Advertisement

Konu ile ilgili İMKB'ye gönderilen açıklama şöyle:

"15.11.2010 tarihinde satılmasına ilişkin bildirimde bulunulan ,  şirketimizin % 14,12 oranında 19.074.225,6 TL. nominal sermaye bedeli ile ortağı olduğu Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin 6.193.305,00 TL. nominal bedelli kısmı İ.M.K.B.'de " ÖZEL EMİR"le  beher hisse 9,2 TL. bedelle satılmıştır.  Hisselerin satış tutarı 56.978.406 TL. olup satıştan elde edilen 47.782.062,44 TL.'lik satış karının %75'lik kısmı olan 35.836.546,83 TL. vergi avantajından yararlanmak üzere 5 sene boyunca Özsermaye hesapları altında tutulması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bilgilerinize arz ederiz."
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.