Advertisement

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, "Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, ilgili mevzuat kapsamında kurulacak organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için kuruluş sürecini hızlandırmak amacıyla önceden uygun alanları belirlemek ve bu alanlardan uygun görülenlerin altyapılarının yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, yatırım alanlarının belirlenmesi amacıyla mülkiyeti hazineye ait, orman sayılmayan veya tescil harici, çevre düzeni ve nazım imar planları kararlarına uyumlu olan alanların tespiti Bakanlık tarafından yapılacak. Tespit edilen alan içinde sınır, plan ve altyapı bütünlüğü açısından teknik zorunluluk arz eden durumlarda kısmi oranda şahıs arazileri de yer alabilecek.

Ön tespit sonucu belirlenen alanların yer seçimi etüdü, mahallinde Bakanlık tarafından yapılacak. Yer seçimi etüdü yapılacak alan hakkında ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge ve haritalar, Bakanlıkça ilgili kurum ve kuruluşların merkez veya yerel teşkilatlarından temin edilecek. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, çalışmanın herhangi bir safhasında ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgi ve belge isteyebilecek.

Yer seçimi etüdünün hazırlanması sırasında mahallinde ihtiyaç duyulacak haritaların temini, çoğaltılması, fotoğraf veya video çekimi ve bunların çoğaltılması, araç gereç temini ve benzeri işler Bakanlıkça sağlanacak. Yer seçimi etüt raporu, giriş, eşik analizleri, alanların belirlenmesi ve sınırlarının işlenmesi, alanların özellikleri, sonuç ile kaynak ve ekler bölümlerinden oluşacak.

- Kurumlar 30 gün içinde görüş verecek

Genel Müdürlük makamına sunulan yer seçimi etüt raporu uygun görülmesi halinde, alana ait eşik analizi haritası ve sayısal veriler Genel Müdürlük tarafından hazırlanarak hakkında görüş almak üzere belirlenen kurum ve kuruluşlara gönderilecek. Mevzuat ile korunan alanlar hariç olmak üzere, kurum ve kuruluşların 30 gün içinde görüşlerini bildirmemeleri halinde, uygun görüş vermiş oldukları kabul edilecek.

Yatırım alanlarının yerinin belirlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İl Özel İdaresi veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili belediyelerden görüş alınacak.

İlgili kurum ve kuruluşların uygun ya da şartlı uygun görüşlerinin alınması halinde içeriği Bakanlıkça belirlenen gözlemsel jeolojik etüt raporunun hazırlanması ve onaylanması, varsa tescil harici olan alanların tescili valilikçe yaptırılacak.

Sınırları kesinleştirilen yatırım alanlarının amacına uygun kullanılabilmesi için tapu kayıtlarına, tahsis ve satış şartlarına uygun altyapı, yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü kişilere satış, devir, temlik yapılamayacağı ve haczedilemeyeceği hususunda valilikçe şerh konulacak. Şahıs mülkiyetinde arazilerin olması durumunda ise statüsü belirlendikten sonra tapu kütüğüne şerh konulması gerçekleştirilecek.

- Serbest bölge kuruluş başvuruları

Bakanlıkça ya da talep halinde statüsü belirlenen organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi veya sanayi sitelerinin kurulmasını müteakiben ilgili mevzuat kapsamında altyapısına yönelik iş ve işlemler yürütülecek. Elektronik ortamda Bakanlığa yapılan başvurularda yatırım alanlarının kullanımının uygun görülmesi halinde, ayrıca yeniden yer seçimi işlemi yapılmayacak.

Serbest bölge kurmak üzere başvurular Ticaret Bakanlığına yapılacak. Yönetmelik kapsamında belirlenen yatırım alanlarının serbest bölge olarak kullanımının Ticaret Bakanlığınca uygun bulunması halinde, bu yerlerde ihdas edilecek serbest bölgelerin yer ve sınırları ilgili kanun uyarınca belirlenecek.

AA