Advertisement

Yeni seçilecek belediye başkanlarının alacakları aylıklar ile sosyal güvenliklerini ele aldık. Belediye başkanlarının “reform” diye yutturulan 5510 sayılı kanunla eskiden serbestçe belediye meclisince belirlenen aylıkları artık kanunla belirleniyor.

2005 yılına kadar belediye başkanlarının alacakları aylığa meclis üyeleri karar veriyordu. 2005 yılında kabul edilen 5272 sayılı Belediyeler Kanunu ile durum değiştirildi ve başkanların aylıkları, nüfus durumuna göre göstergeleri ve yürürlükteki memur maaş katsayılarıyla belirleniyor.

Kanunun “Belediye başkanının özlük hakları” başlıklı 39. maddesi şöyledir:

“Belediye başkanına nüfusu;

a) 10.000’e kadar olan beldelerde 60.000,

b) 10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 70.000,

c) 50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 90.000,

d) 100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde 110.000,

e) 250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde 130.000,

f) 500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 150.000,

g) 1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 190.000,

h) 2.000.001’den fazla olan beldelerde 230.000

gösterge rakamının, devlet memurları için belirlenen aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez. Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tabi bir kadroya atanmaları halinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır.” Halen geçerli memur maaş katsayısı da 0,076998 olup rakamları çarptığımızda sonuç şöyledir.

Not: Bu rakamlar brüt olup, 5510/4-C’li olacak belediye başkanlarından yüzde 16 prim ve yüzde 15’ten başlayıp yüzde 35’e kadar dilimlere göre vergi kesilecektir. Mesela, 4619 lira brütü olan başkanın eline geçecek ilk net aylığı 3300 lira gibi olacaktır. 5510 sayılı kanuna göre, “Büyükşehir belediye başkanları için bakanlık genel müdürünün, diğer belediye başkanları için ise öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı kanuna göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge cetvelinin ‘VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’ bölümünün (d) bendinde belirtilenlerin prime esas kazançları” dikkate alınarak yüzde 16 oranında prim kesintisi yapılır.

BORÇ VARSA % 30 KESİNTİ OLUR
Seçilecek belediye başkanının maaşından, belediyenin SGK’ya veya Maliye’ye borcu varsa yüzde 30 haciz kesintisi de olacaktır. Ayrıca emekli aylıkları varsa bu da yüzde 25 hacze uğrayabilir.

‘MEMUR EMEKLİSİ OLACAĞIM’ ZANNETMESİNLER
1.10.2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince, yeni seçilecek belediye başkanlarının 1.10.2008’den önce geçmişte hiç memuriyeti (yedek subaylık dahil) yoksa, primleri de emeklilikleri de 5510 sayılı kanuna göre yapılacaktır. Geçmişte 1.10.2008 günü öncesinde 5434 sayılı eski TC Emekli Sandığı Kanunu’na tabi en az bir ay hizmetleri varsa bu sefer primleri de emekli aylıkları da 5434 sayılı kanuna göre hesaplanacaktır. Bu durumda eski belediye başkanları ileride ayda 3500 liraya yakın emekli aylığı alabilecekken Reform Kanunu denilen 5510’a göre emekli olurlarsa ortalama aylık kazançlarına göre yüzde 50 oranıyla emekli aylığı alacaklar. Milletvekillerinde de eski (5510 öncesi) ve yeni (5510 sonrası) emekli olacaklar arasında fark vardı ve vekiller 2012’de kendilerini reformun kötü etkisinden kurtarıp “eski vekil-yeni vekil” ayrımına son vermiş, emekli aylıkları ve ücretlerini de Cumhurbaşkanı