Advertisement

Radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarının haftalık çalışma saati 25 idi. Ancak Sağlık Bakanlığı, 2010’da yaptığı değişiklik ile bunu 35 saate çıkarmış ve konu Danıştay’a gitmişti. Sonunda Danıştay “35 saat olacak” dedi.

3153 Sayılı Kanun’da, 2010 yılında yapılan düzenlemeyle “radyasyon”a maruz kalan sağlık çalışanlarının haftalık çalışma süresi 25 saatten 35 saate çıkarılmıştı. Kanuni düzenleme sonrasında, Sağlık Bakanlığı 2010 yılında 6145 sayılı bir genelge çıkardı. Genelgeyle kanunun öngördüğü detaylar biraz daha açıklandı. Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, ‘’Radyasyonun Biyolojik Etkileri’’ ile ilgili bilimsel çalışmalar, uluslararası sözleşmeler ve Türkiye’de radyasyon çalışanlarına yönelik yapılan sağlık durumlarını ortaya koyan raporları gerekçe göstererek hem genelgenin hem de kanunun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşınması istemiyle Danıştay’a dava açmıştı. Ancak Danıştay, genelgenin kanuna uygun olduğunu belirterek talebin reddine karar vermiştir. Artık röntgenciler haftada 35 saat çalışacaklar.

CAM İŞÇİLERİ MİLLİ GÜVENLİĞİ TEHDİT ETMİŞ
AK Parti cam işçilerinin grevini 60 gün erteledi. Gerekçe, genel sağlık ve milli güvenliği tehdit. Çay bardağı, kola şişesi, pencere camı, milli güvenliği tehdit etmiş, vah vah. 27 Haziran 2014 günkü Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/6524 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, “Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi’ne bağlı işyerlerinde Kristal-İş Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin, genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesi; 18/10/2012 tarihli ve 6356 Sayılı Kanun’un 63’üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

“GREV VE LOKAVTIN ERTELENMESI
Bu karardan sonra grev bitmiştir. Söz konusu maddeye göre artık toplu iş sözleşmesini Yüksek Hakem Kurulu karara bağlayacak.

MADDE 63-1) Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt, genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararın yayımı tarihinde başlar.

2) Erteleme kararının yürürlüğe girmesi üzerine, 60’ıncı maddenin yedinci fıkrasına göre belirlenen arabulucu, uyuşmazlığın çözümü için erteleme süresince her türlü çabayı gösterir. Erteleme süresi içerisinde taraflar aralarında anlaşarak uyuşmazlığı özel hakeme de götürebilir.

3) Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa, 6 işgünü içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulu’nca çözülür. Aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi düşer.”

MALİ MÜŞAVİRLERE DE YEŞİL PASAPORT TEKLİFİ
Mali müşavirlerin yeşil pasaport sahibi olup (ABD ve İngiltere dışındaki) tüm ülkelere vizesiz giriş-çıkışı için TBMM’ye kanun teklifi verildi. İlgili teklif yasalaşırsa mali müşavirler de yeşil pasaport sahibi olacaklar. Bana göre, işadamları ve mali müşavirlerin hakkıdır.

PASAPORT KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ:
Madde: 1 - 15.07.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. maddesinin (A) bendinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hususi damgalı pasaportlar;

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya TC Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine, meslekte üç yılını doldurmuş olan serbest muhasebeci mali müşavirlere; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, TC Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.