Advertisement

Teşvik belgesine sahip belli ölçekteki yatırımlar kapsamındaki inşaat işlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) iadesine, elektronik ortamda hizmet veren yabancılara vergi yükümlülüğüne, yurt dışından alınan roaming hizmetleriyle ilgili Türkiye'de yerleşik GSM operatörlerine vergi istisnasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Maliye Bakanlığının, "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, imalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında, asgari 50 milyon lira tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yıllarının 6 aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde ve talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe geri verilecek.

50 milyon liraya kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve bu yılların sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV de izleyen yıl içerisinde iade edilebilecek.

Elektronik ortamda hizmet sunan yabancılara KDV yükümlülüğü

Yabancıların elektronik ortamda sundukları hizmetlere KDV yükümlülüğüne ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğe göre, bu kapsamda anılan hizmetlerin bir işyeri oluşturacak şekilde verilmesi durumunda, bu hizmetlere ilişkin verginin genel esaslar çerçevesinde (1 No.lu KDV beyannamesi ile) beyan edilip ödenmesi gerekecek.

Türkiye'de ikametgahı, iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye'de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanlar, bu hizmetlere ilişkin KDV'yi, "Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti" tesis ettirmek suretiyle beyan edecek.

Elektronik hizmet sunucularına özel KDV mükellefiyeti kapsamında bulunanlar, Türkiye'de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sundukları hizmetler için, bu hizmetlerin tabi olduğu oranda KDV hesaplayacak. Söz konusu özel KDV mükellefiyeti kapsamındakiler, Türkiye'de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sundukları hizmetler nedeniyle hesapladıkları KDV'yi, takvim yılının 6 aylık vergilendirme dönemleri itibariyle, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü akşamına kadar, internet vergi dairesi aracılığıyla ve 3 No.lu KDV Beyannamesi ile Türk lirası cinsinden bildirecek.

Ancak elektronik hizmet sunucularına özel KDV mükellefiyetine ilişkin hükmün yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2018'den itibaren, Türkiye'de ikametgahı, iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanların, 2018 yılının ocak, şubat, mart dönemlerinde yaptıkları işlemleri 2018 yılının nisan ayının başından itibaren 24. günü akşamına kadar verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edebilecek.

Bedelin Döviz olarak hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği günkü Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilecek. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de ilan edilmeyen dövizlerin Türk parasına çevrilmesinde ise cari döviz kuru esas alınacak.

Bu kapsamda beyan edilen KDV'nin, beyannamenin verilmesi gereken ayın 26. günü akşamına kadar ödenmesi gerekecek.

Türkiye Varlık Fonu'na devredilen kuruluşlar

Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlara devredilen kuruluşların tebliğde belirtilen "belirlenmiş alıcılarla" yaptıkları teslim ve hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanmayacak.

Yurt dışında mobil telefon kullanımlarına ilişkin yurt dışındaki GSM operatörleri tarafından Türkiye'de yerleşik GSM operatörüne verilen roaming hizmetleri KDV'den istisna olacak, bu hizmetler nedeniyle Türkiye'de yerleşik GSM operatörü sorumlu sıfatıyla KDV beyanında bulunmayacak.

Taşınmazların finansal kiralama ve finansman şirketlerine devri

Bankaların dışında finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanlar ile kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) söz konusu kuruluşlara devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından devir ve teslimi KDV'den istisna tutulacak. Bu istisnanın uygulanabilmesi için iştirak hisseleri ile taşınmazların iki yıl aktifte bulundurulması gerekmeyecek.

İstisna sadece bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan borca karşılık, bu kuruluşlara yapılacak devir ve teslimler ile söz konusu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından devir ve tesliminde uygulanacak. Borca karşılık banka, finansal kiralama ve finansman şirketleri dışında üçüncü kişilere yapılan satışlar, istisna kapsamında değerlendirilmeyecek.

Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 1 Ocak 2018'den önce, borçlarına karşılık borçlu ve kefillerden aldıkları taşınmaz ve iştirak hisselerinin anılan tarihten sonraki devir ve teslimleri de istisna kapsamında olacak. İstisna, satış yoluyla gerçekleştirilen devir ve teslimlere uygulanacak. Bağış, hibe şeklindeki devir ve teslimler istisna kapsamı dışında tutulacak.

Öte yandan, söz konusu istisna uygulamasında, borçlu olanlar, kefiller ile finansal kiralama ve finansman şirketlerinin, taşınmaz ve iştirak hisselerini ticaretini yapmak amacıyla aktiflerinde bulundurup bulundurmadıkları dikkate alınmayacak.