Advertisement

Torba Kanun'la disiplin cezası nedeniyle okulu geç bitiren öğrenciler için memuriyete girişte aranan yaş şartı uygulanmayacak

5510 sayılı Kanun'un geçici 44. maddesi ile 28 Şubat mağduru memurlara, daha doğrusu memuriyetten çıkarılmış olanlara borçlanma hakkı verilmiş ama 3 ay süre tanınmıştı. Bu 3 aylık süre (2009'da bitti) için müracaat edemeyenlere şimdi Torba Kanun ile yeni bir hak daha getirildi ve süre 31.12.2013 günü dolacak.
İlgili maddeye göre, "Geçici 44'üncü madde kapsamında bulunanlardan öngörülen süre içinde başvuru hakkını kullanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2013 tarihine kadar kuruma başvurmaları halinde, geçici 44'üncü madde hükümlerinden yararlandırılır".

28 ŞUBAT MAĞDURU MEMURLARA AF
Torba Kanun'un 43.maddesiyle, "22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'a aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 1- 28/2/1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanlardan 28/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun veya bu kanun hükümlerinden yararlanmış olanların;
a) Memuriyete giriş şartlarını kaybetmemiş olmaları,
b) Durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması,
c) Bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları,
ç) Üç ay içinde müracaat etmeleri,
kaydıyla yeniden göreve alınmalarında 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun eki (İ) cetvelinde yer alan atama sayısı sınırlaması uygulanmaz" denilerek 28 Şubat mağduru memurların SINAVSIZ yeniden memuriyete dönebilmelerinin önü açıldı. 657/125-A (g) bendinde belirtilen kılık kıyafeti uygun değil diye ceza alan veya memuriyettenatılan memurlar da
dilerse yeniden memur adayı olabilecek.

 

Okulu geç bitiren öğrenci memurluk için şans yakaladı

Kanuna göre, "Kanunun geçici 40'ıncı, geçici 43'üncü, geçici 45'inci, geçici 46'ncı, geçici 48'inci, geçici 50'nci, geçici 56'ncı ve geçici 58'inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle önlisans veya lisans öğrenimini; bu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitirenler için yürürlük tarihinden itibaren iki yıl süreyle, 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yıl süreyle, kamu görevlerine giriş için ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartı aranmaz."

 

SGK MÜFETTİŞ YARDIMCILARINA 2'NCİ BİR SINAV HAKKI

Torba Kanun'un 38. maddesiyle gelen fıkrasında;
"Birinci fıkraya göre müfettiş yardımcısı olarak atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve kurumca belirlenen konuda tez hazırlamak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları müfettiş kadrolarına atanırlar. Müfettişlik sınavında başarılı olmayanlara yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde bir hak daha verilir. Bu süre sonunda da sınavda başarılı olmayanlar durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar" denilmiştir. Yani, 3 yıllık yardımcılık döneminden sonra sınavı aşamayanlara artık ikinci defa sınava girme hakkı verilmiş olacak.

 

Yurtdışında okuyan öğrencilerin borçlanma hakkı yenilendi

5510 sayılı Kanun'un geçici 43. maddesi ile yurtdışında 1146 sayılı Kanun'a göre okumak üzere devlet veya kamu kurumlarınca gönderilenlere, 1 8 yaşından sonraki öğrencilik sürelerini borçlanma hakkı verilmiş ama 3 ay süre tanınmıştı. Bu süreyi geçirenlere yeni bir hak daha verildi. İlgili maddeye göre, 5510 sayılı Kanun'a aşağıdaki geçici madde eklendi: "Geçici 43'üncü madde kapsamında bulunanlardan süresinde müracaat etmediği için borçlanma hakkından yararlanamamış olanlar, yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat ederse, geçici 43'üncü maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde borçlanma hakkından yararlandırılır."

 

SÖZLEŞMELİ MEMURA KADROYA GİRME HAKKI

Çeşitli kurumlarla sözleşmeli memur olarak işe alınanlar kadrolu memur olacaklar. Bazıları dilekçe vererek kadroya geçirilecek, bazıları da talepleri olmasa da kadroya alınacaklar.