Advertisement

ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte değişikliğe gitti.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu yönetmelik değişikliğine göre, ana sermayenin hesaplanmasında ''peşin ödenmiş giderler'' kalemi dikkate alınmayacak. Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye ve buna ilişkin enflasyona göre düzeltme farkı, belirtilen sınırları aşmamak kaydıyla birincil sermaye benzeri borçlar, faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri ise ana sermayenin hesaplanmasında dikkate alınacak.

Bankanın bir menkul kıymetleştirme işleminin kurucusu olması halinde, menkul kıymetleştirilen aktiflerden gelecekte elde edilecek gelirlerin aktifleştirilmesinden doğan ve menkul kıymetleştirme pozisyonlarının kredi kalitesinin iyileştirilmesini sağlayan net karlar, net dönem karı ile geçmiş yıllar karı kaleminin kapsamı dışında tutulacak.

Ortaya çıkan risklerin veya zararların derhal karşılanmasında herhangi bir kısıtlamaya tabi olan kalemler, bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye ve buna ilişkin enflasyona göre düzeltme farkı ve belirtilen sınırları aşmamak kaydıyla birincil sermaye benzeri borçlar kalemleri kapsamına alınmayacak.

Birincil sermaye benzeri borç tutarının tabi olacağı sınırların da belirtildiği yönetmelikte, erken itfa opsiyonunun kullanılmaması halinde sonraki dönemler için faiz veya temettü artışı öngören birincil sermaye benzeri borçların tutarı ana sermaye tutarının yüzde 15'ini aşamayacağı kaydedildi. Yönetmelikle, aşım tutarının hesaplanması da yeniden düzenlendi.

Üçüncü kuşak sermayeye ilişkin maddenin yürürlükten kaldırıldığı yönetmelikte, katkı sermaye, birincil sermaye benzeri borçlar, sermayeden indirilen değerler, özkaynak hesaplaması ve hesaplama dönemi ile konsolide özkaynak hesaplaması ve hesaplama dönemi başlıklı maddelerde de düzenlemeler yapıldı.