Advertisement

Emekli aylıklarına SGK alacakları ve nafaka borcu dışında kimse haciz getiremez ancak siz izin (muvafakat) verirseniz haciz gelir, muvafakatı kaldırırsanız da haciz sona erer

76 yaşındayım esnaflığı bırakalı 18 yıl oldu, Üsküdar Maliyesi bana ceza kesmiş. Sebep, ben işi terk ettiğimde kapanış bildirmemişim. Halbuki ben yazar kasamı da oraya götürdüm bütün evraklarımı da. İcra ile emekli aylığıma 400 lira haciz konmuş. Bu işlem yedinci aydan beri sürüyor; ne parayı alıyorlar ne de blokeyi çözüyorlar. Bana bu hususta bilgi verir misiniz? Celil BAZ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 93'üncü maddesine göre; "Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının Genel Sağlık Sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88'inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir" denmektedir. Kanun gereğince, emekli maaşlarına, sürekli işgöremezlik gelirlerine, dul-yetim aylık ve gelirlerine sadece SGK, nafaka alacakları için de boşanılan eş ile çocuklar izinsiz icra koyabilirler. Bunun dışındaki alacaklar için kimse icra-haciz getiremez. Vergi dairesinden geldiyse o daireyi o yerin bağlı olduğu vergi mahkemesinde dava edin.

 

ÖRNEK KARAR:

YARGITAY ON İKİNCİ
HUKUK DAİRESİ

Esas: 2010/31690, Karar:
2011/12579, Tarih: 20.06.2011

İCRA MAHKEMESİ GÖREV ŞİKÂYET

- YARGITAY İLAMI -

.... Borçlu, şikâyetinde Bitlis Vergi Dairesi’ne olan vergi borcundan dolayı emekli maaşına konulan
haczin kaldırılmasını TALEP ETMİŞTİR. İcra mahkemeleri, İİK’nın 4’üncü maddesi gereğince icra müdürlüğünün işlemlerine karşı yapılan itiraz ve şikâyetleri İNCELEMEKLE GÖREVLİDİR. Borçlunun şikâyeti ise, Bitlis Vergi Dairesi Müdürlüğü’nce vergi borcunun tahsili amacıyla 6183 Sayılı Yasa hükümlerine göre yapılan takip nedeniyle borçlunun Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan almakta olduğu emekli maaşı üzerine konulan haczin KALDIRILMASINA İLİŞKİNDİR. Bu durumda şikâyetin konusu, vergi dairesi müdürlüğünce konulan haciz işlemi olup, idari İŞLEM NİTELİĞİNDEDİR. Bu nedenle anlaşmazlığın çözümü, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre vergi mahkemelerinin görevine gireceğinden ve görev kamu düzenine ilişkin olduğundan, mahkemece bu husus re’sen gözetilerek yargı yolu nedeniyle istemin reddine karar verilmesi gerekir...”