Advertisement

Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kuruldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Söz konusu KHK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi.

Gümrüğün yanı sıra ticaret ve sanayi, deniz ticaret, ticaret Borsaları, TOBB, esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarına ait hizmetleri ilgili diğer bakanlıklarla işbirliğiyle yürütecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, şirketler, kooperatifler ve ticaret sicil memurluklarıyla esnaf ve sanatkar sicil kayıtlarıyla ilgili hizmetleri yürütecek ve bunları denetleyecek, bakanlığın görev alanına giren konularda laboratuvarlar kuracak ve buna yönelik çalışmalar yapacak.

Yeni bakanlık şu hizmet birimlerinden oluşacak:

-Gümrükler Genel Müdürlüğü

-Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

-İç Ticaret Genel Müdürlüğü

-Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

-Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

-Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

-Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

-AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

-Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

-Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

-Strateji Geliştirme Başkanlığı

-Hukuk Müşavirliği

-Personel Dairesi Başkanlığı

-Eğitim Dairesi Başkanlığı

-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

-Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

-Özel Kalem Müdürlüğü-20 BAKANLIK MÜŞAVİRİ ATANABİLECEK-Kararname uyarınca, bakanlıkta bakana yardımcı olmak üzere 20 bakanlık müşaviri atanabilecek.

Bakanlık, görev alanına giren konularda çalıştırmak üzere gümrük ve ticaret uzmanı ile gümrük ve ticaret uzman yardımcısı istihdam edecek. Uygun görülen genel müdürlüklerde de kontrolörler çalıştırılacak.

Kararnameye eklenen geçici maddeler ile uygulamaya ilişkin düzenlemeler 1 yıl içinde yürürlüğe konulacak.

Bakanlığın il müdürlüklerinin teşkilatlanması yıl sonuna kadar tamamlanacak. Bu tarihe kadar bakanlığın Sanayi ve Ticaret Bakanlığından devredilen birimlere ilişkin il düzeyindeki yetki ve görevler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri tarafından kullanılacak.

Gümrük Müsteşarlığının merkez taşra ve yurt dışı teşkilatlarıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığından bakanlığa devredilen birimlere ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ile diğer dokümanlar, kadro ve pozisyonlarda bulunan personel hiçbir işleme gerek kalmaksızın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na devredilmiş sayılacak.

Bakanlıkların yeniden yapılandırılması kapsamında Kalkınma Bakanlığı kuruldu.

Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kalkınma Bakanlığının görevleri şöyle sıralandı:

Ülkenin doğal, beşeri ve her türlü iktisadi kaynak ile imkanlarını belirleyerek izlenecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik yapmak.

Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda makro ekonomik, sektörel(sosyal ve iktisadi) ve bölgesel gelişme alanlarında, yerel düzeyde analiz ile çalışmalar yaparak kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar, stratejiler ve eylem planları hazırlamak.

Bakanlıkların ve kamu kurum ile kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir şekilde yönlendirmek ve bu konularda Hükümete müşavirlik yapmak.

Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini yerine getirmek.

Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ile işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda görüş ve tekliflerde bulunmak. Kurumsal kapasiteyi her yönüyle geliştirme amacıyla gerekli her türlü işlem tedbiri almak, kurumsal stratejik yönetim ve planlama konularında merkezi uyumlaştırma ve yönlendirme fonksiyonunu gerçekleştirmek.

Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek, koordine etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne uygun değişiklikler yapmak.

Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ile yıllık programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete müşavirlik yapmak.

Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan hedef ile amaçlarına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve yönlendirme politikalarının genel çerçevesini hazırlamak ve Hükümete teklif vermek.

Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı izlemek, koordine etmek.

Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ile müzakerelerin yürütülmesinde gerekli görüş-tekliflerde bulunmak.

Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları hazırlamak.

Kalkınma ajanslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejiler hazırlamak, bu alanda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile özel sektör arasındaki koordinasyonu sağlamak ve uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek.

Mevzuatla bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.-BAKANLIĞIN HİZMET BİRİMLERİ-Merkez ve yurt dışı teşkilatından oluşacak Bakanlığın hizmet birimleri ise şunlar:

Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü

İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

Yatırım Programlama, izleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Kurullar Sekretaryası Dairesi Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Özel Kalem Müdürlüğü

Kararnamede Yüksek Planlama Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ve Kalkınma Araştırmaları Merkezinin yapısıyla görevleri de yer aldı.

Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte DPT'nin merkez ve yurt dışı teşkilatlarındaki çalışan personel ile her türlü taşınır taşıt araç gereç ve malzeme her türlü borç alacak, yazılı-elektronik kayıtlar ile dokümanlar Kalkınma Bakanlığına devredilmiş sayılacak.