Advertisement

(A.A) - Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında bilgi verildi. Açıklamada şöyle denildi:

''Yönetim Kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda; 2 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1 milyar lira olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle yüzde 100 oranında artırılarak 2 milyar liraya çıkarılmasına karar vermiştir.

Söz konusu sermaye artırımından sağlanan kaynak, ağırlıklı olarak doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızın sermaye artırımlarında kullanılacaktır. Doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımız söz konusu fonları;

-Nakit işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında,

-Banka kredilerinin kapatılmasında ve/veya anapara/faiz ödemelerinde,

-25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı (I.Mükerrer) Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 Sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' kapsamında yapacakları ödemelerde kullanacaklardır.

İşbu sermaye artırımında; yeni pay alma hakları nominal değer üzerinden kullandırılacak (yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 lira nominal değerli bir payın satış fiyatı 1 liradır); ihraç edilecek paylar, kar elde edilmesi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde (mevzuat ile kar payı dağıtımı zorunlu kılınan haller hariç) ilk kez, yeni pay alma hakkına ilişkin sirkülerin yayımlandığı hesap dönemi itibarıyla; sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen hisselerin satış süresi içinde hesap dönemi sona ererse, hesap döneminin son gününü takip eden tarihten başlamak üzere kar payına hak kazanacaklardır.''