Advertisement

Konu ile ilgili İMKB'ye yapılan açıklama şöyle:

Bu bildirim 07.01.2010 tarihinde saat 17:33:40'da gönderilen bildirimimizle aynı olup
Tablo kısmında yeralan "Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL)" satırındaki değer düzeltilerek tekrar gönderilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 07.01.2011 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimiz 500.000.000 TL. Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde 209.000.000 TL. tutarındaki çıkarılmış sermayemizin 156.750.000 TL. nakden artırılmak suretiyle 365.750.000 TL.'na yükseltilmesine,

Mevcut 209.000.000 TL. tutarındaki sermayede ortaklarımızın %75 oranında rüçhan haklarını nominal değer üzerinden kullanmalarına,

Rüçhan hakkı kullanımından sonra arta kalan payların, bedelleri nakden ve defaten ödenmek ve nominal bedellerinden az olmamak kaydıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşacak fiyatla tasarruf sahiplerine arz edilmesine,

Rüçhan haklarının kullanımı için 15 günlük süre tanınmasına, rüçhan hakkı kullanımından sonra arta kalan payların İMKB'de tasarruf sahiplerine arz süresinin 10 gün olmasına,

Arttırılan 156.750.000,-TL. sermaye için B Grubu, Nama yazılı pay senedi çıkarılmasına,

Arttırılan sermayeye ilişkin olarak çıkarılacak pay senetlerinin kayda alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kote edilmesi için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na başvurulmasına, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli olacak tüm işlemlerin yürütülmesine,

Sermaye arttırımı ile ilgili olarak mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanması gereken her türlü belge ve evrakın hazırlanması ve gerekli diğer işlemlerin ikmali için üst yönetimin yetkilendirilmesine

oybirliği ile karar vermiştir.

Konuyla ilgili gelişmeler ayrıca kamuya duyurulacaktır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.