Advertisement

Merkez Bankasının bugün kamuoyuna açıkladığı 2011-2015 dönemini kapsayan stratejik planına göre, Banka, fiyat istikrarı hedefine yönelik olarak para arzını, likidite koşullarını ve rezerv seviyesini etkilemek amacıyla standart açık piyasa işlemlerini kullanacak, ayrıca gerektiğinde zorunlu karşılıklar enstrümanını da kullanabilecek.

Planda Bankanın yürüttüğü hizmetler göz önünde bulundurularak 30 tema belirlendi. Bu temalardan ''liderlik, yönetişim ve stratejik planlama'', ''insan kaynakları ve eğitim süreçleri'' ''örgüt yapısı'', ''kalite yönetim sistemi'' ve şubelerde verilen hizmetler'' doğrudan üst yönetimi diğer 25 tema ise genel müdürlükleri ilgilendiriyor.

Planda bankaya yasayla verilen görevler ile kurumsal iç destek hizmetleri üç stratejik alan içinde toplandı. Bunlar ''kamusal'', ''küresel'' ve ''kurumsal'' alan temaları olarak adlandırıldı.

-KAMUSAL ALAN-

Kamusal alan temalarında fiyat istikrarını sağlama ve sürdürme başlığı altında temel politikalara yer verilirken, bankanın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu vurgulandı.

Bankanın, fiyat istikrarını sağlamak üzere uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirleyeceği, mevcut durumda uygulanan para politikası stratejisinin enflasyon hedeflemesi olduğu ifade edildi.

Bankanın, Hükümetle birlikte orta vade için belirlenen enflasyon hedefine ulaşmak amacıyla kısa vadeli faiz oranlarını temel para politikası aracı olarak kullanarak beklentiler, varlık fiyatları, bilanço, kredi, faiz ve Döviz kuru kanallarıyla iktisadi birimlerin harcama, tasarruf ve yatırım kararlarını şekillendireceği belirtilerek, bu süreç toplam talebi, dolayısıyla da iktisadi faaliyeti ve enflasyonu etkileyeceğine işaret edildi.

Bankanın fiyat istikrarı hedefine yönelik olarak para arzını, likidite koşullarını ve rezerv seviyesini etkilemek amacıyla standart açık piyasa işlemlerini kullanacağı, ayrıca gerektiğinde zorunlu karşılıklar enstrümanını da kullanabileceği kaydedildi.

Kamusal alan temasına ilişkin bazı temel politika ve stratejik amaçlar şöyle:

''Banka, döviz kuru politikası olarak Hükümetle birlikte belirlenmiş olan dalgalı döviz kuru rejimini uygular.

Karşılaşılabilecek iç ve dış şokların olumsuz etkilerini gidermek ve ülkeye duyulan güvenin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla döviz kuru politikasının bir parçası olarak güçlü döviz rezervi tutma politikası izlenir.

-Para politikası karar alma sürecinin daha sağlıklı yürütülmesini desteklemek ve Bankanın itibarını güçlendirmek amacıyla yüksek kalitede akademik araştırmalar yürütülür.

-Piyasadaki Türk lirası likiditesi gelişmelerini yakından takip ederek sistemdeki likiditenin, kısa vadeli faiz oranlarında aşırı dalgalanmaya neden olmayacak şekilde etkin ve dengeli dağılımını sağlamak.

-Etkin bir piyasa takibi yaparak döviz piyasasında derinliğin kaybolmasına bağlı olarak gerçekleşen sağlıksız fiyat oluşumlarını engellemeye yönelik politikaları belirlemek ve uygulamak.

-Finansal sistemi ve bu sistemi etkileyen unsurları bir bütün olarak izlemek ve sistemin karşı karşıya kalabileceği risklere karşı alınabilecek önlemleri, ilgili otoritelerle işbirliği içinde zamanında ve etkili bir şekilde değerlendirmek; finansal piyasalarda güven ortamının tesisine yardımcı olacak politikaları oluşturmak ve uygulamak.

-Bankaları ve finansal kuruluşları izleyerek kırılganlıkları zamanında belirlemek ve alınması gereken tedbirleri diğer otoritelerle işbirliği içinde almak.

-Hazine, BDDK ve TMSF ile yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde iletişimde etkinliği sağlamak, diğer çalışmalarda işbirliğinin ve eşgüdümün etkin bir şekilde yürütülmesini temin etmek.

-Toplumda risk yönetimi bilincinin yerleştirilmesine ve kamuoyunda finansal konularda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak.

-EFT ve EMKT sistemlerini etkin, güvenli, kesintisiz ve verimli bir şekilde ulusal altyapı üzerinde işletmek, teknolojik ilerlemeler doğrultusunda geliştirmek.

-Gereksinimler, teknolojik ve operasyonel ilerlemeler doğrultusunda ulusal altyapı üzerinde işleyecek yeni ödeme sistemleri yapıları hazırlamak ve sunmak.

-Ödeme sistemlerine ve ödeme hizmetlerine ilişkin hukuki altyapının uluslararası standartlar ve AB müktesebatı ile uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlenmesine katkıda bulunmak.

-Ödeme sistemlerinin gözetimi ve denetimi için gerekli çalışmaları yürütmek.

-5941 sayılı Çek Kanunu ile Bankaya verilen görevleri daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek.

-Çeke ilişkin mevzuatın ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde güncellenmesi ve geliştirilmesi konusunda katkı sağlamak.

-Bankaya Kanunla verilen Hükümetin mali ve ekonomik müşavirliği görevi kapsamında, Hazine ile mevcut iletişim kanallarını geliştirmek, paylaşılan veri ve bilgi içeriğini artırmak.

-Bankaya Kanunla verilen mali ajanlık işlevi kapsamında, Hazine adına yürütülen DİBS ihraç, anapara ve faiz ödemeleri ile diğer mali servis işlemlerini ve nakit işlemlerini iç ve dış paydaşlar ile etkin iletişim sağlayarak hatasız ve zamanında gerçekleştirmek.

-Kamu haznedarlığı görevini daha etkin bir şekilde yerine getirmek.

-Banknot kalitesinin korunmasını, yükseltilmesini ve finans sektörü ile işbirliği içinde dengeli bir kupür kompozisyonunun oluşturulmasını sağlamak.

-Vezne işlemlerinde sunulan hizmetin kalitesinin, güvenliğinin ve güvenilirliğinin artırılması amacıyla şubelerin teknolojik altyapılarının geliştirilmesini sağlamak ve emisyon işlemleri ile ilgili mevzuatı güncellemek.

-Sahtecilik faaliyeti ile etkili bir şekilde mücadele etmek.

-Para ve sermaye piyasaları ile ekonomideki gelişmeleri yakından takip ederek ihtiyaç duyulan istatistiki verilerin tespit edilmesi ve üretilmesi çalışmalarını sürdürmek, bu amaçla uygun istatistiksel yöntemlerin ve süreçlerin uygulamaya konulmasını sağlamak.''

-KÜRESEL ALAN-

Bankanın küresel alanla ilgili stratejik amaçlarına bakıldığında da Avrupa Birliği ve uluslararası standartlarla uyum hedefi öne çıkıyor.

''Banka mevzuatının ve uygulamalarının uluslararası normlara uyumlu hale getirilmesini sağlamak'', ''Bankanın muhasebe uygulamalarını ve finansal tablolarını uluslararası standartlar (UFRS) ve Avrupa Merkez Bankası normları ile uyumlaştırmak'', ''AB'ye katılım sürecinde aktif bir politika izleyerek Bankanın görev alanına giren konularda ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği içinde gerekli düzenlemeleri yapmak, idari kapasiteyi ve teknik altyapıyı uyumlaştırmak'' Merkez Bankası'nın 2011-2015 dönemini kapsayan stratejik amaçları arasında yer aldı.

-KURUMSAL ALAN-

Kurumsal alan başlığı altında, ''örgüt yapısını geliştirme'' politikası kapsamında bazı stratejik amaçlar da şöyle belirlendi:

-Operasyonel birimler ile destek birimlerinin yapılanma özelliklerini gözden geçirerek birim ve alt birim sayısını optimum seviyeye getirmek. İş süreçlerini esas alarak aynı çatı altında toplanması gereken birimleri ve işlevleri birleştirmek veya yeniden isimlendirmek suretiyle dinamik, yatay düzlemli, bütünleşmiş ve iyi kenetlenmiş yapılar oluşturmak.

-Bankanın asli görevleri arasında yer almayan destek niteliğindeki hizmetleri dış kaynak kullanımıyla temin etmek.

-İşçi dövizi hesaplarını, ülke rezervlerine katkısını göz önünde bulundurarak bir plan çerçevesinde kademeli olarak azaltmak ve bu çerçevede örgüt yapısında gerekli değişiklikleri yapmak.

-Bankanın İdare Merkezi yapısında ve şube yapılarındaki yükselme ve ilerleme basamaklarını gözden geçirerek işlevselliği ve çalışanların motivasyonunu artıracak şekilde hiyerarşik kademe sayısını optimum seviyeye indirmek.

İnsan kaynaklarını geliştirme ve eğitim süreçlerini iyileştirme politikası kapsamında da ''adaletli, şeffaf, katılıma açık, basit, anlaşılır bir ücret yapısı oluşturmak ve ücretin kolay yönetilebilir olmasını sağlamak'' amacına yer verildi.

Kamuoyuyla ilişkileri, tanıtım faaliyetlerini ve banka dışına yönelik düzenlenen etkinlikleri geliştirme politikasına ilişkin de 2 stratejik amaç dikkati çekti; ''Cumhuriyet Dönemine ve öncesine ait banknotları sergilemek ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek'', ''Türk lirasının ülkemizde ve dünyada tanıtılması amacıyla bir simge belirlemek.''

Kurumsal devamlılığı sağlama ve güvenlik hizmetlerini geliştirme politikası içinde de olağanüstü durum yönetim merkezleri kurma amacı öne çıktı.

Bankanın mevcut yapısal ve işlevsel fonksiyonlarında meydana gelebilecek olağanüstü bir durumda, faaliyetin mevcut imkanlarla yürütülmesinin imkansız hale gelmesi durumunda iş sürekliliğini sağlamak amacıyla Olağanüstü Durum Yönetim Merkezlerini kurmak. İnsan gücü planlaması kapsamında kısıtlı kilit ve çekirdek personel ile çalıştırılmasını sağlamak, bu merkezde görevli birimlerin hizmetleri ile ilgili planlamalarını yapmak, sistemleri yedeklemek, tatbikatlarla çalışanları bilgilendirmek ve sisteme intibaklarını sağlamak, ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri yapmak.

2002'den bu yana 3'er yıllık dönemler için hazınlanan ve her yıl güncellenen stratejik planlar bu yıldan itibaren 5'er yıllık dönemler halinde hazırlanacak ve her 3 yılda bir güncellenecek.