yeni tebliğ ile bir projede gayrimenkul sertifikası ihracına konu edilen ve edilmeyen yapılarda yer alan bağımsız bölümlerin aynı kalite standartlarında inşa edilmesi zorunlu kılındı.

Daha önce Tebliğ'de "Edimleri yerine getirilen veya itfa bedeli yatırımcıya ödenen veya yatırımcılardan talep halinde piyasada yeniden satılmamak şartıyla geri alınan gayrimenkul sertifikalarının iptali talebiyle yetkili kuruluş tarafından derhal Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulur" şeklinde yer alan madde ise şöyle değiştirildi:

 

"Edimleri yerine getirilen veya itfa bedeli yatırımcıya ödenen veya yatırımcılardan talep halinde piyasada yeniden satılmamak şartıyla geri alınan gayrimenkul sertifikaları, MKK tarafından belirlenen ve Kurulca uygun görülen esaslar çerçevesinde iptal edilir."

"İhraçlarda fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde bulunulabilecek"

Yeni Tebliğe eklenen maddeler ile halka arz yoluyla yapılan ihraçlarda, izahnamede belirtilmesi kaydıyla fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde bulunulabilecek. Bu durumda Kurulun fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlere ilişkin düzenlemeleri kıyasen uygulanacak. Ayrıca, yatırımcıların hak ve menfaatlerini iyileştirici nitelikte olduğu Kurulca uygun görülen esaslar, izahname veya ihraç belgesinde belirtilmek suretiyle uygulanabilecek.

Öte yandan MKK tarafından belirlenen ve Kurulca uygun görülen esaslar çerçevesinde gayrimenkul sertifikaları, asli edim ifa edilinceye veya itfa bedeli yatırımcıya ödeninceye kadar bloke edilebilecek.

Tebliğ'de yapılan değişiklik kapsamında asli edimlerin kullanılmasına ilişkin maddede belirtilen "asgari olarak proje bitiş tarihinden önceki 10 iş günü" olarak verilen süre kaldırıldı. Bu kapsamda, asli edim kullanım süresi, ilk günü gayrimenkul sertifikasının Borsada işlem görme tarihinden önce olmamak üzere ihraççı tarafından belirlenecek.

Ayrıca, MKK tarafından belirlenen ve Kurulca uygun görülen esaslar çerçevesinde gayrimenkul sertifikaları, asli edim ifa edilinceye veya itfa bedeli yatırımcıya ödeninceye kadar bloke edilecek.

İhraççıya doğrudan aktarılacak fon oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltildi

Tebliğ kapsamında, gayrimenkul sertifikalarının ihracı sürecinde elde edilen fonun kullanılması ve ihraççıya aktarılmasına ilişkin belirlenen oranlarında değişikliğe gidildi.

Yapılan değişiklik kapsamında, ihraçtan elde edilen fonun yüzde 25'lik kısmı inşaat başlamadan önce doğrudan, yüzde altmış beşlik kısmı inşaat ilerleme raporlarında belirlenen oranlar ölçüsünde ve geriye kalan yüzde onluk kısmı ise tüm edimler ifa edildikten sonra yetkili kuruluş tarafından ihraççıya aktarılabilecek.

Daha önce, ihraçtan elde edilen fonun yüzde 10'luk kısmı inşaat başlamadan önce doğrudan, yüzde 80'lik kısmı inşaat ilerleme raporlarında belirlenen oranlar ölçüsünde, kalan yüzde 10'luk kısmı ise vade sonunda yetkili kuruluş tarafından ihraççıya ödeniyordu.

Tebliğe ayrıca, ihraçtan elde edilen fonun tamamının doğrudan ihraççıya aktarılmasını da mümkün kılan şu madde eklendi:

"İtfa bedelinin ve oluşabilecek cezai şartın yatırımcılara ödenmesinin bir banka tarafından garanti altına alınması, bu ödemelere ilişkin olarak banka teminat mektubu alınması veya gayrimenkul projesinin tamamlanması için sigorta yaptırılması durumlarında, ihraçtan elde edilen fonun tamamının doğrudan ihraççıya aktarılması mümkündür. Bu durumda fon, ihraççı tarafından değerlendirilir ve fondan yapılan harcamalar projeye özgülenerek ihraççının muhasebe kayıtlarında ayrı bir şekilde izlenir. İnşaat ilerleme raporlarının düzenlenmesi zorunlu değildir."