Advertisement

Konu hakkında İMKB'den yapılan açıklama şöyle:

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Sermaye azaltımı ve buna ilişkin Anasözleşme'nin 8.maddesinin değiştirilmesinin karara bağlanması
4. Dilekler ve Kapanış


EK AÇIKLAMALAR:
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15 Şubat 2011 Salı günü saat 11:00'de Şirketin merkezi olan Rıhtım Caddesi, No:51 Karaköy- İstanbul adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir. Anasözleşme tadil metni ektedir.
Hissedarlarımızın hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu m.360/3 hükmüne uygun olarak toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları zorunludur. Toplantıya şahsen katılmayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, vek letname örneği aşağıdadır. Noterden onaylı vek letnamelerin 14 Şubat 2011 Pazartesi günü saat 11:00'e kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir. Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Sermaye azaltımı ve buna ilişkin Anasözleşme'nin 8.maddesinin değiştirilmesinin karara bağlanması
4. Dilekler ve Kapanış


Vekaletname
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin 15 Şubat 2011 Salı günü saat 11:00'de Şirketin merkezi olan Rıhtım Caddesi, No:51 Karaköy- İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere __________________'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
A. Temsil Yetkisinin Kapsamı:
a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)
c. Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)
B. Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin
a. Tertip ve Grubu:
b. Numarası:
c. Adet- Nominal Değeri:
d. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı:
e. Hamiline- Nama Yazıl Olduğu:
Ortağın Adı Soyadı/Unvanı:
Adresi:
İmzası:
Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Kapat