Advertisement

Cumhurbaşkanlığının 2019 yılına ilişkin programına göre, gelecek yıl büyümenin istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesi amacıyla enflasyon ve cari açığın makul seviyelere düşürülmesi ve ekonomideki dengelenme sürecinin kontrollü bir şekilde devam etmesi sağlanacak, büyümeyi sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefiyle ilgili projeler ve programlar hayata geçirilecek.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacak.

Belediyelere yönelik stratejik planlama rehberi yayımlanacak ve performans programlarına ilişkin ikincil mevzuat ve rehberle stratejik yönetimin diğer bileşenlerine yönelik ikincil mevzuat, kılavuz ve rehberler arasındaki uyum güçlendirilecek.

Kamu sektöründe, işe alımdan emekliliğe kadar bütün süreçlerde hizmet kalitesi ve personel verimliliğinin yükseltilmesi amacıyla, hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel alınması, uygun kurumlardan başlanarak etkin çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sistemi geliştirilecek.

Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunumunda vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları temel alınacak, kamu iş süreçlerinin bu anlayış çerçevesinde basitleştirilmesine ve iyileştirilmesine devam edilecek. Kamu verisinin, ticari veya ticari amaçlar dışında katma değer sağlayacak şekilde tekrar kullanılabilmesini temin etmek için üçüncü taraflarla paylaşımına yönelik hukuki ve teknik altyapı oluşturulacak.

- Büyüme ve istihdam

Büyümenin istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesi amacıyla, enflasyon ve cari açığın makul seviyelere düşürülmesi ve ekonomideki dengelenme sürecinin kontrollü bir şekilde devam etmesi sağlanacak.

Büyümeyi sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefiyle ilgili projeler ve programlar hayata geçirilecek. Böylece, bireyden başlayarak, toplumdaki tüm kademe ve kurumu içeren bir değişim ile sürdürülebilir ve yüksek ekonomik büyümeyi sağlamada kalıcı bir altyapı oluşturulacak.

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü artışının sürdürülebilir kılınmasına yönelik iyileştirmeler gerçekleştirilecek. Yurt içi tasarrufları artırmak için lüks ve ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları için caydırıcı vergilendirme ve bilinçli tüketimin teşvik edilmesi gibi düzenlemelere de gidilecek.

- Cari işlemler açığı

Cari işlemler açığının sürdürülebilir bir seviyede tutulması ve makroekonomik istikrarın desteklenmesi için ithalata bağımlılığı azaltmak ve ihracatı arttırmak amacıyla yerli üretim, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları kamu-özel iş birliği modelleriyle gerçekleştirilecek.

Ekonomide dengelenme sürecine ve yurt içinden girdi teminini özendirerek ithal girdilere olan bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayacak, küresel değer zincirlerinde yurt içi yüksek katma değer yoğun ürünlerin ihracatına odaklanan, ticaret ortaklarında çeşitliliği ve turizmde yakalanan gelir seviyesini artıracak politikalar uygulanacak.

Bu kapsamda, ihracatçıların yeni pazarlara erişmesine yönelik mevcut imkanlar iyileştirilecek. Türkiye'nin geleneksel ihracat pazarlarındaki payını düşürmeden, AB-dışı ülkelere olan mal ve hizmet ihracatını artırmak için gerekli düzenlemeler yapılacak. İhracat desteklerinde etkililik esas alınacak, gelişme potansiyeli olan sektörlere öncelik verilecek. Türkiye'nin ikili ve çok taraflı yükümlülükleri çerçevesinde yurt içi üretimde yerli ara malı kullanımının ve katma değerin artırılması sağlanacak.

- Enflasyon ve para politikası

Gelecek yıl para politikasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olacak. Merkez Bankası bu doğrultuda elindeki tüm araçları kararlı ve bağımsız bir şekilde kullanmaya devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı sıkı mali disiplinle enflasyonla mücadeleye destek verecek.

Temel para politikası aracı olarak kısa vadeli faiz oranlarının kullanılmasının yanı sıra zorunlu karşılık oranlarıyla Türk lirası ve Döviz cinsi likidite uygulamaları da kullanılmaya devam edilecek.

Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak döviz kurlarında sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlenmesi veya aşırı oynaklık durumunda döviz satım ihaleleri yapılabileceği gibi spekülatif davranışlar gözlenmesi durumunda piyasaya doğrudan müdahale edilebilecek.

Reel ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak ve büyümeyi finanse edecek her türlü finansal aracın ihraç edilebildiği, işlem maliyetlerinin düşük olduğu, güçlü bir teknolojik ve beşeri altyapıya sahip, etkin bir biçimde denetlenen, yenilikçi ve şeffaf işleyen bir mali piyasanın oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, mali piyasalarda ürün ve hizmet çeşitliliği artırılacak, finans sektöründeki tüketici ve yatırımcı hakları, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şeffaf, adil ve teşvik edici uygulamalarla güçlendirilecek. Türk katılım bankacılığının, küresel finans pazarından daha fazla pay alması sağlanacak ve yatırımlara uzun vadeli finansman sağlayan kalkınma bankacılığı geliştirilecek.

- Maliye politikası

Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı dayanıklılığının göstergelerinden biri haline gelen kamu maliyesinin güçlü yapısının korunması amacıyla, kamu harcamalarının sınırlandırılması, etkinliğinin artırılması ve kamuda cari harcamalarda tasarruf sağlanmasıyla kamu gelirleri içinde vergi gelirlerinin payının artırılması suretiyle sağlıklı ve sürekli kaynaklardan kamu geliri elde edilecek.

Yatırım teşvik uygulamalarında maliyet-etkinlik, hesap verebilirlik, şeffaflık, öngörülebilirlik, esneklik ve atıl kapasite oluşturulmaması ile verimlilik ilkeleri gözetilerek istihdam, yüksek katma değer ve ihracat artışına yönelik yatırım alanlarına öncelik verilecek.

İsrafın önlenmesi, verimlilik artışı sağlanması ve harcama programlarının önceliklendirilmesi suretiyle kamu harcamaları kontrol altında tutulacak. Kamu harcamalarının etkinleştirilmesiyle elde edilecek tasarruf ve tahsis edilecek ilave kaynaklar, büyümeyi destekleyecek yatırım harcamalarında, teşviklerde ve Ar-Ge desteklerinde kullanılacak.

Yatırım ortamının daha cazip hale getirilmesi ve yatırımların özendirilmesi yoluyla yüksek büyüme için gerekli özel kesim yatırımlarının artırılması kapsamında, yatırım teşvik uygulamaları gerçekleştirilecek.

Yatırım teşvik uygulamalarının amacı katma değer ve Ar-Ge içeriği yüksek yatırım, ihracat ve üretim yanında istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü geliştirmek ve bölgesel potansiyellerin ekonomiye kazandırılmasını sağlamak olacak.

AA