Advertisement

Gümrük Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda ''Torba'' yasa olarak bilinen 6111 sayılı Kanunun alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümlerinin Gümrük Müsteşarlığının takipteki alacaklarını da düzenlediği belirtildi.

Kanunla eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve gümrük idarelerince tahsil edilememesi nedeniyle takibe konu olan, gümrük vergilerinin tümü, tüm idari para cezaları, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer'i alacakların yapılandırma kapsamına alındığı ifade edildi.

Bu çerçevede, kesinleşmiş gümrük vergilerinin, ödenmemiş kısmının tamamının ödenmesi halinde vergiye bağlı takip edilen para cezaları ile fer'i amme alacaklarının tahsilinden vazgeçildiği kaydedilen açıklamada, vergi aslı, kanunun yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden önce ödenmişse asla bağlı kesilen idari para cezaları ve fer'i alacaklardan da vazgeçildiği açıklandı.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamına giren takibe konu kamu alacaklarından ise 31 Aralık 2010 tarihine kadar gümrük yükümlülüğü doğan, ancak 2 Mayıs 2011 tarihine kadar ihracat taahhüt hesabı müeyyideli kapatılanların kesinleşmiş kamu alacağı olarak değerlendirilmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bu kolaylıktan yararlanabilmek için müeyyideli kapatma işleminin başvuru süresi sonu olan 2 Mayıs 2011 tarihinden önce yapılması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamaya göre, gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş olan idari para cezalarının yüzde 50'sinin ödenmesi şartıyla, kalan yüzde 50'sinin tahsilinden vazgeçiliyor. Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kesinleşmemiş tahakkuklarda gümrük vergilerinin yüzde 50'sinin ödenmesi şartıyla kalan yüzde 50'sinin tahsilinden ve asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor.

Yargıya intikal etmiş ve karara bağlanmış olanlarda ise verilmiş en son kararın yükümlü lehine (terkin) karar olması halinde, ilk tahakkuka esas alınan gümrük vergilerinin yüzde 20'sinin tahsili koşuluyla kalan yüzde 80'i ve kesilen idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

En son kararın idare lehine (tasdik) karar olması halinde tasdik edilen gümrük vergilerinin ödenmesi koşuluyla, kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

Gümrük Kanunu'na ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen tüm aykırılıkların, ilgili gümrük idaresine bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamının ödenmesi şartıyla, idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

YAPILANDIRMADAN YARARLANMAK İÇİN

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 2 Mayıs 2011 tarihine kadar ilgili gümrük idaresine başvurmaları gerekiyor. Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvuruda bulunulacak.

Alacak aslı ve para cezaları ile fer'i alacaklara ilişkin başvurular gümrük beyannamesi/para cezası kararı itibariyle yapılacak. Aynı idarece takip edilen birden fazla alacağın yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilecek.

Kanun hükümlerine göre yazılı başvuru gereken hallerde, yükümlüler başvurularını iadeli taahhütlü posta yoluyla yapabilecek. Bu takdirde başvuru belgelerinin postaya verildiği tarihi esas alınacak. Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunanlar, dava açmayacak veya açılan davalardan vazgeçecek.

Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksiti, bu yılın mayıs ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenecek. Taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçlular başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitten birini tercih edebilecek.

Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Bu durumda borçlular ödedikleri tutarlar kadar kanun hükümlerinden yararlandırılmış kabul edilecek.

TOPLAM TUTAR 1,8 MİLYAR LİRA

Açıklamada, Gümrük Müsteşarlığı görev alanı itibariyle, yapılandırma kapsamına giren amme alacağının toplam tutarının 1,8 milyar lira civarında olduğu belirtildi.

Yapılandırmaya ilişkin kanunun dava aşamasında olan alacakları da kapsaması nedeniyle müsteşarlığın muhatap olduğu dava sayısında ciddi azalma beklendiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin Gümrük İdaresi ile yükümlüler arasındaki itilafların geçmişe yönelik kısmı yapılandırmaya ilişkin kanun ile çözümlenmesi öngörülürken, gelecekte olabilecek muhtemel ihtilafları da 6111 sayılı Kanunun 137. maddesinde düzenlenen 'uzlaşma' müessesesi ile çözümlenmesi öngörülmektedir. Bu amaçla uzlaşma müessesesi gümrük alacakları için de 6 ay sonra uygulamaya başlanacaktır.''